bredikova
24.11.05,11:29
Prosím o radu. Podnikateľ, plátca DPH, má dve prevádzky. Platí sa u neho za tovar stravnými poukážkami. Jedna RP je nová a stravné poukážky idú cez pokladňu. Ale druhá je staršieho typu a nemá funkciu na šeky. Takže vedú pomocnú evidenciu stravných poukážok.Cez pokladňu dávajú len doplatok do sumy, ktorej časť bola uhradená poukážkami. Potrebujem potvrdiť, či účtujem správne. V prvej RP (tej správnej ) zostornujem tržbu aj s DPH z pokladne. Potom zosumarizujem všetky stravné poukážky z obidvoch RP a rozdelím po stravovacích spoločnostiach a vypočítam z nich spätne DPH, ktorú odvediem štátu. Je to správne ???????????????:confused: :( :mad: :eek:
bredikova
24.11.05,11:50
Prosím potvrdte mi alebo na zahrabte pod čiernu zem.:confused: Nech môžem spokojne spávať.:rolleyes:
bredikova
24.11.05,16:22
Nik sa nenájde????
renkulka
24.11.05,16:31
Keď beriete stravné poukážky /VAŠA, CHEQUE../ musíte celý nákup nahodiť do reg.pokladne. Pokladníčka vezme poukážku ako ceninu /213/ a odovzdá v tržbe spolu s peniazmi. Napr. 70,-- poukážka je ako 70,-- Sk. To znamená, že DPH je už v RP, a nič nemusíš rátať spätne. Odvedieš DPH v deň /mesiac/, kedy nastala danová povinnosť - predaj tovaru. Následne stravné poukážky odovzdáš firmám, t. z. Ceniny účet 213 sa Ti na str DAL zníži a ostaneš na 0. Poukážky odovzdávaš bez DPH, nakoľko si DPH odviedla v RP.
bredikova
24.11.05,16:39
Ďakujem. Vysvetlím to majiteľovi a preškolíme personál.
Jana Acsová
24.11.05,16:40
Vaša tržba je cez ERP. Poukážka je v tomto prípade platidlom. Vaša otázka sa týka DPH, takže sa zostručním na odpoveď k téme. Vaša tržba je úmerná službe stravovania alebo dodávky tovaru, ktoré sú predmetom Vášho plnenia. Poukážka je platidlo, t.j. je potrebné pri odvode tržby špecifikovať:
- čo je príjem hotovosti,
- čo je príjem v poukážkach.
Poukážky sú následne predmetom vrátenia do príslušnej sprostredkovateľskej spoločnosti, spoločnosti, ktorá Vám inkasované stravovacie poukážky preplatí.
bredikova
24.11.05,16:51
Ďakujem AVO. Prácu s poukážkami chápem, ale poblém mám v tom, že podnikateľ má starú pokladňu, ktorá nemá tlačítko a funkciu šeky. Nechce investovať do novej. Potrebujem mu vysvetliť ako má správne evidovať tržbu na takejto pokladni , prípadne ho presvedčiť o kúpe novej. Potrebujem sa chytiť nejakeho zákona alebo predpisu. Poraďtemi. Ďakujem
Jana Acsová
24.11.05,16:54
Potrebujem sa chytiť nejakeho zákona alebo predpisu. Poraďtemi. ĎakujemV akej sústave účtovníctva účtujete?
bredikova
24.11.05,16:55
Jednoduché.
Denda
24.11.05,16:58
Ďakujem AVO. Prácu s poukážkami chápem, ale poblém mám v tom, že podnikateľ má starú pokladňu, ktorá nemá tlačítko a funkciu šeky. Nechce investovať do novej. Potrebujem mu vysvetliť ako má správne evidovať tržbu na takejto pokladni , prípadne ho presvedčiť o kúpe novej. Potrebujem sa chytiť nejakeho zákona alebo predpisu. Poraďtemi. Ďakujem

