Inuska17
28.12.10,09:58
Prosím Vám ako postupovať keď dodávateľ mi nechce vystaviť faktúru, ja som mu dala zálohu. Jedna sa o technické zhodnotenie budovy, ktoré nemôžem zaradiť do odpisov, kedže nemám doklad o obstaraní, len zaplatenú zálohu.
KEJKA
28.12.10,23:50
Na poslednom školení Ing. Jablonková zo svojho pohľadu tvrdila, že pri 100% zálohe nie je nutné vystavovať vyúčtovaciu faktúru. Veľmi s ňou nesúhlasím, ale účtovným dokladom naozaj nemusí byť výlučne faktúra. Podľa Z_DPH nie je povinnosť vystaviť faktúru neplatiteľovi - ak nie si, faktúru vystaviť nemusí..........
Lenže aj ked si neplatiteľ DPH, podľa toho, že chceš DM odpisovať, je zrejmé, že si zdaniteľná osoba. Na požiadanie, ti je povinný doklad vystaviť.
Píšeš, že ide o TZ - v takom prípade asi máš zmluvu, stavebné povolenie, stavebný denník, preberací protokol, rozhodnutie o kolaudácii................ z vymenovaného sa mi najviac páči ZoD, resp. preberací protokol.
opravujem na základe upozornenia......
marjankaj
29.12.10,00:28
Na poslednom školení Ing. Jablonková zo svojho pohľadu tvrdila, že pri 100% zálohe nie je nutné vystavovať vyúčtovaciu faktúru. Veľmi s ňou nesúhlasím, ale účtovným dokladom naozaj nemusí byť výlučne faktúra. Podľa Z_DPH nie je povinnosť vystaviť faktúru neplatiteľovi - ak nie si, faktúru vystaviť nemusí.
Píšeš, že ide o TZ - v takom prípade asi máš zmluvu, stavebné povolenie, stavebný denník, preberací protokol, rozhodnutie o kolaudácii................ z vymenovaného sa mi najviac páči ZoD, resp. preberací protokol.

Kejka s tým podčiarknutým nesúhlasím.


§ 71
Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku

(1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím jednej alebo viacerých platieb a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal jednu alebo viac platieb, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.


§ 3
Zdaniteľná osoba

(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku;ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.


§4
(5) Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu podľa odsekov 1 až 4 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane (ďalej len platiteľ ); tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.
KEJKA
29.12.10,00:37
och pardon, táto neskorá hodina, či sviatky?...... ospravedlňujem sa., ......upravujem príspevok.
Inuska17
04.01.11,14:44
ďakujem krásne