alena ma
04.01.11,12:22
Prosím o radu, kúpila som motorové vozidlo do svojej živnosti dňa 29.12.2010, ale nestihla som ho už prihlásiť v starom roku. Môžem si uplatniť odpis za rok 2010.

ďakujem
Katarina
04.01.11,17:11
Podmienkou odpisovania je , že auto musí byť k 31.12. v majetku firmy. Teda v technickom preukaze by mala byť uvedená firma ako držiteľ motorového vozidla a mala by byť pridelená ŠPZ.
marjankaj
04.01.11,17:36
Podmienkou odpisovania je , že auto musí byť k 31.12. v majetku firmy. Teda v technickom preukaze by mala byť uvedená firma ako držiteľ motorového vozidla a mala by byť pridelená ŠPZ.

Podmienkou odpisovania je aj toto:
Zákon o dani z príjmov.


§ 22
Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
(1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 alebo 14 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.
Katarina
04.01.11,17:57
Marjankaj samozrejme, veď ak nemá TP a pridelenú ŠPZ je nemožné aby ho používal na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Možno som sa v prvom príspevku zle vyjadrila, ale som toho názoru, že odpisy až od roku 2011 a daň z motorových vozidiel taktiež.
marjankaj
04.01.11,18:00
Marjankaj samozrejme, veď ak nemá TP a pridelenú ŠPZ je nemožné aby ho používal na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Možno som sa v prvom príspevku zle vyjadrila, ale som toho názoru, že odpisy až od roku 2011 a daň z motorových vozidiel taktiež.

Ale ak si 30.12. vybaví všetko a neurobí ani jednu jazdu, ťažko bude dokazovať súvis príjmov s odpismi.
Martin Mocko
04.01.11,18:00
Marjankaj samozrejme, veď ak nemá TP a pridelenú ŠPZ je nemožné aby ho používal na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Možno som sa v prvom príspevku zle vyjadrila, ale som toho názoru, že odpisy až od roku 2011 a daň z motorových vozidiel taktiež.

ee..nepochopila si, čo ti chcela Marjankaj napísať. Zápis do TP a EČ nezaručuje, že auto bude využívané na dosiahnutie a zabezpečenie príjmu.
Podmienkou pre odpisovanie je "používanie vozidla na firemné účely".
Katarina
04.01.11,18:44
Martin no taaaaaak , prečo si myslíš, že som nepochopila, veď všetci traja sme toho istého názoru, nevybavila, nepoužila na firemné účely, nebude odpisovať.
Rozalka
04.01.11,19:30
Ak aj nemala TP, ešte mohla pre účely firmy jazdiť.
Už sa nevyžaduje EČ, stačí prenosná tabuľka, aby bolo vozidlo prevádzkyschopné.
Katarina
04.01.11,19:38
Dobrý deň pán vodič, cestná kontrola. Prosím si vodičský a technický preukaz. Nechápem ako môže auto jazdiť bez TP.
Martin Mocko
04.01.11,19:44
Dobrý deň pán vodič, cestná kontrola. Prosím si vodičský a technický preukaz. Nechápem ako môže auto jazdiť bez TP.

Na prevozné značky sa dá chvíľku jazdiť...a vozidlo ešte stále nemá TP, ani EČ. ;)
Katarina
04.01.11,20:01
O prevoznej značke som vedela, ale o tom aby auto jazdilo bez TP som nepočula. Ospravedlňujem sa.
Rozalka
04.01.11,20:43
Podmienkou odpisovania je , že auto musí byť k 31.12. v majetku firmy. Teda v technickom preukaze by mala byť uvedená firma ako držiteľ motorového vozidla a mala by byť pridelená ŠPZ.

