alicacka
08.11.10,09:47
Vyhotovila som faktúru v cudzej mene, teraz mi prišla úhrada na náš eurový účet v Eurách. Rozdiel oproti vyhotovenej faktúre je v sume 3,91 Eur / chýba mi do úhrady celej faktúry/.
Ako to riešiť v JÚ ?
Bude to príjem, výdaj, VOZD alebo VMZD ?
Predpokladám, že to budem musieť riešiť interne, lebo môj program to automaticky nerieši.
Ďakujem všetkým za pomoc.:confused:
Marína
08.11.10,10:47
Postupy účtovania JU (http://www.porada.sk/t38186-postupy-uctovania-jednoduche-uctovnictvo-od-5-12-2008-a.html)

§ 4 Peňažný denník
(4) Kurzové rozdiely podľa § 21 ods. 2 sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií podľa
a) odseku 6 písm. e) piateho bodu, ak ide o kurzovú stratu,
b) odseku 6 písm. d) tretieho bodu, ak ide o kurzový zisk.
.
.
.
§ 21 Cudzia mena
(2) Peňažné prostriedky v hotovosti a na účtoch v bankách v cudzej mene sa prepočítajú na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtujú podľa § 4 ods. 4.

http://www.porada.sk/t42256-kurzove-rozdiely.html
http://www.porada.sk/t73601-kurzove-rozdiely-v-jednoduchom-uctovnictve-uctovanie.html
alicacka
08.11.10,18:38
Ďakujem, ale ja by som potrebovala rozdiel, ktorý vznikne pri úhrade pohľadávky počas roka, kedy mi uhradia napr. menej ako majú a vznikne určitý rozdiel. Čo s ním. Môj program to automaticky nevyhodí.
Marína
08.11.10,20:52
alicacka, preto som ti vyhľadala a priložila linky, že sa o tom v nich dočítaš.
a_je_to
08.11.10,22:51
Vyfakturuješ tovar za 5000 CZK pri kurze 24,5206 CZK/€, čo bude 203,91 €. Ak v deň pred úhradou sa zmení kurz na 25 CZK/€, tak nabehne iba 200 €, teda o 3,91 € menej. Ja prípad účtujem do PD ako príjem na BÚ 200 €, v rozpise do členenia Príjem za tovar 203,91 €, Výdaj réžia 3,91, čo je výsledných 200 € príjmu na BÚ. Robím tak preto, lebo program mi automaticky vyrovnáva pohľadávky a záväzky v zodpovedajúcej sume, viac to zodpovedá vecnej pravde a postupy to síce neprikazujú, ale ani nezakazujú. Pohľadávky a záväzky mám vyrovnané v takých sumách, ako boli fakturované, ľahko sa úhrady identifikujú v PD a mám zobrazené aj kurzové rozdiely ku dňu úhrady.
alicacka
09.11.10,10:50
chápem. Ďakujem, aj toto je jedno z riešení. V čom účtuješ ? Ja mám Oberon.