Stačí Vám argument, že nemáte obhajobu na storno tržby a zároveň uskutočňované zdaniteľné plnenie cez stravné poukážky.:)
Jana Acsová
24.11.05,17:03
Jednoduché.Škoda. Ale skúsime.http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif
Podľa § 8 ods. 1) postupov účtovania sa krátkodobý finančný majetok člení na:
a) peňažnú hotovosť, ceniny, šeky,
b) účty v bankách,
c) krátkodobé CP,
d) ostatný krátkodobý finančný majetok.
Ceniny sú definované, krátkodobé cenné papiere tiež. Opierajúc sa aj o východiská z podvojného účtovníctva sa v pokladni sledujú aj šeky prijaté namiesto hotových peňazí.
T.j. Vaša tržba je všetko, čo ste predali (tovar) inkasovaná v peniazoch a poukážkach. Poukážky sú akoby analytickou pokladnicou. Výška vašej DPH závisí od množstva predaného tovaru - tržby. Pri jej odvode je ju potrebné analyticky (evidenčne) rozdeliť na hotovosť a šeky, aby ste si vedeli urobiť inventúru pokladne a šekov zvlášť. Evidenciu môže robiť pokladňa, alebo si to zabezpečíte v operatívnej evidencii, nakoľko tržba vám vždy musí sedieť na prijatú hotovosť a šeky spolu.
Jana Acsová
24.11.05,17:05
Stačí Vám argumnet, že nemáte obhajobu na storno tržby a zároveň uskutočňované zdaniteľné plnenie cez stravné poukážky.:)Správne, daňová povinnosť vzniká dodávkou tovaru evidovaného ERP. Následne už prebieha iba výmena poukážok za hotovosť a to nie je dodávka tovaru ani služby.
Jana Acsová
24.11.05,17:08
Pri výmene poukážok "sprostredkovateľovi" napr. Vaša stravovacia, Ticket restaurant a pod. obdržíte doklad, na základe ktorého vám vzniknú ďalšie účtovné prípady a to v závislosti od toho, či inkaso za predložené poukážky prebieha v hotovosti alebo na účet. Pri výdaji a inkase je možné použiť priebežné položky.
bredikova
24.11.05,17:10
Ďakujem. Tým mojím postupom účtovania som len nahrádzala, to že neúčtovali poukážky cez pokladňu. Takže ich musím prinútiť k účztovaniu cez pokladňu a poukážky viesť ako ceninu. No to som zvedavá ako to pôjde. Je to tvrdý oriešok - myslím ten podnikateľ. Ešte raz ďakujem
Jana Acsová
24.11.05,17:17
Ďakujem. Tým mojím postupom účtovania som len nahrádzala, to že neúčtovali poukážky cez pokladňu. Takže ich musím prinútiť k účztovaniu cez pokladňu a poukážky viesť ako ceninu. No to som zvedavá ako to pôjde. Je to tvrdý oriešok - myslím ten podnikateľ. Ešte raz ďakujemIba drobná poznámka. Mám za to, že správnejšie je evidovať poukážky ako "analytickú pokladňu" a nie ceninu. Tento môj názor sa vyvinul postupne a to vďaka Porade, aj keď som sa snažila "ceninu" obhájiť. .-)
bredikova
24.11.05,17:25
Iba drobná poznámka. Mám za to, že správnejšie je evidovať poukážky ako "analytickú pokladňu" a nie ceninu. Tento môj názor sa vyvinul postupne a to vďaka Porade, aj keď som sa snažila "ceninu" obhájiť. .-)

V podvojnom si to viem predstaviť. Ale v JU. Používam MRP. Tam sa dajú vztvoriť viaceré pokladne. Mohla by som to viesť na nejakej fiktívnej pokladne, ktorú nazvem napríklad Šeky. Podobne vediem sociálny účet-pokladňu. Trochu rozmýšľam do budúcnosti ako to budem účtovať, keď ich presvedčím o správnom evidovaní cez RP.
Jana Acsová
24.11.05,17:33
Analytickou pokladňou v jednoduchom účtovníctve možno podľa môjho názoru rozumieť aj samostatne vedenú operatívnu evidenciu šekov (ručnú, tabuľkovú) s priebežným sledovaním príjmu, výdaja a zostatku. V peňažnom denníku sa podľa § 15 účtujú príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých šekov a cenín. Takže všetko je vlastne pohybom hotovosti.
bredikova
24.11.05,17:38
Ok. Nejako sa z toho vymotám.
janka01
28.11.06,18:50
Dobrý večer.Viem, že tu už toho bolo popísané veľa, ale konkrétne chcela by som vás poprosiť o potvrdenie správnosti účtovania v jednoduchom účtovníctve. začínam účtovať a toto je pre mňa prvýkrát takýto príklad. Vopred ďakujem.

Jednoduché účtovníctvo, zaúčtovanie stravných poukážok, platca DPH.

