avelka
30.12.10,12:46
Ahojte, ja mám zase otázku:
v roku 2009 som účtovala nedokončenú výrobu: 121/611
v roku 2010 je definitívne, že investor /štát/ zastavil stavbu.
Ako sa mám tej "121" zbaviť? Cez opravnú položku? Mám teóriu, ale najprv prosím o radu....
KEJKA
30.12.10,15:55
zastavená stavba ešte automaticky neznamená, že sa musíš zbaviť 121.
Ved ako máš riešenú zmluvu?
avelka
30.12.10,18:41
Bolo mi povedané, od môjho šéfa, že je to zastavené, že to už nepôjde. Ja som zmluvu neštudovala. Takže preto sa pýtam, ako to môžem odúčtovať.
KEJKA
30.12.10,19:13
tak to ti najskôr šéf musí dať tú zmluvu, ..
nemáš podklad = neúčtuješ.
betka
30.12.10,23:42
Súhlasím s Kejkou.

Musíte mať koncesnú zmluvu. Ak účtujete o NV, predpokladám, že verejný obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo na realizácii diela hneď na začiatku. Aké máte riziko: dostupnosti, alebo dopytu???

To nie je všetko: ak sa povie účtovala som : 121/611. Museli ste účtovať aj o zisku podľa percenta dokončenia zákazky: 385/602

A ak ste ako koncesionár vlastníkom tohto diela a budete i po ukončení koncesnej lehoty, a ešte k tomu hovoríte, že investor nám zastavil stavbu, z čoho ste mali akýsi príjem od verejného obstarávateľa-investora, malo sa účtovať cez 042:o
KEJKA
31.12.10,00:00
nepíšeš náhodou o zákazkovej výrobe?
zadávateľka uvádza "len" nedokončenú výrobu.
samozrejme, v princípe s tebou súhlasím.
a_je_to
31.12.10,00:33
Ahojte, ja mám zase otázku:
v roku 2009 som účtovala nedokončenú výrobu: 121/611
v roku 2010 je definitívne, že investor /štát/ zastavil stavbu.
Ako sa mám tej "121" zbaviť? Cez opravnú položku? Mám teóriu, ale najprv prosím o radu....

Zastavenie stavby je malér investora, nie dodávateľa, on plnil objednané práce, za ktoré má nárok na úhradu. Na 121/611 má účtované vlastné náklady, ktoré ešte neboli ku koncu roka vyfakturované. Po 1.1.2010 mala byť NV rozpustená ako 611/121 a vyfakturovaná etapová dodávka 311/602+343, či už ju investor uhradí, alebo nie. Investor neuhrádza NV, ale faktúru. V tomto období ste už pri zastavenej stavbe nemali mať NV, ale pohľadávku voči odberateľovi za dodané práce. Ak nie je reálna fakturácia, kvôli vašej chybe, tak pri ročnej inventúre rozhodnúť a vyradiť na škody 549/121.
avelka
31.12.10,08:38
- lenže žiadnu fakturáciu robiť nebudem, to viem isto
- takže mám účtovať 549/121?
- a nemám to potom dať ako pripočítateľnú položku? Lebo v r. 2009 čo som mala v nákladoch som dala aj do výnosov, tým zápisom 121/611, takže dopad na HV bol 0, a teraz v r. 2010 keď to dám na 549 to budem mať zase v nákladoch a to je asi neuznaná škoda, nie? takže pripočítať? A dopad na HV bude zase 0. Nie? Mám z toho hokej. Prosím poraďte.
KEJKA
31.12.10,08:42
nedá sa poradiť bez zmluvy a bez toho, aby sme poznali podmienky.
Máš písomné odstúpenie od zmluvy?
najbezpečnejšie je zaúčtovať a vysporiadať tak ako píšeš 549/121.
Nie vždy to však musí byť ako pripoč.položka - naozaj závisí od zmluvy.
betka
31.12.10,10:14
mimotemy, kt. rozoberáte, ja aspoň dúfam, že si niekto všimol, že nám v postupoch vznikol 30c, a určite som si to nepomýlila so zákazkovou výrobou.

Ak je raz štát investorom, a ide o spojenie verejného a súkromného sektora a zabezpečuje sa financovanie diela "štátom", postupujem nasledovne:Ministerstvo financií SR vydalo novelu Opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Je to novela č.MF/15653/2010-74 (uverejnená vo FS č. 6/2010) s účinnosťou od 1. júla 2010.

