m.marcela
10.11.10,11:42
Slovenská s.r.o si prenajala auto z českej s.r.o. Slovenská s.r.o nie je organizačnou zložkou ani stálou prevádzkarňou. Konatelia sú rovnakí v oboch firmách. Je slovenská s.r.o povinná odviesť daň podľa § 44 ZDP na Slovensku 10% ako licenčné poplatky na Dú? Akú sumu slovenská s.r.o zaplatí českej s.r.o za prenájom?
Prosím poraďte.
wallie
11.11.10,13:53
Slovenská s.r.o si prenajala auto z českej s.r.o. Slovenská s.r.o nie je organizačnou zložkou ani stálou prevádzkarňou. Konatelia sú rovnakí v oboch firmách. Je slovenská s.r.o povinná odviesť daň podľa § 44 ZDP na Slovensku 10% ako licenčné poplatky na Dú? skúsim dohľadať nejaké info k tomu
Akú sumu slovenská s.r.o zaplatí českej s.r.o za prenájom? akú si dohodnú v zmluve o prenájme vozidla :)
+ slovenská s.r.o. bude musieť platiť z tohoto vozidla daň z motorových vozidiel
Prosím poraďte.

v texte...
wallie
11.11.10,14:21
o aký typ prenájmu ide???
ide o finačný prenájom hnuteľného majetku alebo len operatívny prenájom?

Podľa ustanovenia § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov na účely tohto zákona (a tiež medzinárodnej zmluvy) sa rozumie finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci pri splnení ďalších podmienok uvedených v tomto ustanovení.

Podľa účtovných predpisov ako aj na daňové účely je operatívnym prenájmom hmotného majetku každý prenájom, ktorý nie je finančným prenájmom.
m.marcela
12.11.10,07:42
Ide o operatívny prenájom, nie je to finančný prenájom
wallie
12.11.10,10:10
Ide teda o príjem podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. e) štvrtý bod zákona o dani z príjmov, príjmy z nájomného alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí (osobných automobilov) umiestnených na území SR, sú považované za príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území SR.

Takýto príjem z prenájmu hnuteľných vecí (nájomné) vyplatený v období od 01.01.2007 je predmetom dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. (zabezpečenie dane podľa §44 sa z takéhoto príjmu už nevykonáva)Zrazením dane z príjmov zrážkou je daňová povinnosť prenajímateľa splnená a príjem nie je predmetom ďalšieho vysporiadania v daňovom priznaní.
m.marcela
12.11.10,10:36
len v § 13 ods. 2 pís.h) ZDP - oslobodenie od dane, píše o tom, že ak má daňovník do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej 24 po sebe nasl.mesiacov
1. 25% priamy podiel na ZI konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na ZI daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v ČŠ má najmenej 25% priamy podiel na ZI daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zárovaň má aj najmenej 25% priamy podiel na ZI konečného príjemcu tohto príjmu
malo by to byť oslobodené od dane, tým pádom aj od zrážkovej dane... mám v tom chaos.
wallie
12.11.10,10:40
oslobodenie podľa §13 ods.2 písm h) sa vzťahuje len na príjmy podľa §16 ods.1 písm. e) prvého bodu a druhého bodu

ty riešiš §16 ods.1 písm e) štvrtý bod a na ten sa oslobodenie nevzťahuje
ingrid.stelarova
11.12.12,15:06
Dobrý deň :-)
Veľmi prosím niekoho komu sa stal podobný problém aby mi prezradil ako to vyriešil.
V novembri sme podpísali (s.r.o., platca DPH) zmluvu o prenájme vozidla typu N, doba prenájmu je určená na 24 mesiacov od Českej spoločnosti. Nájomné nám budú fakturovať mesačne. Ďalej máme podpísané prehlásenie prenajímateľa, že uvedené vozidlo nám bude ponúknuté k odkúpeniu za predpokladu riadnych splátok v počte 24x podľa nájomnej zmluvy a to za presne stanovenú čiastku. DPH je mi jasná aj účtovanie a zrážková daň. Ale práve táto zrážková daň je problémom pre prenajímateľa, nakoľko nám tvrdia, že žiadna slovenská firma túto daň nezráža a faktúry im platia v plnej čiastke. Tak vážne som zvedavá ako teraz budú reagovať ak im faktúru zaplatíme s odpočítaním zrážkovej dane.
Prosím vyjadrite sa. Ďakujem
marjankaj
11.12.12,15:26
Dobrý deň :-)
Veľmi prosím niekoho komu sa stal podobný problém aby mi prezradil ako to vyriešil.
V novembri sme podpísali (s.r.o., platca DPH) zmluvu o prenájme vozidla typu N, doba prenájmu je určená na 24 mesiacov od Českej spoločnosti. Nájomné nám budú fakturovať mesačne. Ďalej máme podpísané prehlásenie prenajímateľa, že uvedené vozidlo nám bude ponúknuté k odkúpeniu za predpokladu riadnych splátok v počte 24x podľa nájomnej zmluvy a to za presne stanovenú čiastku. DPH je mi jasná aj účtovanie a zrážková daň. Ale práve táto zrážková daň je problémom pre prenajímateľa, nakoľko nám tvrdia, že žiadna slovenská firma túto daň nezráža a faktúry im platia v plnej čiastke. Tak vážne som zvedavá ako teraz budú reagovať ak im faktúru zaplatíme s odpočítaním zrážkovej dane.
Prosím vyjadrite sa. Ďakujem
Akú "zrážkovú" daň im odpočítavate?
ingrid.stelarova
11.12.12,15:44
Riadila som sa podľa §16 ods.1 písm. e) bodu 4 a §43 ods. 2. Volala som aj s daňovým poradcom, ktorý mi to potvrdil. Tak ak sa mýlim s tou zrážkovou daňou tak budem len rada.