1,prijatá tržba s dph - príjem za výrobky a služby do pokladne 10000,- /zdan. obchod/

2,odovzdanie strav. spoločnosti - z pokladne výdavok na prieb položku 10000,-

3,po pripísaní peňazí na účet zo strav. spol. - príjem z prieb. položky 10000,-
- tu mám tie peniaze na b.ú.

4,účtov. provízie 100,- + 19 % dph - prev. réžia / zdan. obchod/

5,dph - si môžem uplatniť na výstupe.

je to správne? peniaze vydám z pokladne, prídu mi na b.ú.
apo
29.11.06,11:37
Ok. Nejako sa z toho vymotám.
V diskusii na tému úhrady za nákup formou GASTRO poukážok ste sa iba letmo dotkli rozdielu medzi JÚ a PÚ.

Ja konkrétne postupujem takto:

Jednoduché účtovníctvo.
Podľa zásady, že predmetom dane z príjmu sú peniaze prijaté v hotovosti, alebo pripísané na BÚ časť tržby prijatej vo forme GASTRO lístkov zapíšem do knihy pohľadávok. Následne predmetom dane z príjmu je až úhrada pohľadávky gastro spoločnosťou. DPH odvádzam tržieb hradených GASTRO lístkom v tom mesiaci keď bol prijatý GASTRO lístok od zákazníka.

Tento postup prešiel daňovou kontrolou.

Obava bredíkovej ako to vyrieši ak má nedokonalú pokladnicu bola na mieste v prípade, že vedie JÚ.

Podvojné účtovníctvo.
Predmetom dane z príjmu je NETTO obrat z elektronickej pokladnice bez DPH. Časť tržby uhradenej formou GASTRO lístkov zaznamenám ako pohľadávky na účte 378.

Aj tento postup prešiel daňovou kontrolou.


NOVÝ FENOMÉN GASTROLÍSTKOV.
Moji klienti začali s GASTROLÍSTKAMI narábať ako s obeživom odvolávajúc sa na to, že je to bežné. Bol som svedkom, že podnikateľ v TESCO robil nákup do dvoch vozíkov a platil GASTRO lístkami. Pri pokladni som skoro vystál jamu kým pokladníčka zrátala poukážky v hodnote 15 tisíc SK. Klientovi, ktorí to robil v malom som nákupy označené úhrada šekom vyhadzoval. U druhého klienta, ktorý to robí vo veľkom gastrolístky neposlané do gastro spoločnosti na preplatenie nezaúčtujem na účte 378 ale 213 a z účtu 213 "uhradím" nákupy označené úhrada šekom. Títo moji neporiadni klienti vedú podvojné účtovníctvo a sú platiteľmi DPH.

Tento postup ešte len čaká na daňovú kontrolu s tým, že je to na riziko môjho klienta.

Ako sa Poraďáci vysporadúvate s neduhom GASTROLÍSTOK ako obeživo.

apo
apo
29.11.06,15:39
V diskusii na tému úhrady za nákup formou GASTRO poukážok ste sa iba letmo dotkli rozdielu medzi JÚ a PÚ.


Kolegovia, Poraďáci.

Uviedol som iný pohľad na GASTRO poukážky ako je v predchádzajúcich príspevkoch. Prosím o Vaše názory, aby som vedel poopraviť svoje účtovné postupy ak to bude výsledkom diskusie.

apo
janka01
29.11.06,19:04
Dobrý večer. Apo.

Noo, vec je taká, že aj ja ako prevádzkovateľ reštaurácie časť lístkov používam ako platidlo v obehu za napr. potraviny. Na začiatku som z toho tiež nemala dobrý pocit, ale konzultovala som to s daňovým poradcom, a ten mi povedal že je to OK. Že nikde v zmluve s gastro spoločnosťou nie je písané, že to robiť nemôžem. Tiež aj jeden obchoďák z gastro spoločnosti mi to odobril. Z pohľadu DPH ja ju v tržbe odvediem, takže si ju môžem aj pri nákupe odpísať, a taktiež aj to Tesco ju odvedie, tak že s týmto by nemal byť problém. Dokonca je úplne bežné v gastronómii, že aj rôzny dodávatelia mäsa, zeleniny, potravín akceptujú úplne normálne platbu týmito gastrolístkami. Pokladňu nemáme nastavenú, aby evidovala zvlásť príjem peňazí a zvlásť gastrolístkov. Stravné lístky evidujem v knihe cenín, kde si zapíšem jeden deň ich príjem, a keď ich na druhý deň miniem tak ich výdaj.

