alicacka
05.11.10,09:47
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V súlade s § 12 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (z 1.októbra 2009), ktorou sa vydáva Mýtny poriadok, prevádzkovateľ vozidla, splnomocnený zástupca alebo v režime predplatného mýta vodič vozidla (prevádzkovateľ vozidla) zloží v prospech prevádzkovateľa systému za poskytnutú palubnú jednotku a jej príslušenstvo zábezpeku na zabezpečenie záväzku vrátenia palubnej jednotky a jej príslušenstva. Prevádzkovateľ systému zaplatenú zábezpeku vráti pri zaniknutí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky vrátením funkčnej a nepoškodenej palubnej jednotky a jej príslušenstva prevádzkovateľovi vozidla (§ 9 ods.5 Mýtneho poriadku).
Nakoľko v súlade s Mýtnym poriadkom ide o zloženie zábezpeky vrátenia palubnej jednotky, ktorá sa po jej spätnom odovzdaní prevádzkovateľovi systému (vlastník palubnej jednotky) vráti prevádzkovateľovi vozidla, pričom je zrejmé, že jej vybratie zabezpečuje len riadne vrátenie funkčnej a nepoškodenej palubnej jednotky, nejde o daňový výdavok na strane prevádzkovateľa vozidla v súlade s § 2 a § 19 zákona o dani z príjmov. V čase vrátenia zábezpeky prevádzkovateľovi vozidla sa tento príjem v súlade s §17 ods.3 písm.g) zákona o dani z príjmov nezahŕňa do základu dane.

I.Hulinová, DR SR B.B., odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň, poprosila by som o usmernenie pri výdavku v jednoduchom účtovníctve, týkajúcom sa depozitu za palubnú jednotku, či je táto suma výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo výdavkom neovplyvňujúcim, keďže by sa táto suma mala podnikateľovi vrátiť v prípade vrátenia palubnej jednotky.
Na tento výdavok je rôzny názor, z toho dôvodu Vás prosím o usmernenie v horeuvedenej veci.
Vopred ďakujem.