Usmernenie DR SR
k novele postupov účtovania pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - Opatrenie MF SR č. MF/10531/2009-74 (FS 5/2009), ktoré je účinné od 20. marca 2009

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a technické zhodnotenie prenajatého majetku podľa § 32 ods. 2 písm. c), ak sú uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov
23). Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby23a) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobňu prevádzku23b).“.
23 Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Doplnením odkazu 23 do poznámky pod čiarou o zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe pridelenia „dočasného“ evidenčného čísla, t.j. platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu (§ 21 zákona č. 725/2004 Z. z. v znp.), sa môže zaradiť nové motorové vozidlo do užívania.
alena ma
13.01.11,10:13
Ďakujem za všetky vaše názory,
takže v zmysle toho posledného príspevku myslíte, že ak urobím nejaké jazdy s tou prepravnou značkou malo by to byť obhajiteľné v JU - ten odpis.
Včera som bola napríklad na Dańovom úrade a referent pre styk s verejnosťou mi dal odpoveď, že nie je možné si odpis uplatniť nakoľko auto s prepravnou značkou nemôže jazdiť, lebo tým porušuje dopravný zákon, ktorý naväzuje na zákon o dani z príjmov.
abcd.kates
13.01.11,15:34
...pripájam sa k tejto diskusii. Myslíte si, že ak som osobné auto na podnikanie (samozrejme prihlásené, zaradené do majetku a aj oznámené na Dú ešte v decembri 2010) používala len jeden jediný deň v roku 2010 a to 29.12.2010, môžem si uplatniť ročný odpis vo výške 1/4 z obstarávacej ceny vozidla? Netreba vydeliť mesiacmi OC/4/12*počet mes.používania, čiže *1, všaaaaak ?
Tweety
13.01.11,15:35
...pripájam sa k tejto diskusii. Myslíte si, že ak som osobné auto na podnikanie (samozrejme prihlásené, zaradené do majetku a aj oznámené na Dú ešte v decembri 2010) používala len jeden jediný deň v roku 2010 a to 29.12.2010, môžem si uplatniť ročný odpis vo výške 1/4 z obstarávacej ceny vozidla? Netreba vydeliť mesiacmi OC/4/12*počet mes.používania, čiže *1, všaaaaak ?
Áno, máš nárok na celý ročný odpis.
abcd.kates
14.01.11,08:55
Áno, máš nárok na celý ročný odpis.

ďakujem :-)
Stefan2005
14.01.11,09:05
ada159
20.01.11,10:45
Môžem si uplatniť 9 x účtovné odpisy za rok 2010 ak vozidlo bolo zakúpené na úver a z dôvodu neplatenia k 30.09. odobraté? Bude za 9 mesiacov 551 daňová a po odobratí 551 - zostatková cena nedaňová?
KEJKA
20.01.11,11:06
neopakuješ náhodou otázku z inej témy?
DO sú vždy ročné, v tvojom prípade nulové.
ZC daňová = NC=daňová
UO pripočitateľné.
záväzok - odpisaný = daňový výnos.
ada159
20.01.11,11:13
ospravedlňujem sa za to, že som zadala otázku aj do tejto témy, ale asi som blbec a nechápem. Daňový odpis za rok 2010 neuplatním, účtovný odpis za 9 mesiacov dám daňový a zostatková cena účtovná bude 551/082 - nedaňová. Je to takto správne?
Mária.K.
20.01.11,11:23
Ďakujem za všetky vaše názory,
takže v zmysle toho posledného príspevku myslíte, že ak urobím nejaké jazdy s tou prepravnou značkou malo by to byť obhajiteľné v JU - ten odpis.
Včera som bola napríklad na Dańovom úrade a referent pre styk s verejnosťou mi dal odpoveď, že nie je možné si odpis uplatniť nakoľko auto s prepravnou značkou nemôže jazdiť, lebo tým porušuje dopravný zákon, ktorý naväzuje na zákon o dani z príjmov.
Referent pre styk s verejnosťou na DÚ nie je oprávnený vykladať zákon. Rozálka v predchádzajúcom príspevku zdokumentovala, že súčasná právna úprava umožňuje v zaradiť do používania aj automobil, ktorý má pridelené dočasné evidenčné číslo.
KEJKA
20.01.11,11:39
ospravedlňujem sa za to, že som zadala otázku aj do tejto témy, ale asi som blbec a nechápem. Daňový odpis za rok 2010 neuplatním, účtovný odpis za 9 mesiacov dám daňový a zostatková cena účtovná bude 551/082 - nedaňová. Je to takto správne?
DO neuplatníš-nemáš nárok
UO neuplatníš, lebo je UO
ZCúčtovná tým pádom tiež nepôjde do ZD
ZC daňová je daňový výdavok
ada159
20.01.11,11:45
Kejka ďakujem že máš so mnou trpezlivosť, takže ZC daňová pôjde na 551/082 - daňovo uznateľná a účtovné odpisy neuplatním
KEJKA
20.01.11,13:15
ZC daňovú riešiš LEN v DPPO
a odpisy účtovné necháš tak ako sú!!!!!!!! len pripočítaš k ZD
prosím, nezmieňaj účtovníctvo s daňovým vykazovaním - s úpravou na základ dane.
ada159
21.01.11,15:29
Pre kontrolu zhrniem,
UO 01-08/2010 = 551/082 12 tis.
zostatková cena účtovná = 551/082 25 tis.
DO = 0, Daňová ZC = 37 tis.
V DP Po
UO - B r. 2 + II.časť r. 150
Daňová ZC = II.časť r. 290

