kiblika
09.01.11,20:56
Prípad :
FO účtujúca v PU platca DPH.Nakupi tovar z EU, kt. samozdaní. No nie všetok tovar predá zákazníkom niečo si nechá aj pre seba , vystaví si VF na tovar čo si nechala na ktorej odvedie DPH, ale robí to takým spôsobom že si cenu nenavíši ale ponechá si sumu za kt.tovar nakúpi akurát z nej odvedie DPH na výstupe.

Zaujíma ma :
1. či tento tovar považujem za osobnú spotrebu a či je tento postup správny, pretože osobne by som si cenu navíšila aspoň o pár centov, aby sa cena nákupu nerovnala cene predaja, teraz hovorím o základoch dane, účtovala by som to takto:
504 AE /604 AE zákl.daní DF/VF
- / 343 DPH na výstupe z vystavenej DPH
(-) samozdane nepísala som to preto lebo z toho vzíde DPH 0€.

2. alebo túto "spotrebu" musím účtovať na 501 AE kt.bude pripočit.a v tom prípade si cenu navyšovať nebudem no naúčtujem túto VF nie ako VF ale ako ID na účet 501 AE/ 379 a DPH 343/379 kedže spotreba = nálk.účet. ale mínusovím znamienkom kôli stornovaniu pomernej časti samozdanenia DPH na vstupe ?

Ktorí spôsob je správny, totiž ešte som sa s takímto prípadom nestretla.
KEJKA
09.01.11,23:55
musíš rozlíšiť, či si to nechá pre seba ale na podnikanie - vtedy dPH neodvádzaš
ale ka to je naozaj osobná spotreba, taks právne uvažuješ, že by to mali byť ceny obvyklé. Faktúru nie je potrebné vystaviť, stačí DOKLAD o použití
......... túto "spotrebu" môžeš účtovať na 501 AE kt.bude pripočit.+501/343, kde navýšiš spotrebu nedaňovú o DPH na výstupe. DPH vypočítaš z ceny vyššej=obvyklej.

alebo
faktúru samozdaníš v plnej výške, ale na 504 zúčtuješ len tovar na ďalší predaj a odpočítaš si DPH len z tovaru na predaj. Tovar na osobnú spotrebu "vynecháš". Toto účtovne je ťažšie vyriešiť a ani s týmto postupom nesúhlasím, ale využíva sa. je to vtedy, ak podnikateľ takýto osobný nákup reálne zaplatí, takže vo výške rozdielu je pohľadávka a tá sa vyrovná úhradou.
kiblika
10.01.11,09:31
Funguje to tak že predáva oblečenie, ktoré kúpi z EU. Nie všetok rovnakí tovar predáva za rovnakú cenu.Ceny si určuje podľa všelijakých kritérií..... Keď sa mu niečo z tovaru zapáči tak si to nechá (napr.vianoce-Darčeky), ale zaplatí to celé, no spôsobom:
Základ dane z DF + rozratana preprava kt.nechcel evidovať skladom ale pri predaji ju pripočítava + na to naša DPH
, no a takto vystaví VF
Na sklade kt.robí eviduje všetok tovar kt.mu na fa príde. DF sa celá riadne samozdaní. No a na tovar kt. si napr. na vianoce nechal má VF sú tie veci nie z 1 DF ale z viacerích, čo mu poostávali ,Kt. nepredal.

Pochopila som že lepšie je to účtovať na 5O1 pripoč., no nerozumiem ako si to potom myslela z DPH 501 AE / 343 výstup :confused: Skús mi napísať kontáciu, možno mi zopne, lebo si neviem predstaviť ako to naúčtujem aby som na náklad dala DPH na výstupe.

