siso
11.11.10,15:51
Moja otázka sa týka možnosti daňového odpisu pohĺadávky prihlásenej
v konkurze podľa starého zákona o konkurze a vyrovnaní.
V OV je v roku 2006 zverejné upovedomenie o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty. v 2/2010 nám ako oddelenému veriteľovi
bolo zo súdu doručené opatrenie, ktorým súd udelil súhlas správcovi KP o vydaní doplatku k prihlásenej pohľadávke,čo bolo realizované v 8/10.
Môžeme už k 31.12.2010 zvyšok tejto pohľadávky odpísať daňovo len na
základe tohto oznámenia zo súdu ( a to sa dá považovať za výsledok konkurzu podľa zákona o DP) alebo musíme ešte ktovie do kedy čakať na uznesenie o zrušení konkurzu?
Ďakujem.
siso
12.11.10,08:50
Prosím, naozaj s týmto nemá nikto skúsenosť?
Adiks
14.11.10,22:53
Zvyšnú časť pohľadávky môžete daňovo odpísať podľa par.19 ods.2 písm.h) bod 2 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je daňovo uznaný odpis pohľadávok na základe výsledkov konkurzného a reštrukturalizačného konania.
siso
15.11.10,07:16
To mi je jasné, ale stále neviem čo je konkrétne chápané ako výsledok
konkurzného konania. Podľa informácie na jednom školení by sme mali počkať na zverejnenie správy o nadobudnutí právoplatnosti rozvrhového uznesenia
v obch.vestníku.
Ale keď znova čítam starý zákon o konk.a vyrovnaní č.328/1991 v par.44 odst.1b) sa píše že súd uznesením zruší konkurz ak došlo k splneniu rozvrh.uznesenia. Podmienky na zrušenie sú aj ďalšie, ale všetko má byť podmienené vydaním uznesenia a asi jeho následným zverejnením v OV. Teda až toto sa považuje za výsledok konkurzu a v tomto okamihu je možné daňovo odpísať príslušnú pohľadávku?