VZDY
06.11.10,18:30
Dobrý deň, potrebujem zistiť, ako správne zaúčtovať vklad základného imania - v hotovosti, ktorá má byť zároveň použitá ako začiatočný stav pokladne?
Jedná sa o novovzniknutú s.r.o. . Úplne prvý účtovný doklad
jeso
06.11.10,18:39
Pohľadávka za upísané imanie na základe zakladateľskej zmluvy
353/411
Splatenie vkladov správcovi vkladov
378/353
Správca vkladov odovzdal peniaze do pokladne
211/378
VZDY
06.11.10,18:43
Ďakujem, ďakujem, ďakujem.N
betka
24.11.10,22:03
Až na to, že namiesto 411, použijem 419.
VZDY
30.11.10,20:29
Aký je v tom rozdiel?
Zoltán Kovács
30.11.10,21:15
Až na to, že namiesto 411, použijem 419.


Poprosil by som o širšie vysvetlenie prečo účtovať na 419, ak ide o založenie novej spoločnosti, a teda prvotné splatenie ZI. Niečo som prespal ohľadne zmeny účtovania? Ďakujem.
KEJKA
30.11.10,22:24
nie........... tvoja odpoved je správna.
a_je_to
30.11.10,22:36
Až na to, že namiesto 411, použijem 419.

Áno, ale iba u akciovej spoločnosti a ... iba pri zmenách základného imania. Pôvodná oázka bola na novozaloženú s.r.o. ... tam sa nepoužije 419, ale rovno 411.
betka
30.11.10,23:24
Zoli, dávam Ti podklad účtovania. (nejdem komentovať, mám hlavu ako balón, kt. mi o chvíľu praskne, ale čítajme pozorne, OK nebudem komentovať........., lebo budem posielať)

§ 25
Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu

(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady, základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich zo založením a vznikom akciovej spoločnosti.

(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:
a) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti na vyplatenie likvidačného zostatku ku dňu schválenia návrhu na jeho rozdelenie na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je hodnota tejto pohľadávky.

(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2 primerane,
b) vyrovnací podiel sa účtuje ako záväzok voči spoločníkovi v prospech účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely; nepeňažná úhrada vyrovnacieho podielu sa účtuje súvzťažne so zostatkovou hodnotou odpisovaného dlhodobého majetku a obstarávacou cenou neodpisovaného dlhodobého majetku alebo súvzťažne s účtom iného majetku; ak vznikne rozdiel na účte záväzkov účtuje sa v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

Zoli ku dňu ZAPISU, nie VZNIKU!!!! Ak účtujem o vzniku s.r.o. použijem 4a na účtovanie o vzniku s.r.o. primerane odseky 1 a 2.
JA vidím v týchto odsekoch účtovanie na 411 len mojim tedy, ak skutočnosť už BOLa zapísaná v OR.

Ak sa mýlim sorry. Mne hlava praská, a už nie som schopná absorbovať par, odseky prosne nič. Uplný výmet.
KEJKA
30.11.10,23:31
a ešte
§ 59 Účtovanie vlastného imania
...........
(3) Na účte 411 - Základné imanie sa účtuje základné imanie a jeho zmeny podľa § 25.
.............
(4) Osobitne na analytických účtoch účtu 411- Základné imanie sa vedie
a) základné imanie vytvorené vkladmi,
b) základné imanie vytvorené priamo alebo sprostredkovane zo zisku,
c) u družstiev základné imanie v členení na zapisované a nezapisované do obchodného registra,
d) podľa jednotlivých spoločníkov a členov družstva, ktorí vložili vklad alebo im bol vklad zvýšený zo zisku.
.......................
ale
(12) Na účte 419 - Zmeny základného imania sa účtuje podľa § 25. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých vkladateľov, ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie.
================================
betka
30.11.10,23:54
Kejka, ja sa s Vami nevadím, ale trvám na svojej 419. Prešla som xy literatúr a ani jedna mi nehovorí o založen s.r.o. na 411. Na 411 účtujem, až keď mám ZI zapísané v OR.

A mimochodom, niekde som pos...., to, že som založila s.r.o. cez 411, takže už nekonzultujem. Som nula a nulou budem.!!!!!!
http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CD4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.eserocka.sk%2Fuctovanie_zakla dneho_imania.html&rct=j&q=zalo%C5%BEenie%20s.r.o.%20drsr%20%C3%BA%C4%8Dtov anie%20419&ei=EX_1TNWTHc7Nswaj-_3gBA&usg=AFQjCNEpxHW7j5aY0PZBfR_LZdeHxh9NXA&cad=rja
KEJKA
01.12.10,00:00
aká nula? ja si tvoje príspevky vážim a čítam rada.
Tiež som bola zástancom 419, ale ak idem striktne na §25, tam sa hovorí o zmenách ZI, vysvetľujem si to ako zmeny existujúceho ZI a preto 419 pri zakladaní sro vynechávam.
Adiks
01.12.10,09:31
Kejka, ja sa s Vami nevadím, ale trvám na svojej 419. Prešla som xy literatúr a ani jedna mi nehovorí o založen s.r.o. na 411. Na 411 účtujem, až keď mám ZI zapísané v OR.

A mimochodom, niekde som pos...., to, že som založila s.r.o. cez 411, takže už nekonzultujem. Som nula a nulou budem.!!!!!!
http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CD4QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.eserocka.sk%2Fuctovanie_zakla dneho_imania.html&rct=j&q=zalo%C5%BEenie%20s.r.o.%20drsr%20%C3%BA%C4%8Dtov anie%20419&ei=EX_1TNWTHc7Nswaj-_3gBA&usg=AFQjCNEpxHW7j5aY0PZBfR_LZdeHxh9NXA&cad=rja
Nulou nemôže byť niekto, kto napísal 5247 príspevkov a má toľko bodov, na ktoré ja budem potrebovať dve ďalšie životy. 411 alebo 419, aj tak to v konečnom dôsledku vykážeme na riadku 067 súvahy .