janasim
05.11.10,10:50
SZČO-SHR platca DPH, kúpil z členského štátu EU ojazdený traktor od firmy ktorá ho mala v majetku a používala v súvislosti s podnikaním, tiež platca DPH. Postupovali sme podľa § 11 zákona o DPH, čiže samozdanili. Teraz ruší živnosť a otázka je, čo s DPH.
IvoM
05.11.10,13:25
Pozri si zákon o DPH

§81

(6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.
janasim
05.11.10,20:09
Ďakujem, tak som si to myslela, pre istotu som sa spýtala.