johny88
05.11.10,09:20
Chcel by som sa opýtať, že ak by som chcel predať byt, ktorý som predtým prenajímal, a uplatňoval skutočné výdavky, či budem musieť zaplatiť daň z predaja? Niekde som čítal, že v tomto prípade sa ma oslobodenie pri 2 rokoch trvalého pobytu, alebo 5 rokoch vlastníctva netýka. A vlastne, že by som ho nemusel zdaňovať až po 5 rokoch, po vyradení z obchodného majetku - čiže vlastne po skončení prenajímania pri uplatňovaní skutočných výdavkov.
IvoM
05.11.10,13:22
Pozri si §9 odst.1 zákona o DzP, neuvádzaš žiadne lehoty ani mi nie je jasné či ten byt si mal v obchodnom majetku ako SZČO alebo len prenajímal ako FO.
wallie
05.11.10,13:25
áno, je to tak ako píšeš, ak bol byt zaradený v obchodnom majetku, oslobodenie pri predaji bude až po uplynutí 5 rokov odo dňa vyradenia z obchodného majetku.
wallie
05.11.10,13:33
Otázka:

Vlastním nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, ktorú som prenajímal. Nie som podnikateľ, je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený od dane ?

Odpoveď DRSR:

Podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a) alebo c) zákona o dani z príjmov, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku.
Na účely oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúce, na aký účel daňovník nehnuteľnosť využíval. Ak sa jedná o nehnuteľnosť zahrnutú do obchodného majetku, resp. o ktorej daňovník účtoval ako o majetku využívanom na prenájom, alebo ju daňovník evidoval ako majetok prenajímaný, uplatňuje sa prísnejší režim oslobodenia ako pri nehnuteľnosti, ktorú daňovník nemal zaradenú v obchodnom majetku.
Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník nemal nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku a uplatňoval paušálne výdavky vo výške 25 % (od. r. 2006 40 %) z úhrnu príjmov z prenájmu danej nehnuteľnosti, príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva daňovníka. V prípade, že daňovník uplatňoval preukázateľné daňové výdavky a súčasne byt evidoval v evidencii (bol zahrnutý do majetku), príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.
IvoM
05.11.10,13:55
V otázke píšeš o byte, teraz o nehnuteľnosti, z pohľadu DzP je v tom totiž rozdiel, dôležité je to čo je v odpovedi z DRSR podčiarknuté a to či bol byt alebo nehnuteľnosť zahrnutá do majetku daňovníka ak nie tak je byt oslobodený po 2 rokoch trvalého pobytu a nehnuteľnosť po 5 rokoch od nadobudnutia Ak však bola nehmuteľnosť zahrnutá v obchodnom majetku tak až po 5tich rokoch od vyradenia z majetku /rovnako to platí aj pre byt/.
wallie
05.11.10,15:02
on písal o byte, len ja som sem skopírovala podobný problém u nehnuteľnosti riešený na portáli DRSR

ešte pre úplnosť uvádzam preňho ďalšie info aby sa vedel rozhodnúť či to mal zahrnuté v obchdnom majetku alebo nie:

V prípade, ak daňovník prenajímanú nehnuteľnosť zahrnie do obchodného majetku to znamená, že o tejto nehnuteľnosti bude účtovať ako obchodnom majetku alebo viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť v preukázateľných výdavkoch, všetky výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr. výdavky na jej obstaranie (za čo ju kúpil) a to prostredníctvom odpisov, na jej opravy, rekonštrukciu, technické zhodnotenie a samozrejme aj všetky výdavky vynaložené na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie atď.

V prípade, ak by však túto nehnuteľnosť nezaradil do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti a to výdavky na všetky spotrebované energie.

Myslím že podľa tohto už by mal mať autor jasno čo a aké preukázateľné výdavky si pri prenájme bytu uplatňoval a podľa toho sa zariadiť, ako spĺňa podmienky oslobodenia pri predaji.
johny88
05.11.10,20:55
Pri uplatňovaní skutočných výdavkov by som vychádzal iba z nájomného, el.energie, plynu. Nezahrňoval by som tam splátky úroku, ani nič podobné, tým pádom to chápem tak ,že byt nezaradujem do obchodného majetku? A nie som SZČO. A keď sa niekto rozhodne zaradiť byt do obchodného majetku pri prenájme to sa nejako dohaduje z daňovým úradom alebo??
horicka
03.02.11,13:27
Môžete, prosím bližšie vysvetliť pojem "zaradený do obchodného
majetku"
via
03.02.11,13:36
zaradenie do obchodného majetku predstavuje v podstate "účtovanie o prenajímanej nehnuteľnosti" čiže vediem si účtovníctvo, nehnuteľnosť mám zaevidovanú v majetku, čo umožňuje uplatňovanie odpisov, prípadných opráv a podobných výdavkov s pojených priamo s nehnuteľnosťou. Dopad je však taký, že zostatková cena podlieha dani z príjmu (v prípade ukončenia prenájmu a vlastným užívaním nehnuteľnosti) a tiež rozdiel medzi predajnou cenou a zostatkovou cenou je rovnako zdanený. K z daneniu nedochádza ako už bolo uvedené až po 5 rokoch od vyradenia.
waitinka7
07.02.11,13:38
Ja sa chcem opýtať, ci si mozem medzi preukazatelne vynalozene naklady na prevadzku bytu, ako su vymena dveri, primalex -farba, poistka bytu alebo plavajuce podlahy uplatnit aj vtedy, ak byt na prenajimanie nemam zaradeny v obchodnom majetku?
Ci si teda mozem uplatnit medzi skutocne naklady len energie?
waitinka7
07.02.11,13:40
Ja sa chcem opýtať, ci si mozem medzi preukazatelne vynalozene naklady na prevadzku bytu, ako su vymena dveri, primalex -farba, poistka bytu alebo plavajuce podlahy uplatnit aj vtedy, ak byt na prenajimanie nemam zaradeny v obchodnom majetku?
Ci si teda mozem uplatnit medzi skutocne naklady len energie?