Správne?
ada159
21.01.11,15:55
Pre kontrolu zhrniem,
UO 01-08/2010 = 551/082 12 tis.
zostatková cena účtovná = 551/082 25 tis.
DO = 0, Daňová ZC = 37 tis.
V DP Po
UO - B r. 2 + II.časť r. 150
Daňová ZC = II.časť r. 290
abcd.kates
24.01.11,12:15
Pomóc, pri niekoľkohodinovom hľadaní v starých rokoch po predchádzajúcej pani účtovníčke som našle závažné problémy, jeden je zasi naj najdôležitejší, a teraz neviem čo stým:-(((
Prosím poraťde. V r.2007 s.r.o firma kúpila auto a lízing, až v januári 2008 zaplatila poplatok za uzavretie zmluvy. Účtovníčka zaradila už k 31.12.2007 auto v hodnote ISTINY zo splát.kalendára do 022. No aj tento poplatok v 2008 zaradila do 022. Odpisy však na konci 2008 vyrátala z hodnoty istiny a nie z hodnoty ktorá bola na 022 (čiže bez poplatku za uzatv.) Čo je asi najhoršie zarátala sumu poplatku do 022 aj s dph (aj napriek tomu, že v splát.kal. predsa musela vidieť uvedenú sumu bez dph, no na základe prišlej faktury účtovala jednoducho 022/221 celú sumu aj s dph :-(
Okrem toho odpisy nesedia na štyri roky lebo odpisovala len z istiny. Čo s tým teraz, musím celé poopravovať na základe ID? .... a čo s tou dph z r.2008? a čo už z uplatnenými odpismi ?...och joj načo som sa do tohoto dala, neskutočné chyby a bordel :-((((...chytám sa za hlavu a najradšej by som to všetko vyhodila cez okno!
abcd.kates
26.01.11,17:03
Pomóc, pri niekoľkohodinovom hľadaní v starých rokoch po predchádzajúcej pani účtovníčke som našle závažné problémy, jeden je zasi naj najdôležitejší, a teraz neviem čo stým:-(((
Prosím poraťde. V r.2007 s.r.o firma kúpila auto a lízing, až v januári 2008 zaplatila poplatok za uzavretie zmluvy. Účtovníčka zaradila už k 31.12.2007 auto v hodnote ISTINY zo splát.kalendára do 022. No aj tento poplatok v 2008 zaradila do 022. Odpisy však na konci 2008 vyrátala z hodnoty istiny a nie z hodnoty ktorá bola na 022 (čiže bez poplatku za uzatv.) Čo je asi najhoršie zarátala sumu poplatku do 022 aj s dph (aj napriek tomu, že v splát.kal. predsa musela vidieť uvedenú sumu bez dph, no na základe prišlej faktury účtovala jednoducho 022/221 celú sumu aj s dph :-(
Okrem toho odpisy nesedia na štyri roky lebo odpisovala len z istiny. Čo s tým teraz, musím celé poopravovať na základe ID? .... a čo s tou dph z r.2008? a čo už z uplatnenými odpismi ?...och joj načo som sa do tohoto dala, neskutočné chyby a bordel :-((((...chytám sa za hlavu a najradšej by som to všetko vyhodila cez okno!
POSúVAM
KEJKA
26.01.11,18:09
ked si len pri DM, a už takéto kiksy, naozaj vycúvať.
Lenže je to tak, že ked už raz niečo zoberiem, tak necúvam a ty si tiež asi taká.
No hádam sa ti to vráti v podobe niekoľkoročnej úspešnej spolupráce, ked ten binec vyčistíš.....
1. V prvom rade treba upraviť ocenenie DM - znížiť o DPH. DPH by som dala do nedaňových nákladov, nech nemám ťažkú hlavu ešte aj z DDDP DPH.
2. Dátum zaradenia - treba zistiť, kedy bolo auto prevzaté, ak v r. 2007, tak odpisy začínajú v r. 2007. Toto musíš tiež doriešiť.
3. Urob si kartu DM, vypočítaj správne odpisy za jednotlivé roky 2007,2008,2009,2010.
4. rok 2010 doúčtuješ správne, to je ešte aktuálny rok.
predchádzajúce roky - mal byť vyšší odpis, zaúčtuje ako opravu minulých období /rok 2007-2008 na 428/, rok 2009 na 551.9
========================
takže to, čo si popísala nie je zasa až také ťažké doriešiť, ale pravdepodobne je to len začiatok.
========================
5. pozrela by som sa, či za rok 2009 vykázala firma zisk. Ak áno, opravy nákladov 2009 sú v r.2010 daňové, preto som odporúčala ten účet 551.9.
Či toto nové znenie je možné uplatniť aj na r. 2008,2007, neviem.
Mimochodom, ak v r. 2007 lízing nezačal, boli uplatnené odpisy, tak tam sa ZD zvyšuje a je povinnosť podať dodatočné DPPO.
abcd.kates
27.01.11,19:44
o.k. idem sa pustiť do toho. A ozaj Kejka, jedno veľké ĎAKUJEM!
roli1111
28.01.11,11:36
pomoc pri odpise auta ktoré už zopár rokov má pozastavené povinné poistenie. budem mať dáku sankciu ked ododvzdám do šrotu, a odpíšem na polícií?
Stefan2005
28.01.11,12:01
pomoc pri odpise auta ktoré už zopár rokov má pozastavené povinné poistenie. budem mať dáku sankciu ked ododvzdám do šrotu, a odpíšem na polícií?