A keby som to účtovala takto to by asi nebolo moc správne čo, lebo v princípe by DPH odviedol na výstupe z VF

378 alebo 311 AE/ 604 AE predaj T. os.spotreba /
378 alebo 311 AE/ 343 na výstupe,

DPH z DF by bola samozdanená,
DPH z VF by bola odvedená, akurát by som ho prinútila sumu o niečo navýšiť

vlastne 501AE pripočitatelná sa bude v konečnom dôsledku chovať ako účet 604AE ?
betka
10.01.11,11:08
8/(3) Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 16, 60 eura bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

22/(5) Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou; pri dodaní tovaru, ktorý je podľa osobitného predpisu 26) odpisovaným majetkom, je základom dane zostatková cena majetku zistená podľa osobitného predpisu. 30) Pri dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 sú základom dane náklady na službu.

22/(8) Ak pri dodaní tovaru alebo dodaní služby osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu, je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je platiteľom alebo je platiteľom, ktorý pri tomto tovare alebo službe nemá právo na odpočítanie dane v plnom rozsahu, základom dane je trhová hodnota na voľnom trhu. Trhovou hodnotou na voľnom trhu je suma, ktorú by príjemca plnenia musel zaplatiť pri obstaraní príslušného tovaru alebo služby v tuzemsku na rovnakom obchodnom stupni ako na tom, na ktorom sa dodanie tovaru alebo dodanie služby uskutočňuje, nezávislému dodávateľovi tovaru alebo služby v čase tohto dodania za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Ak nie je možné zistiť porovnateľné dodanie tovaru alebo služby, trhová hodnota na voľnom trhu je

a) pri dodaní tovaru suma, ktorá nie je nižšia ako kúpna cena príslušného tovaru alebo podobného tovaru, a ak kúpna cena neexistuje, náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou príslušného tovaru v čase jeho dodania,
b) pri dodaní služby suma, ktorá nie je nižšia ako náklady na túto službu.

(9) Na účely odseku 8 osobami, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, sú

a) fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, ako aj fyzické osoby, ktoré sú im priamo podriadené,

b) fyzické osoby, ktoré sú členom dozornej rady platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,

c) osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia alebo kontrolujú 10 % alebo viac akcií alebo podielov platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom alebo členom ich štatutárneho orgánu,

d) osoby, v ktorých priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje 10 % alebo viac akcií alebo podielov platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, a fyzické osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom alebo členom ich štatutárneho orgánu,

e) osoby, ktoré sú členom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,

f) fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu voči platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu,

g) fyzické osoby, ktoré sú osobou blízkou6ac) fyzickej osobe uvedenej v písmene a), b), c), d) alebo f),

h) právnické osoby, ktorých štatutárny orgán alebo spoločník je aj štatutárnym orgánom alebo spoločníkom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,

i) osoby, ktoré spoločne podnikajú s platiteľom, ktorý dodáva tovar alebo službu, na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,

j) fyzické osoby, ktoré žijú s platiteľom, ktorý dodáva tovar alebo službu, v domácnosti, 24a)

k) osoby blízke6ac) platiteľovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý dodáva tovar alebo službu.


Poznámka.
JA ako SZČO, kt. účtujem v PU sa mi páčia tenisky z obchodu, zoberiem si ich pre vlastnú spotrebu a činím v zmysle 22/5, teda moj ZD je cena, za kt. som tovar nadobudla.


71/(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.


(9) Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 a dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 je platiteľ povinný do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vyhotoviť doklad. Doklad musí obsahovať náležitosti primerane podľa odseku 2 a na účely tohto zákona sa považuje za faktúru. Platiteľ, ktorému vznikne daňová povinnosť podľa § 19 ods. 10, je povinný do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vyhotoviť doklad o použití, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa odseku 2 písm. a), e), g), h) a i), a tento doklad sa považuje za faktúru.
kiblika
10.01.11,11:45
Z tohto som pochopila že si teda môže vystaviť VF a naúčtujem ju klasickým spôsobom ako VF hore spomínaním spôsobom. V prípade ako som uviedla navíši si cenu o pár eur aby sa cena nákupu nerovnala predajnej (nedá sa na každý tovar dať rovnaká, vždy je tovar ocenený inou cenou predajnou)a tým si porieši tovar kt. predá sám sebe. Predá ho za vyššiu hodnotu v podstate sa dá povedať že sa bude rovnať trhovej hodnote.

