miro_l
15.11.10,14:54
FO neplatca DPH so sídlom na Slovensku prevádzkuje prepravu havarovaných automobilov na základe zmluvy s asistenčnou službou so sídlom v Čechách, ktorá má pridelené IČ DPH: CZ. Podľa zákona o DPH od 1.1.2010 bola FO povinná sa pred vykonaním služby do EU zaregistrovať na D.ú. a požiadať o pridelenie IČ DPH podľa § 7 a. ( Čo FO neurobila a tým ani nezasielala súhrnné výkazy na D.ú. elektron.)
FO vystavila v priebehu roka cca 10 kusov Fa. na základe vykonaných prepráv bez DPH a zaslala ich objednávateľovi služby. Objednávateľ vykonal nasledovné úhrady: prvé 2. Fa. neuhradil, ďaľšie 3. Fa. uhradil a ostatné neuhradil s prípisom " V prílohe dopisu Vám zasielame vystavené Fa , ktoré neobsahujú všetky náležitosti hlavne neobsahujú Vaše IČ DPH a nie je zrejmé či sú Fa vystavené s prenosom daňovej povinnosti.."
Po zistení svojej chyby FO žiada o pridlenie IČ DPH, ktoré mu DU pridelí od novembra 2010, zaregistruje sa na podávanie el. výkazov.
Ako má podnikateľ postupovať pri oprave nasledovného problému s vystavenými Fa. na ktorých nie je uvedené - nepridelené IČ DPH, keď deň dodania služby je ešte pred pridelením IČ DPH?
Lianka
15.11.10,18:48
Pozri § 78
(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň, ak toto oneskorenie je viac ako 30 dní. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3; ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad vykoná kontrolu a daň vráti v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html#78

Faktury je potrebne opravit a vystavit spravne.

Pri prenose danovej povinnosti je odberatel povinny na fakture uviest odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná, vid. § 78 http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html#78.
miro_l
18.11.10,12:49
Pozri § 78
(9) Osoba, ktorá [B]nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň .... V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3;

Jedna sa o osobu podla § 7a bod 2 preto mi nie je jasne platenie dane a podanie daňového priznania predmetnej FO.
(Službu vykonáva neplatca DPH iba na Slovensku pre objednávateľa , čo je v tomto prípade firma s IČ DPH CZ so sídlom v Čechách.)