v tejto téme sa bavíme o účtovných a daňových odpisov MV zaradených do majetku firiem; z tvojho zadania mám dojem, že tebe nejde o odpisy, ktorými sa zaoberá daná téma. Okrem toho neviem, čo myslíš pozastavené povinné poistenie - bolo vozidlo dočasne vyradené z prevádzky?
matohor
08.02.11,21:27
Dobrý, prosím o radu ohľadom odpisov MV. SZČO kúpila v roku 2009 MV na úverovú zmluvu. Doba splácania úveru je 36 mesiacov. A tu som vyrobil problém, bo som to bral ako leasing - nevšimol som si, že je to úverová a nie leasingová zmluva. Teda som MV odpisoval podľa §26 ods.8 ZDP, teda počas doby trvania "prenájmu".
Neviete poradiť čo s tým? Nekce sa mi podávať dodatočné DP za 2009. Abo to nechať tak?
Budem vďačný za rady
KEJKA
08.02.11,22:30
a čo už s tebou? ked sa ti nekce?
Uplatnil si si vyššie náklady, znížil dane, to štát neodpúšťa.
takže necháš tak - možno ti to zrátajú pri kontrole a možno nie.....
Stefan2005
09.02.11,11:13
Nemusel zrovna uplatniť vyššie náklady - bez konkrétnych údajov to nemožno posúdiť - odpisy lizingové mohli, ale nemuseli byť vyššie ako 1/4 O.C. v roku 2009. Ale ak neboli, tak sa dajú v prípade F.O. uplatniť iba podaním DDP, alebo si to oželieš...
matohor
09.02.11,17:54
Auto bolo kúpené v 06/2009, takže som si uplatnil nižšie odpisy, ako som mal.
Ďakujem všetkým
matohor
09.02.11,18:32
Ten rozdiel oproti podanému DP by nebol nejak veľký.
A ako potom odpisovať v r.2010? normálne 1/4? ten rozdiel dostanem do nákladov už len asi dodatočným DP, že?
ďakujem
KEJKA
09.02.11,18:55
áno, prišiel si o časť odpisov, ale ak rozdiel nie je veľký, tak ani daň nemôže byť veľká - 19% z toho rozdielu.
V r. 2010 uplatníš 1/4 tak ako máš nárok, detto v r. 2011 a 2012
zvyšok oželieš.
matohor
09.02.11,19:06
ete si premyslím, ale každopádne ďakujem za rady, ste super
tibor1000
10.02.11,14:40
Dobrý deň,prosím Vás,vozík k automobilu zaradím do odpis.skupiny 2,a odpisuje sa 6 rokov? ďakujem vopred za radu
tibor1000
10.02.11,17:22
ďakujem Kejka
eduard1
13.02.11,19:03
Dobrý večer, od l.3. 2011 začnem podnikať a do podnikania musím dať aj svoje súkromné osobné motorové vozidlo, kúpil som ho v septembri roku 2007 za 215000.-Sk ako ho budem odpisovať keď podľa § 25 ods. l písm. d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,
- Znamená to že za cenu nadobudnutia budem brať 215000.-Sk
- odpisovať ho začnem v roku 2011 a a za rok 2011 odpíšem celý rok alebo len 9 mesiacov tj. do konca roku alebo len marec - september, lebo som ho kúpil v septembra vtedy budú 4 roky od nadobudnutia?
- alebo budem odpisovať celé 4 roky, keďže za roky ktoré sa auto nepoužívalo na podnikanie sa odpisy neuplatňujú?
- alebo nejako ináč a ak áno ako?
- prípadne či je podľa Vás výhodnejšie auto nechať ako súkromné a odpisovať sumu za km a PHM - jazdiť budem veľa a auto bude vyžadovať postupne nejaké opravy?
ďakujem.
marjankaj
13.02.11,19:16
Dobrý večer, od l.3. 2011 začnem podnikať a do podnikania musím dať aj svoje súkromné osobné motorové vozidlo, kúpil som ho v septembri roku 2007 za 215000.-Sk ako ho budem odpisovať keď podľa § 25 ods. l písm. d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,
- Znamená to že za cenu nadobudnutia budem brať 215000.-Sk
- odpisovať ho začnem v roku 2011 a a za rok 2011 odpíšem celý rok alebo len 9 mesiacov tj. do konca roku alebo len marec - september, lebo som ho kúpil v septembra vtedy budú 4 roky od nadobudnutia?
- alebo budem odpisovať celé 4 roky, keďže za roky ktoré sa auto nepoužívalo na podnikanie sa odpisy neuplatňujú?
- alebo nejako ináč a ak áno ako?
- prípadne či je podľa Vás výhodnejšie auto nechať ako súkromné a odpisovať sumu za km a PHM - jazdiť budem veľa a auto bude vyžadovať postupne nejaké opravy?
ďakujem.