V prípade že predá tovar nad nejakú určenú sumu, alebo bude mať akciu že ku každej objednávke dostane zákazník nejaký darček, tak tento darček kt.dá zákazníkovy bude mať v nákladoch na AE aby vedel kolko toho dal na vlastne naklady a bude mať z tohto tovaru nárok na odpočet DPH na vstupe v plnej víške ak však hodnota tovaru nepresiahne cenu 16,6 € bez DPH - už aj s iními nákladmi spojeními s kúpou tohto tovaru., tak ho vyfakturuje na príslušnej VF v počte 1ks a cene 0€. Týmto teda považuje darček k objednávke za bezodplatne dodanie a neodvádza z neho DPH na výstupe.

Pochopila som to správne?
betka
10.01.11,14:34
Nesúhlasím s postupom, kt. uvádza Kejka.- výsledkovo

Obstaranie tovaru z EU:
1. 131/321
- príjemka 132/131
- samozdanenie 343/343 (analytika)

2. vlastná spotreba: Doklad o použití v zmysle zákona

3. účtovanie:
- DPH pri poskytnutí bezodplatného plnenia: 548/343 (PP k ZD),

- vlastná spotreba v OC: 491/112 (veď Vám to ide z vlastného imania FO)

Prečo chcete účtovať výsledkovo? Veď to nemá nič spoločné s nákladmi, to, že spotrebujem svoj majetok, musí sa to prejaviť majetkovo, znížim svoj majetok, majetok podnikateľa, a to robím cez 491.
- nepôjde o pohyb ani PP, načo by ste to platili sami sebe (ak chcete, môžete účtovať na ťarchu pohľadávky a v prospech zásob)

Opravte ma prosím, ak sa mýlim.
kiblika
10.01.11,15:03
Tak že ja budem o vlastnej spotrebe účtovať ID 491/ 132 a druhím zápisom odvediem DPH ako 491 / 343 tak to to má byť ? A ešte teda mám navíšiť cenu alebo nie. -no a prečo účet 548, ved predsa to je účet ostatných nákladov na hospodársku činnosť a hospodárska činnosť nieje osobná spotreba.
betka
10.01.11,16:50
Máme postupy účtovania v PU, kt. treba čítať:

§ 62
Účtovanie vlastného imania fyzickej osoby - podnikateľa

(1) Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa slúži na účtovanie všetkých osobných vkladov, vrátane vkladu na začiatku podnikateľskej činnosti, výberov fyzickej osoby a prijatých darov. Pri otváraní účtovných kníh sa na tento účet účtuje účtovný zisk alebo účtovná strata za predchádzajúce účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(2) Účet 491 môže mať pasívny zostatok alebo aktívny zostatok.

(3) Osobitne sa zaznamenávajú na analytických účtoch k účtu 491 prijaté dary, zisk alebo strata predchádzajúcich účtovných období.

(4) Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty.

(5) Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30b) sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.

52/(6) Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia služby príjemca30c) sa v deň vzniku daňovej povinnosti podľa osobitného predpisu30d) účtuje v prospech príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, ak vzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ak deň nároku na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Ohľadom DPH sa stretávam so zúčtovaním závazku z povinnosti odvodu dane na základe dokladov, účtuje sa vačšinou ako, a to podľa náplne: 513,543, 548, 501, 378/343

378 sa použje pri krádeži, ak poznám vinníka
Takže s DPH sa treba vysporiadať tak, aby sa neporušili postupy účtovania. 491/343 som ešte nevidela v žiadnom predpise, ak si myslíte, že je to tak správne a nie je porušený postup, ...

- najlepšie by bolo zúčtovanie DPH cez pohľadávku voči FO a následne pohľadávku uhradiť cez účet, alebo v hotovosti. Je to čisté neporušené.
kiblika
10.01.11,19:54
Súhlasím že 491 / 343 je blbosť ale ja som sa naprílklad ešte nestretla z účtovaním MD 548/ D 343 na výstupe. Preto tá otázka. preto že pri nákladoch som vždy mala nejaký záväzkoví účet na strane D a nie 343 výstup. To je to čo nechápem.