miama175
12.11.10,09:26
Dobrý deň, chcela by som poradiť v oblasti odvodu dane zo zostatkovej ceny majetku v prípade zrušenia registrácie DPH. Jedná sa len o odpisovaný majetok? Čo s drobným majetkom, ktorého obstarávacia hodnota bola nižšia ako 1700 Eur doba využiteľnosti dlhšia ako 1 rok, bol nakúpený v roku 2010 a účtovaný priamo do nákladov bez odpisovania. Podnikateľ chce požiadať o zrušenie registrácie DPH ku koncu roka 2010. Je potrebné aj za takéhoto majetku odviesť DPH?
Ďakujem.
Ivenka
12.11.10,09:36
6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.

§81 ZoDPH
a_je_to
12.11.10,10:55
Dobrý deň, chcela by som poradiť v oblasti odvodu dane zo zostatkovej ceny majetku v prípade zrušenia registrácie DPH. Jedná sa len o odpisovaný majetok? Čo s drobným majetkom, ktorého obstarávacia hodnota bola nižšia ako 1700 Eur doba využiteľnosti dlhšia ako 1 rok, bol nakúpený v roku 2010 a účtovaný priamo do nákladov bez odpisovania. Podnikateľ chce požiadať o zrušenie registrácie DPH ku koncu roka 2010. Je potrebné aj za takéhoto majetku odviesť DPH?
Ďakujem.

Ak bol majetok s OC do 1700 € účtovaný priamo do nákladov, hoci aj v deň pred skončením posledného zdaňovacieho obdobia, tak ku dňu skončenia zdaňovacieho obdobia nemá žiadnu zostatkovú cenu, niet z čoho vypočítať daňovú povinnosť. Zneisťujúcou otázkou je, či sa tento drobný majetok, uplatnený v odpočte DPH v deň pred ukončením registrácie využije na vlastné zdaniteľné plnenia, aj keď ešte ako platiteľ nemôže DPH účtovať do nákladov, ale musí ju uplatniť v režime DPH a odpočte.
Z týchto dôvodov by som v rámci daňovej opatrnosti s väčším nákupom majetku do 1700 € tesne pred skončením registrácie radšej počkal. Alebo uplatnil z neho v poslednom zdaňovacom období daňovú povinnosť z pôvodnej obstarávacej ceny, ak by som nevedel preukázať, že ešte pred skončením registrácie bol primerane využitý na vlastné zdaniteľné plnenia.
Pri tomto majetku sa posudzuje jednak aspekt skončenia registrácie, ale aj aspekt využitia majetku s odpočtom DPH pri vlastných zdaniteľných plneniach. Spomínam si, že na niektorom školení o DPH bolo tvrdené, že pri registrácii možno uplatniť odpočet DPH aj z majetku do 1700 €, nakúpenému s DPH pred registráciou v roku registrácie a účtovanému priamo do spotreby .... ak možno preukázať, že bol využívaný už na vlastné zdaniteľné plnenia. Neviem však nájsť k tomu podporu v zákone, možno je to niekde vo FS a možno je tam uvedené rovnaké stanovisko aj pre zrušenie registrácie. Ak by o tom niekto vedel, mohol by to doplniť.
miama175
12.11.10,16:25
Ďakujem za odpoveď, ja len chcem upresniť, že sa nejedná o nakupovanie majetku tesne pred skončením zrušenia registrácie z nejakých špekulatívnych dôvodov. Drobný majetok ako napríklad notebook (využívaný na vlastné zdaniteľné plnenia) bol kúpený na jar a zrušenie registrácie sa plánuje na koniec roka.
miama175
15.11.10,08:58
Nik iný sa teda nevie vyjadriť k danej téme :(
KEJKA
15.11.10,12:43
potrebuješ štatisticky vyhodnotiť odpovede?
Podľa mňa je odpoved jasná.
sedita
02.05.11,14:24
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť ohľadom spôsobu výpočtu DPH zo zostatkovej ceny majetku, ktorú treba odviesť pri zrušení registrácie. Ide o budovu, ktorá bola obstaraná bez DPH v roku 1998, následne bola na nej robená rekonštrukcia. Technické zhodnotenie budovy bolo realizované čiastočne vo vlastnej réžii, čiastočne dodávateľsky, časť faktúr bola od neplatiteľov DPH. Ako by som mala postupovať pri výpočte odvodu DPH? Najskôr z jednotlivých bločkov a faktúr zistím výšku uplatnenej DPH pri rekonštrukcii a potom ako ďalej? Ďakujem vopred za pomoc.
sedita
05.05.11,09:29
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť ohľadom spôsobu výpočtu DPH zo zostatkovej ceny majetku, ktorú treba odviesť pri zrušení registrácie. Ide o budovu, ktorá bola obstaraná bez DPH v roku 1998, následne bola na nej robená rekonštrukcia. Technické zhodnotenie budovy bolo realizované čiastočne vo vlastnej réžii, čiastočne dodávateľsky, časť faktúr bola od neplatiteľov DPH. Ako by som mala postupovať pri výpočte odvodu DPH? Najskôr z jednotlivých bločkov a faktúr zistím výšku uplatnenej DPH pri rekonštrukcii a potom ako ďalej? Ďakujem vopred za pomoc.

