VZDY
06.11.10,18:35
Účtovný prípad - nákup materiálu v hotovosti a materiál sa rovno použije na stavbe /malá stavebná firma, ani sklady, ani skladové hospodárstvo. Je možné zaúčtovať ako "121/211 ?
jeso
06.11.10,19:14
prečo do nedokončenej výroby ?

v priebehu účtovného obdobia sa na 121 - Nedokončená výroba nevykonávajú žiadne účtovné zápisy a vynaložené náklady na výrobu alebo inú činnosť sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 – Náklady / 501- materiál - 501/211 platený v hotovosti /
o nedokončenej výrobe účtuješ len na konci roka
a tiež je rozdiel, či materiál bol iba kúpený alebo či bol aj zabudovaný
ak bol iba kúpený - necháš ho účtovne na sklade
ak však bol už zabudovaný a nevyfakturovaný musíš ho oceniť vo vlastných nákladoch (materiál, mzdy, odvody, výrobná réžia) a zaúčtuješ 121/611.
Stefan2005
06.11.10,19:30
....v priebehu účtovného obdobia sa na 121 - Nedokončená výroba nevykonávajú žiadne účtovné zápisy...

doplním - pri B spôsobe účtovania zásob :)...
a_je_to
06.11.10,20:33
Účtovný zápis 121/211 je aj nelogický, aj nesúvzťažný. Slovne by znamenal nákup nedokončenej výroby, čo nezachováva pricipiálnu väzbu a logiku. Nedokončená výroba vzniká iba v procese výroby, ako 121/611, nie v procese nákupu. Účet je zriadený .... aby to, čo už nie je materiálom, ale ešte ani výrobkom, mohlo byť k bilančnému termínu zaúčtované do výnosov 121/611. A to tak u B, ako aj A spôsobu účtovania zásob. Účtovanie NV spôsobom A v priebehu roka má význam iba vtedy, ak to vyžaduje špecifický výrobný softvér, inak je samoúčelné a nadbytočné. Žiadne účtovné ani daňové ustanovenie nepožaduje účtovanie a vykazovanie NV v priebehu roka. Nedokončenú výrobu možno v špecifickom prípade predať, aj vložiť do ZI, ale nie nakúpiť. Pre kupujúceho je aj predaná NV nakúpeným materiálom. Celá účtovná podtrieda, začínajúca dvojčíslím 12 sa nazýva Zásoby vlastnej výroby – pre obstaranie a zaúčtovanie je vlastná výroba nutná. Rovnako sú nutné vlastné náklady pre jej ocenenie, nie obstarávacie náklady, ako u materiálu.
Rozumiem, že toto účtovanie malo byť asi originálnym únikom pred povinnosťou účtovania zásob nakúpeného materiálu ... keď nebude materiál, nebude akože o čom účtovať. Nechcem Ti príspevkom nejako zakazovať toto účtovanie, ale mne pripadá účtovne neprijateľné. Okrem toho by mi vo vykazovaní výroby chýbali materiálové náklady 501, účtovníctvo by malo iba výnosové účty ... a k bilančnému termínu by nebolo ako vykázať výnosy 121/611, lebo 121 by už bolo .... z nákupu.
mudroš
06.01.11,12:54
Ak by sme účtovali podľa IFRS, dalo by sa o tom uvažovať. Tie upravujú iba to, kde sa čo vykáže v účtovnej závierke. ale praktické účtovanie je väčšinou obdobné ako v našom účtovníctve. A u nás je upravená predpismi aj metodika účtovania. a tá vyžaduje zaúčtovať do nákladov (za určitých okolností nemusí byť cez sklad) a potom účtovať zmenu stavu nedokončenej výroba.