K tej pohľadávke:

Ja nevystavujem faktúru stravovacej spoločnosti za odvedené stravné lístky, a preto by som asi nemala viesť pohľadávku voči nej. alebo áno?
Fa mi vystavila stravov. spoločnosť za odmenu + navýšenú o DPH.

Uvažujem o spôsobe:
1,príjem v tržbe s DPH - zdaniteľný obchod 119,- sk,19,- Sk odvediem DPH
2,výdaj z pokladne - gastrospoločnosti - účtovať ako výdaj neovplyv. základ dane 119,- Sk
2, keď prídu peniaze - príjem neovpl. základ dane 90,- sk
3, provízia + DPH - prev. réžia, rozdiel 29,- sk
Na tento rozdiel mi príde fa od stravov. spoločnosti.

Len mi nie je jasné či je dobrý tento postup, lebo ja vydám tie peniaze
/v lístkoch/ z pokladne a prídu mi peniaze na b.účet.

Ja by som tak isto, ako Apo poprosila aj iných poraďákov o názor k tejto problematike. Vopred všetkým Ďakujem.
apo
29.11.06,22:39
Uvažujem o spôsobe:
1,príjem v tržbe s DPH - zdaniteľný obchod 119,- sk,19,- Sk odvediem DPH
2,výdaj z pokladne - gastrospoločnosti - účtovať ako výdaj neovplyv. základ dane 119,- Sk
2, keď prídu peniaze - príjem neovpl. základ dane 90,- sk
3, provízia + DPH - prev. réžia, rozdiel 29,- sk
Na tento rozdiel mi príde fa od stravov. spoločnosti.Janka01,
zatiaľ sa nik ďalší nezapojil do diskusie tak sa pokúsim Ti ja dať svoj názor.

1. Už som sa zmieril s tým, že gastrolístky sa stávajú platidlom. Požadujem od klienta aby NETTO obrat z pokladne rozdelil na cash + gastrolístky poslané na preplatenie + gastrolístky ako ceniny.

Či sa porušuje nejaký zákon neviem, to musí posúdiť ten čo rozhoduje o tom čo v SR je obeživom a čo nie.

2. Tvoj postup o účtovaní má podľa mňa chybu v tom, že výdaj gastrolístkov ako nedaňový nie je správny nakoľko skresľuješ stav majetku. Výdaj v bode 2 musí byť príjmom na priebežných položkách. Ako sa ale vysporiadaš v priebežných položkách so započítanou sumou z faktúry od gastrospoločnosti a ako s lístkami ktoré gastrospoločnosť odmetne preplatiť neviem.

Poviem Ti celkom určite ak nebudeš účtovať ani na priebežných položkách ani ako o pohľadávkach voči gastrospoločnosti tak pri daňovej kontrole riskuješ námietku voči preukaznosti vedeného účtovníctva.

Toľko zatiaľ môj názor.

apo
apo
01.12.06,18:30
Kolegovia, Poraďáci.

Uviedol som iný pohľad na GASTRO poukážky ako je v predchádzajúcich príspevkoch. Prosím o Vaše názory, aby som vedel poopraviť svoje účtovné postupy ak to bude výsledkom diskusie.

apo

Vzhľadom na to, že táto téma sa dostala do okruhu účtovnej problematiky v Porade Jednoduché účtovníctvo som na linku

http://www.porada.sk/t37217-stravne-poukazky-cez-rp.html#post338596

otvoril tému Gastro poukážok kde by sa táto téma mohla mať pokračovanie a NEBOLA BY MIMO TÉMYmimotemy .

apo
renix1
01.12.06,20:02
Dobrý večer.Viem, že tu už toho bolo popísané veľa, ale konkrétne chcela by som vás poprosiť o potvrdenie správnosti účtovania v jednoduchom účtovníctve. začínam účtovať a toto je pre mňa prvýkrát takýto príklad. Vopred ďakujem.

Jednoduché účtovníctvo, zaúčtovanie stravných poukážok, platca DPH.

1,prijatá tržba s dph - príjem za výrobky a služby do pokladne 10000,- /zdan. obchod/

2,odovzdanie strav. spoločnosti - z pokladne výdavok na prieb položku 10000,-

3,po pripísaní peňazí na účet zo strav. spol. - príjem z prieb. položky 10000,-
- tu mám tie peniaze na b.ú.