nevie mi niekto poradiť?
sedita
13.05.11,07:40
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť ohľadom spôsobu výpočtu DPH zo zostatkovej ceny majetku, ktorú treba odviesť pri zrušení registrácie. Ide o budovu, ktorá bola obstaraná bez DPH v roku 1998, následne bola na nej robená rekonštrukcia. Technické zhodnotenie budovy bolo realizované čiastočne vo vlastnej réžii, čiastočne dodávateľsky, časť faktúr bola od neplatiteľov DPH. Ako by som mala postupovať pri výpočte odvodu DPH? Najskôr z jednotlivých bločkov a faktúr zistím výšku uplatnenej DPH pri rekonštrukcii a potom ako ďalej? Ďakujem vopred za pomoc.

Ešte jeden pokus nájsť niekoho na poradenie....
KEJKA
13.05.11,11:18
Dobrý deň, ja by som sa chcela poradiť ohľadom spôsobu výpočtu DPH zo zostatkovej ceny majetku, ktorú treba odviesť pri zrušení registrácie. Ide o budovu, ktorá bola obstaraná bez DPH v roku 1998, následne bola na nej robená rekonštrukcia. Technické zhodnotenie budovy bolo realizované čiastočne vo vlastnej réžii, čiastočne dodávateľsky, časť faktúr bola od neplatiteľov DPH. Ako by som mala postupovať pri výpočte odvodu DPH? Najskôr z jednotlivých bločkov a faktúr zistím výšku uplatnenej DPH pri rekonštrukcii a potom ako ďalej? Ďakujem vopred za pomoc.
ak nechceš byť voči štátu zbytočne štedrá,
nechceš sa na DPH oklamať, tak si začala dobre. Vieš DPH a máš ZD k tejto DPH, takže vieš čiastkovú OC TZ budovy, ktorá sa vzťahuje k odpočitanej DPH.
K tejto čiastkovej OC vypočítaj odpisy spôsobom, ako si postupovala od roku zaradenia TZ a teda dostaneš aj ZC čiastkovej OC TZ budovy:):).
usmievam sa nad svojou terminologiou, ale neviem sa stručne presnejšie vyjadriť, hádam je to pochopiteľné.
a k tej ZC vypočítaš 19% DPH.
Podľa mňa je to logické.
Ešte je tu problém - v ktorom roku bola tá rekonštrukcia robená, lebo povinnosť odviesť DPH pri skončení registrácie platí tuším od r.2004, echce sa mi pozerať do zákona. Mrkni sa sama, a ak bola rekonštrukcia pred účinnosťou nového ustanovenia, tak možno ani nemusíš nič riešiť. treba pozrieť aj príslušné prechodné ustanovenie.
sedita
13.05.11,12:19
ak nechceš byť voči štátu zbytočne štedrá,
nechceš sa na DPH oklamať, tak si začala dobre. Vieš DPH a máš ZD k tejto DPH, takže vieš čiastkovú OC TZ budovy, ktorá sa vzťahuje k odpočitanej DPH.
K tejto čiastkovej OC vypočítaj odpisy spôsobom, ako si postupovala od roku zaradenia TZ a teda dostaneš aj ZC čiastkovej OC TZ budovy:):).
usmievam sa nad svojou terminologiou, ale neviem sa stručne presnejšie vyjadriť, hádam je to pochopiteľné.
a k tej ZC vypočítaš 19% DPH.
Podľa mňa je to logické.
Ešte je tu problém - v ktorom roku bola tá rekonštrukcia robená, lebo povinnosť odviesť DPH pri skončení registrácie platí tuším od r.2004, echce sa mi pozerať do zákona. Mrkni sa sama, a ak bola rekonštrukcia pred účinnosťou nového ustanovenia, tak možno ani nemusíš nič riešiť. treba pozrieť aj príslušné prechodné ustanovenie.

Ďakujem pekne za Vašu odpoveď a Váš čas, popísaný postup je naozaj logický. Pozrela som teda aj na predchádzajúce znenie zákona, ale je to tam, povinnosť odvodu nás neminie:

Zbierka zákonov č. 135/1998

§ 43
Zrušenie registrácie platiteľa
(5) V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ povinný priznať a odviesť z majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, daň, a to vo výške, ktorá sa vypočíta zo zostatkovej ceny hmotného a nehmotného majetku zistenej podľa osobitného predpisu9) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu 10) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia.
KEJKA
13.05.11,14:45
ďakujem za upresnenie a samozrejme súhlasím.
hlasujem za vyriešené.
Thelmy
14.01.14,20:11
Mám podobný problém. Rozumiem tomu dobre, že ak bola budova kúpená bez DPH ešte v roku 1994 a ešte nebola celkom odpísaná, lebo odpisovanie bolo na pár rokov prerušené čiže má zostatkovú hodnotu nemusím pri zrušení registrácie odviesť daň??? A kde by som vedela nájsť to prechodné ustanovenie ohľadne odvedenia dane od r.2004,. Ďakujéém