Za rok 2011 si už nebudeš môcť uplatniť žiadny odpis.
Odpisy za rok 2007. 2008, 2009 a 2010 ti prepadajú.:eek:
KEJKA
13.02.11,19:27
Dobrý večer, od l.3. 2011 začnem podnikať a do podnikania musím dať aj svoje súkromné osobné motorové vozidlo, kúpil som ho v septembri roku 2007 za 215000.-Sk ................................

prečo ho musíš dať do podnikania?
Nedávaj si ho, len uplatňuj náhrady na prejazdené km.
eduard1
14.02.11,05:59
marjankaj to akože už vôbec z ceny auta nebudú žiadne odpisy?
lebo sa odpisuje 4 roky, 2009 a 2009 a 2009 hovoríš že odpisy prepadli a rok 2011nemôžem odpísať? veď som len teraz začal, resp. začnem., To akože žiadne veci s ktorými začnem nebudú mať za r. 2011odpisy?
eduard1
14.02.11,06:00
Ďakujem Kejka. Uvažoval som aj nad touto možnosťou a asi to tak aj urobím.
matohor
01.03.11,07:48
Ahojte, vyrobil som si takýto problém v JU.
Zaradil som auto do používania v r. 2009 v nižšej OC ako mala byť. Takže som si uplatnil v r. 2009 nižšie odpisy. Môžem si OC zvyšíť na správnu hodnotu v r. 2010 cez uzávierkové operácie a už odpisovať správnu 1/4 hodnoty auta?
Ďakujem za každú radu.
KEJKA
01.03.11,07:50
môžeš
marjankaj
01.03.11,08:14
marjankaj to akože už vôbec z ceny auta nebudú žiadne odpisy?
lebo sa odpisuje 4 roky, 2009 a 2009 a 2009 hovoríš že odpisy prepadli a rok 2011nemôžem odpísať? veď som len teraz začal, resp. začnem., To akože žiadne veci s ktorými začnem nebudú mať za r. 2011odpisy?

