Laco.SK
11.11.10,22:19
Dobrý deň.

Chcel by som sa opýtať k oznamovacej povinnosti, resp. hláseniu FO.

Veľa sa tu toho popísalo, ale ja nie som ekonóm ... Od akého dátumu/roku sa zaviedla táto povinnosť, hlásiť DÚ FO, ktorej som vyplatil sumu nad 100000 Sk ročne.

Čo ak som to vôbec nehlásil, ale FO si podala DP, kde je zahrnutá komplet táto suma, to znamená, že si ju riadne priznala a k úniku nedošlo a celý príjem bol riadne zdanený ?

Aká mi hrozí sankcia, ak som takúto povinnosť vôbec neurobil ?

Ďakujem za Vaše odpovede.
Chobot
11.11.10,23:40
Dobrý deň.

Chcel by som sa opýtať k oznamovacej povinnosti, resp. hláseniu FO.

Veľa sa tu toho popísalo, ale ja nie som ekonóm ... Od akého dátumu/roku sa zaviedla táto povinnosť, hlásiť DÚ FO, ktorej som vyplatil sumu nad 100000 Sk ročne.

Čo ak som to vôbec nehlásil, ale FO si podala DP, kde je zahrnutá komplet táto suma, to znamená, že si ju riadne priznala a k úniku nedošlo a celý príjem bol riadne zdanený ?

Aká mi hrozí sankcia, ak som takúto povinnosť vôbec neurobil ?

Ďakujem za Vaše odpovede.

Ak ti na to DÚ nepríde, tak nehrozí žiadna sankcia. Oni nekontrolujú každý podnikateľský subjekt, či hlási takéto výplaty alebo nie. Len keď prídu na daňovú kontrolu.

Dúfam, že sa to pýtaš ako podnikateľ alebo ako právnická osoba? Lebo fyzické osoby nepodnikatelia túto povinnosť nemajú.

Inak ti môžu dať pokutu podľa § 35 ods. 15 až do výšky... ale veď si to prečítaj:


(15) Ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona11ab) alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, za ktorých porušenie sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 7, môže mu správca dane uložiť pokutu do 33 190 eur. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá; maximálna výška pokuty ustanovená v prvej vete musí byť zachovaná. Rovnako môže správca dane uložiť pokutu za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona aj tretej osobe.
Marína
12.11.10,03:43
Dobrý deň.

Chcel by som sa opýtať k oznamovacej povinnosti, resp. hláseniu FO.

Veľa sa tu toho popísalo, ale ja nie som ekonóm ... Od akého dátumu/roku sa zaviedla táto povinnosť, hlásiť DÚ FO, ktorej som vyplatil sumu nad 100000 Sk ročne.

Čo ak som to vôbec nehlásil, ale FO si podala DP, kde je zahrnutá komplet táto suma, to znamená, že si ju riadne priznala a k úniku nedošlo a celý príjem bol riadne zdanený ?

Aká mi hrozí sankcia, ak som takúto povinnosť vôbec neurobil ?

Ďakujem za Vaše odpovede.
Len doplním, že podľa Zák. 511/1992 Zb. a n. p. o správe daní a poplatkov
§ 32 Súčinnosť tretích osôb
(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
Laco.SK
12.11.10,06:48
Ďakujem za odpovede.
berry
12.11.10,07:28
No ja som raz zabudla jedného nahlásiť na DU (bolo to tak, že u FO sme nakupovali často drobný materiál a za ten rok sa toho nazbieralo nad 100 000SK ) a pri kontrole mi nedali pokutu :-))) čo som bola rada. Iba ma na to upozornili, že si mám na to dávať pozor.
Laco.SK
12.11.10,07:35
No ide o to, že ja som o takejto povinnosti vôbec nevedel, ale neznalosť zákona neospravedlňuje. Tak mám trocha obavy, že čo ak ... ale nechcem maľovať čerta na stenu.

Ďakujem ešte raz všetkým, za odpovede.
wallie
12.11.10,10:50
ešte som sa s pokutou z tohto dôvodu u nikoho nestretla, zatiaľ to asi DÚ príliš neukladal, ale všetko je možné a keď je teraz peňazí v rozpočte málo, možno aj toto sa začne posudzovať prísnejšie a ak u niekoho bude pri kontrole zistené takéto porušenie, možno ho už pokuta neminie....

Túto pokutu DÚ uložiť môže a teda nemusí, je to na zvážení správcu dane, prioritne však vždy budú DÚ ukladať pokuty a vyrubovať sankčné úroky, pri ktorých im túto povinnosť zákon priamo ukladá.
Marína
12.11.10,13:15
DÚ sa zvyčajne prikloní na misku váh tu, alebo tam hlavne v prípade, ak po overení (ne)zistí, či daná FO, ktorú bola povinnosť ohlásiť, (ne)bola povinná príjem priznať a zdaniť a či tak aj učinila.
kaba
01.12.10,16:29
Táto povinnosť sa týka aj príjmov osôb, ktoré predávajú druhotné suroviny
do zberní farebných kovov a železa ?
Ďakujem
veronikasad
01.12.10,16:32
Táto povinnosť sa týka aj príjmov osôb, ktoré predávajú druhotné suroviny
do zberní farebných kovov a železa ?
Ďakujem
ak sú to fyzické osoby, platbu dostávajú v hotovosti a ich príjem presiahne 3319€ v kal. roku - ano.