1) Novela upravuje postupy účtovania vyplývajúce zo zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ je subjekt financovaný z verejných zdrojov
(napr. štát, obec). Obstarávateľ je právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ rozhodujúci vplyv napr. na základe vlastníctva (napr. štátny podnik).

2) Koncesionár je dodávateľ a koncesia je zmluva na dodanie stavebných prác alebo služieb (§ 30c ods. 1). Koncesná lehota je doba, počas ktorej má dodávateľ právo brať úžitky z predmetu zmluvy.

3) Na základe zmluvy na stavebné práce s rizikom dopytu sa v účtovníctve dodávateľa účtuje výstavba diela ako zákazková výroba (rozpracovanosť účtovací predpis MD 12x/D 61x a vplyv zákazkovej výroby MD 385/D 60x, resp.
MD 60x/D 384), ak verejný obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo na začiatku realizácie diela alebo jeho uvedením do užívania.

Uvedenie diela do užívania sa prejaví ako obstaranie oceniteľného práva
(účtovací predpis MD 041/D12x; MD 041/D 385, resp. MD 384/D 041;
MD 014/D 041), ktoré sa odpisuje počas koncesnej lehoty. Výnosy z poberania úžitkov z diela (účtovací predpis MD 311/D 602) sa účtujú v časovej
a vecnej súvislosti (§ 30c ods. 2). V zmluve dohodnuté povinnosti údržby
diela počas koncesnej lehoty, sa v odhadnej výške zaúčtujú ako rezerva.
4) Na základe zmluvy na stavebné práce s rizikom dostupnosti sa v účtovníctve dodávateľa účtuje výstavba diela ako zákazková výroba (rozpracovanosť účtovací predpis MD12x /D 61x a vplyv zákazkovej výroby MD 385/D 60x, resp. MD 60x/D 384), ak verejný obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo na začiatku realizácie diela alebo jeho uvedením do užívania.
Komentár zmien
v opatrení

O peňažných nárokoch za dielo a úrokoch vypočítaných metódou efektívnej
úrokovej miery sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti v prospech výnosov (účtovací
predpis MD 311.D/D 602), súvzťažne na ťarchu dlhodobej pohľadávky
(§ 30c ods. 3). V zmluve dohodnuté povinnosti údržby diela počas koncesnej
lehoty, sa v odhadnej výške zaúčtujú ako rezerva.
5) Pri zmiešanej koncesnej zmluve, kde dodávateľ (koncesionár) čiastočne preberá riziko dopytu a čiastočne riziko dostupnosti, sa účtuje v pomernej časti na účte 014 – Oceniteľné práva a účte 311 - Odberatelia (§ 30c ods. 4).
6) V účtovníctve dodávateľa sa náklady na výstavbu diela účtujú na účte obstarania (účtovací predpis MD 042/D 321), ak je dodávateľ jeho vlastníkom a ostáva ním aj po ukončení koncesnej lehoty. Ku dňu uvedenia do užívania sa účtuje zaradenie (účtovací predpis MD 02x/D 042) a následne odpisy podľa štandardných pravidiel doby použiteľnosti.

Výnosy z poberania úžitkov z užívania diela podľa koncesnej listiny (účtovací
predpis MD 311/D 602) sa účtujú v časovej a vecnej súvislosti (§ 30c
ods. 5).
7) V účtovníctve dodávateľa sa náklady na výstavbu diela účtujú na účte obstarania (účtovací predpis MD 042/D 321), ak je dodávateľ jeho vlastníkom a ostáva ním len do ukončenia koncesnej lehoty. Ku dňu uvedenia do užívania sa účtuje zaradenie (účtovací predpis MD 02x/D 042) a následne odpisy počas koncesnej lehoty.
Výnosy z poberania úžitkov z užívania diela (účtovací predpis MD 311/D 602)
sa účtujú v časovej a vecnej súvislosti (§ 30c ods. 6). Odovzdanie diela verejnému
obstarávateľovi po ukončení koncesnej lehoty sa účtuje ako vyradenie už
odpísaného majetku (účtovací predpis MD 08x/D 02x).
8) Na základe zmluvy na služby sa v účtovníctve dodávateľa účtujú náklady na služby v časovej a vecnej súvislosti s dosahovanými výnosmi počas poberania úžitkov zo služieb od verejného obstarávateľa (§ 30c ods. 7).
9) Úroky z úverov sa dobrovoľne môžu (nemusia) kapitalizovať, teda účtovať do obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku na účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (§ 34 ods. 1), podobne ako je to pri dlhodobom hmotnom majetku na účet 042 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (§ 35 ods. 2 písm. h).
10) Záporný goodwill sa vždy jednorázovo odpíše „do výnosov“ účtovným zápisom MD 075/D 551 (§ 37 ods. 10,11).