§24 ZDP
(5) Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d).
matohor
01.03.11,08:45
Ďakujem Ti veľmi pekne.
ani1
03.03.11,20:38
Mám závažný problém, teda aspoň si myslím, že keď moja polovička sa to dozvie, asi ma zabije. Na os. vozidlo nám firma čo nám v roku 2008 robila účto nastavila zrýchlený odpis, to znamená
Dátum zaradenia: 10.11.2008
obstarávacia cena: 29874
odpis : zrýchlený

1. rok : odpis 7469
2. rok : 11203
a ja som dala
3. rok: tiež 11203 (r. 2010) a ukončila som
zost. cena 0

a malo byť :-(
3. rok 7469 (r.2010)
4. rok 3733 (r.2011)

čo teraz mám robiť, keď to opravím, bude platiť daň 2xtoľko aj viac
alebo to môžem tak nechať, že už potom budúci rok nič nebudem odpisovať?
Prosím pomôžte !!!
Rozalka
03.03.11,20:49
Rozhodne opraviť a podať dodatočné. Daň z 3733 = 709,27 doplatiť.
O túto daň sa ti zníži tohtoročná daň, akurát tie penále .....
KEJKA
03.03.11,20:53
plus - ak ste dali 2% nejakej neziskovke, tak to bude tiež problém.
ani1
03.03.11,20:59
za rok 2009 to bolo OK, za rok 2010 sme ešte nepodali, prišla som na to ešte zavčasu, tak to ideme opraviť..... teraz na tom pracujem, díky za radu.... budeme cvakať......
kornelia2
03.02.12,12:01
Ahojte
prevzala som podvojne uctovnictvo a nasla som tam odpsiy uplne odveci:
Kupili auto v roku 2008/13.oktobra za 181420,28Sk 6022,05€
odpis 2008: 15118,43sk 501,84€
odpis 2009: 2007,36€
odpis 2010: 1505,52€
odpis 2011: 2007,33€(toto bolo vypocitane)
uctovny aj danovy odpis bol rovnaky, vobec neviem kde zacat a to som nenapisala o odpise na budovu :-(((
Prosim ako mam pokracovat a mam urobit opravne, dodatocne??
Auto sa predalo 2012 v januari, ako dalej uplne som zmatena
kornelia2
03.02.12,17:49
Este k teme leasing skoncil 2011/oktober ako dalej poradte??
Tweety
03.02.12,18:17
Este k teme leasing skoncil 2011/oktober ako dalej poradte?? Bol to fin. lízing?
kornelia2
03.02.12,20:03
nebol to fin,.lizing
Tweety
03.02.12,20:06
nebol to fin,.lizing Veď píšeš, že lízing, tak operatívny?
kornelia2
03.02.12,21:18
Prepac, som si nasdudovala financny lizing
Tweety
03.02.12,21:18
Prepac, ano operativny leasing Pri operatívnom nič neodpisujeme. Je to vlastne prenájom.
kornelia2
03.02.12,21:36
Twety velmi si ocenujem ze si tak rychlo odpovedala na moju odpoved ale kym som si nastudovala je to financny lizing,prepac a dakujem
Tweety
03.02.12,21:38
Twety velmi si ocenujem ze si tak rychlo odpovedala na moju odpoved ale kym som si nastudovala je to financny lizing,prepac a dakujem AK to bol nakoniec predsa len finančný lízing, malo sa odpisovať rovnomerne po celú dobu lízingu.
§26
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.
kornelia2
06.02.12,11:46
Ahojte
prevzala som podvojne uctovnictvo a nasla som tam odpsiy uplne odveci:
Kupili auto v roku 2008/13.oktobra za 181420,28Sk 6022,05€
odpis 2008: 15118,43sk 501,84€
odpis 2009: 2007,36€
odpis 2010: 1505,52€
odpis 2011: 2007,33€(toto bolo vypocitane)
uctovny aj danovy odpis bol rovnaky, vobec neviem kde zacat a to som nenapisala o odpise na budovu :-(((
Prosim ako mam pokracovat a mam urobit opravne, dodatocne??
Auto sa predalo 2012 v januari, ako dalej uplne som zmatena

