alicacka
21.12.10,08:16
Prosím Vás, vedel by mi niekto povedať, či bude treba prepočítavať pohľadávku v cudzej mene /odoslanú faktúru, ktorú sme vystavili na 9000 CZK v prepočte /deň dodania 18.11.2010/ 365,93 €/, k 31.12.2010 opäť ?
Kurz bude 31.12.2010 uvedený ECB ? Dobre to chápem ? Prosím pomôžte.:confused:
Martin Mocko
21.12.10,09:45
Prosím Vás, vedel by mi niekto povedať, či bude treba prepočítavať pohľadávku v cudzej mene /odoslanú faktúru, ktorú sme vystavili na 9000 CZK v prepočte /deň dodania 18.11.2010/ 365,93 €/, k 31.12.2010 opäť ?
Kurz bude 31.12.2010 uvedený ECB ? Dobre to chápem ? Prosím pomôžte.:confused:

Faktúra je v sume 9000CZK/365,93 €

Keď bude kurz ECB k 31.12. 24,000 (9000CZK/375€) zaúčtuješ nerealizovaný kurzový zisk 9,07€

Keď bude kurz ECB k 31.12. 25,000 (9000CZK/360€) zaúčtuješ nerealizovanú kurzovú stratu 5,93€
alicacka
21.12.10,11:06
Ešte by som sa spýtala, či to bude ovplyvŇovať základ dane, alebo mimo ZD ?
Martin Mocko
21.12.10,11:26
§17 zákon o dani z príjmov

(17) Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdobia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do základu dane v období, v ktorom o nich účtuje, zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky alebo platbe alebo odpisu záväzku. V zdaňovacom období, v ktorom tento daňovník doručí správcovi dane oznámenie o ukončení nezahrnovania týchto kurzových rozdielov do základu dane, zahrnie do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve, nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, uplatní postup o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do základu dane, ak doručí oznámenie správcovi dane v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník vznikol......


Ak nepoužiješ možnosť nezahŕňania nerealizovaných kurzových rozdielov do ZD (ohlásením správcovi danie) ide o klasické náklady a výnosy.
alicacka
21.12.10,11:28
Ja som sa totiž dočítala v § 21 Postupov pre JÚods. 3, že Kurzový rozdiel z cenenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje... teda teraz tomu veľmi nerozumiem. Neplatí to len pre PÚ, čo sa týka nezahrňovania ?
Martin Mocko
21.12.10,11:49
Sorry..nevšimol som si, že hovoríme o JU.

V JU sa účtujú kurzové rozdiely iba v rámci pokladne a bankového účtu. Záväzky a pohľadávky (okrem dvoch výnimiek v tom § 21) sa kurzovo vysporiadavajú iba v rámci knihy pohľadávok a záväzkov.