VieraK.
27.12.10,21:06
SZČO - slovenský platca DPH kúpil stroj od firmy z Nemecka. Nemecká firma priviezla stroj do Českej republiky. U českého prepravcu si SZČO objednala prevoz stroja z Čiech na Slovensko. Česká firma fakturovala za prepravu 70.000,00 CZK bez DPH. Deň dod.služby je na fa uvedený 21.december 2010. Chcem sa opýtať, či SZČO má urobiť samozdanenie a ak áno, tak ku ktorému dňu a aký má použiť kurz na prepočet (z ktorého dňa)? Ďakujem.
danushka
27.12.10,21:53
§ 26
Prepočet cudzej meny
a zaokrúhľovanie dane
Na začiatok

(1) Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti. Osoba povinná platiť daň môže používať na prepočet cudzej meny na eurá kurz platný podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti; rozhodnutie používať kurz platný podľa colných predpisov sa musí písomne oznámiť daňovému úradu pred jeho prvým použitím a je záväzné počas celého kalendárneho roka. Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.

(2) Pri prepočte cudzej meny na eurá pri určení základu dane pri dovoze tovaru sa postupuje podľa colných predpisov.

(3) Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0, 005 eura nadol a od 0, 005 eura vrátane.

(4) Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0, 005 eura nadol a od 0, 005 eura vrátane nahor.


Po správnosti by mal byť dátum dodania - dátum zhodný s vykládkou prepravovanej veci na CMR.
Túto službu od CZ dopravcu u nás samozdaníte.