Este otazka:
odpis auta opravym dodatocnym dan.priznanim od roku 2008 na odpis danovy 1506€ to iste 2009/2010 a 2011rok 1504,05€ a uctovny odpis 2008 rok 1506€ aj 2009/2010/ a 2011 1504,05€
Co poviete?
auto kupene 2008 oktober na leasing 36mesiacov
hrosko
16.12.12,17:26
ahojte,
nastal mi problem a bola by som rada, ak by mi niekto vedel pomoct :)
Potrebujem vyradit z evidencie jedno auto z dovodu predaja vozidla. Sme s.r.o. a mame podvojne uctovnictvo. Predali sme ho za cenu prijatelnu k stavu vozidla, nakolko bolo poskodene.Normalne sme vystavili fa na auto spolu aj s DPH. Aku vysku odpisov pouzijem pri vyradeni auta ?
Dalsie dve auta vyradujem, nakolko sme sa dozvedeli po pol roku, co bolo v servise, ze oprava by vysla viacej ako auto. Chcem tieto dve auta vyradit k 31.12.2012. Len neviem ako na to, lebo sa tie auta nebudu vlastne predavat, lebo nie je komu. Mozno sa casom najde mechanik , co si ich vezme dajme tomu za 1EURO. Ake odpisy pouzit ?A co by sme poradili, aky dat podklad na vyradenie do uctovnictva ?
Dakujem
Tweety
16.12.12,17:30
ahojte,
nastal mi problem a bola by som rada, ak by mi niekto vedel pomoct :)
Potrebujem vyradit z evidencie jedno auto z dovodu predaja vozidla. Sme s.r.o. a mame podvojne uctovnictvo. Predali sme ho za cenu prijatelnu k stavu vozidla, nakolko bolo poskodene.Normalne sme vystavili fa na auto spolu aj s DPH. Aku vysku odpisov pouzijem pri vyradeni auta ? Žiadnu, nemáš nárok na daňový odpis, účtovný áno, teda PČ do dátumu jeho vyradena.
Dalsie dve auta vyradujem, nakolko sme sa dozvedeli po pol roku, co bolo v servise, ze oprava by vysla viacej ako auto. Chcem tieto dve auta vyradit k 31.12.2012. Len neviem ako na to, lebo sa tie auta nebudu vlastne predavat, lebo nie je komu. Prototol o vyradení a zaúčtovať samotné vyradenie z majetku. U odpisov rovnako ako u toho predaného. Daňový odpis rov Mozno sa casom najde mechanik , co si ich vezme dajme tomu za 1EURO. Ake odpisy pouzit ? A co by sme poradili, aky dat podklad na vyradenie do uctovnictva ?
Dakujem V texte.
KEJKA
16.12.12,17:33
základná vec - autá sú majetok a ten vyraďuješ, až ked prestane byť firma jeho vlastníkom.
predaj - odpisy účtovné ponecháš tak ako boli účtované ku dňu vyradenia /resp. za posledný mesiac predchádzajúci predaju/.
zostatkovú cenu zaúčtuješ 541/082 a vyradenie 082/022.
ten druhý problém - obe autá ponecháš v majetku, uplatníš odpis účtovný, daňový, ved aspoň polroka sa to auto používalo.
Ak majú zostatkovú hodnotu a vieš, že predaj bude za euro, tak rozdiel účtuješ ako opravnú položku k DM.
Pokiaľ sú obe autá nepojazdné a dokážeš ich odhlásiť zo značiek aj na DMV, tak môžeš vyradiť a evidovať ako šrot /?/.
hrosko
17.12.12,16:16
auta tie dve, mam zatial na dvore. Nepouzivaju sa , neuplatnujem na tie auta ani naklady, ani poistky, ani PHM.Cize len su odparkovane zatial. Nic z nich nedavame do nakladov. Cakame ci sa nam ich podari vobec predat, nakolko jedno z nich je specialne auto, ktore je jedine v SR. Dakujem, idem sa na to cele pozriet a nieco aj vymysliet :)
KEJKA
17.12.12,17:10
a čo DMV?