4,účtov. provízie 100,- + 19 % dph - prev. réžia / zdan. obchod/

5,dph - si môžem uplatniť na výstupe.

je to správne? peniaze vydám z pokladne, prídu mi na b.ú.


Ja to tiež účtujem tak, výber z pokladne-priebežné pol. taká suma, ktorú dostanem od spoločnosti-Vaša stravovacia... Keď mi príde suma na BÚ, dám príjem PP a províziu dám do prevádzkovej réžie
apo
01.12.06,21:07
Dobre Renix1, skús prejsť na tému v Jednoduchom účtovníctve. Z pohľadu DPH je táto téme už vyčerpaná, nik z prispievateľov do tejto témy nenavrhoval postup, ktorý by spôsobobal problém v DPH.

Problémy vidím v premene jednej majetkovej hodnoty na inú. Ty si aj v tejto oblasti správne vyriešil premenu gastro poukážok na peniaze napríklad cez priebežné položky. Skús popísať ako sa v priebežných položkách vysporiadaš so započítanými gastrolístkami voči provízii a voči gastrolískom, ktoré Ti Gastrospoločnosť neuzná na preplatenie.

Ďalej diskutujme na

http://www.porada.sk/t37217-stravne-...tml#post338596

apo.
poho31
14.03.07,14:01
Ako správne postupovať pri platení Relax poukážkami. Príklad: Služba stojí 140 Sk.
Zákazník zaplatí 200 Sk v pokážkach. Pokadník to nablokuje do pokladne cez funkciu šek a vydá mu 60 Sk v peniazoch, alebo zaplatí len časť služby napr. 100 Sk poukážkou a 40 Sk hotovosťou. Podľa mňa správny je druhý spôsob. Z poukážiek sa nevykonáva výdaj.
Ďakujem
Beata
apo
14.03.07,16:56
Ako správne postupovať pri platení Relax poukážkami. Príklad: Služba stojí 140 Sk.
Zákazník zaplatí 200 Sk v pokážkach. Pokadník to nablokuje do pokladne cez funkciu šek a vydá mu 60 Sk v peniazoch, alebo zaplatí len časť služby napr. 100 Sk poukážkou a 40 Sk hotovosťou. Podľa mňa správny je druhý spôsob. Z poukážiek sa nevykonáva výdaj.
Ďakujem
Beata

Podľa mojich znalostí relax poukážky ak pracovníci dostanú musia ich dodaniť v plnej výške ako príjem a nič neuhrádzajú zamestnávateľovi.

Nemožno si relax poukážky zamieňať s gastropoukážkami.


apo
Jana Acsová
14.03.07,17:10
Ako správne postupovať pri platení Relax poukážkami. Príklad: Služba stojí 140 Sk.
Zákazník zaplatí 200 Sk v pokážkach. Pokadník to nablokuje do pokladne cez funkciu šek a vydá mu 60 Sk v peniazoch, alebo zaplatí len časť služby napr. 100 Sk poukážkou a 40 Sk hotovosťou. Podľa mňa správny je druhý spôsob. Z poukážiek sa nevykonáva výdaj.
Ďakujem
Beata

Podľa mojich znalostí relax poukážky ak pracovníci dostanú musia ich dodaniť v plnej výške ako príjem a nič neuhrádzajú zamestnávateľovi.Zadávateľ otázky rieši problematiku vydávania hotovosti pri platbe šekom a nie problematiku použitia poukážky zamesntnacom, ktorému by bola poukážka poskytnutá.

Teda ak dobre rozumiem a odpovedali ste na vyznačenú otázku.
Jana Acsová
14.03.07,17:12
Ako správne postupovať pri platení Relax poukážkami. Príklad: Služba stojí 140 Sk.
Zákazník zaplatí 200 Sk v pokážkach. Pokadník to nablokuje do pokladne cez funkciu šek a vydá mu 60 Sk v peniazoch, alebo zaplatí len časť služby napr. 100 Sk poukážkou a 40 Sk hotovosťou. Podľa mňa správny je druhý spôsob. Z poukážiek sa nevykonáva výdaj.Túto problematiku by ste mali mať riešenú interne napr. zásadami pri prijímaní úhrad šekom. Spravidla sa so šekov tohto typu hotovosť nevydáva, lebo šek sa viaže na istý druh dodávky napr. stravovanie, relaxačné služby atď. ... a nie na "zmenárenskú" činnosť.