Záver: Pojmy štát a účtovanie musím vždy spojiť so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, takže sa ospravedlňujem za moju nevedomosť o 30c:) a že som mimotemy
:---:---:---:---
KEJKA
31.12.10,10:23
preto som s tebou súhlasila, ale toto čo píšeš, je novinka a z kontextu zadania otázky nevyplýva, že by to pre zadávateľku bolo aktuálne.
KEJKA
31.12.10,10:27
- lenže žiadnu fakturáciu robiť nebudem, to viem isto
- takže mám účtovať 549/121?
- a nemám to potom dať ako pripočítateľnú položku? Lebo v r. 2009 čo som mala v nákladoch som dala aj do výnosov, tým zápisom 121/611, takže dopad na HV bol 0, a teraz v r. 2010 keď to dám na 549 to budem mať zase v nákladoch a to je asi neuznaná škoda, nie? takže pripočítať? A dopad na HV bude zase 0. Nie? Mám z toho hokej. Prosím poraďte.
tak ako ti napísali - že fakturovať nebudeš, to je možno rozhodnutie vedenia - nie účtovníčky. Otázka je, či nevzniká povinnosť fakturovať - na to potrebujeme poznať znenie zmluvy. Zo znenia možno vyplynie povinnosť odviesť DPH, teda povinnosť fakturácie, aj ked je zrejmé, že objednávateľ pohľadávku dobrovoľne neuhradí.
môže tak z problému "ako sa zbaviť 121" vzniknúť problém "dosiahnuť úhradu pohľadávky", resp. následný odpis po splnení podmienok.
============
určite by som za stávajúcich okolností 121 účet nerušila, ale inventarizovala, prípadne písomne posunula na doriešenie vedeniu firmy.
Stefan2005
31.12.10,10:33
... dúfam, že si niekto všimol, že nám v postupoch vznikol 30c...

... žiaľ, zmeny sa nevšimli ani Postupy účtovania PÚ uverejnené medzi zákonmi na Porade :o... stará dobrá Porada :mee:.

P.S. aktuálnejšie znenie postupov účtovania si možno stiahnuť odtiaľto:
http://www.uctovnickyweb.sk/assets/Uploads/Postupy-uctovania-od-1.7.2010.pdf
betka
31.12.10,10:53
mimotemy

§ 86h
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júla 2010
Ustanovenia § 30c, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 10 a 11 v znení účinnom od 1. júla 2010 sa prvýkrát použijú pri
zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí po 30. júni 2010.

Avelka, naozaj je ťažké robiť záver na porade. Zmluva je základ.

Ak ste auditovanou spoločnosťou, píše sa deň 31.12. a audítor by si mal všimnúť a pýtať zmluvy a dať pripomienky k existujúcim skutočnostiam, potom nasleduje právnik, kt. by mal prehodnotiť zmluvu.

V tejto téme, akosi čítam medzi riadkami, a myslím si, že zmluva je čudesná vec, a 549 by som prerokovala s dańovým poradcom, či dańový, resp. nedańový. Ale ja si myslím, že vráci nezrovnalosti pôjde predsa o PP k ZD.;)
KEJKA
31.12.10,11:01
súhlasím, ale opakujem - tieto novinky sa týkajú koncesionárskych zmlúv, zadávateľka účtovala o NV v r. 2009, teda jej sa toto nové ustanovenia netýkajú.
K tej NV sa vyjadrím tak, že pravdepodobne bola účtovaná nesprávne, nakoľko už vtedy šlo o štátnu zákazku, pravdepodobne bol stanovený rozpočet, šlo o dlhodobú zákazku a správne malo byť účtované o zakazkovej výrobe v zmysle platných postupov.
napriek uvedenému stále zostáva základná otázka, čo s účtom 121. Odpoveď je vo viacerých príspevkoch.