Stromova
20.01.11,10:14
Dobrý deň,prosím skúste mi poradiť:
-firma sro má v prenájme budovu ,na ktorej bolo uskutočnené technické zhodnotenie budovy.
-budova je prenajatá na 4 roky
-môžem túto budovu účtovne odpísať 4 roky a daňovo 20 rokov?/odpisová skupina stavby/
Tweety
20.01.11,10:20
Dobrý deň,prosím skúste mi poradiť:
-firma sro má v prenájme budovu ,na ktorej bolo uskutočnené technické zhodnotenie budovy.
-budova je prenajatá na 4 roky
-môžem túto budovu účtovne odpísať 4 roky a daňovo 20 rokov?/odpisová skupina stavby/
Môže, ale potrebuje na to súhlas prenajímateľa. Odpisovať potom bude ako iný majetok.
Stromova
20.01.11,10:46
prosím Vás,čo sa tým myslí ,,Odpisovať potom bude ako iný majetok,,
Tweety
20.01.11,10:50
prosím Vás,čo sa tým myslí ,,Odpisovať potom bude ako iný majetok,,
KUk Zákon o dani z príjmu §22
6) Iným majetkom na účely tohto zákona sú

a) otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
b) technické rekultivácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 109)
c) technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 eur,
d) technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom,
e) technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur.
f) technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.
Stromova
20.01.11,11:01
pozerám si tento zákon a zisťujem ,že presne ten odsek mám zvýraznený prepiskou,takže som ho už študovala,a to vlastne znamená,že ak sa dohodnem s prenajímateľom,môžem to odpisovať daňovo a účtovne 4 roky?
KEJKA
20.01.11,11:10
nie to znamená, že môžeš odpisovať, ale tak ako si to uviedla v zadaní.
Stromova
20.01.11,11:14
vďaka
KEJKA
20.01.11,11:40
treba klikať -vyriešené, užitočne...........
7monika5
24.01.11,22:37
Prosím vás a opravu a výmenu podláh - Opravy a udržiavanie stavieb? 021-? Alebo môžem 511- ? Ak sa robila výmena podlahy v prenajatom priestore? Cena bola viac ako 1700 €. Neviem to zaúčtovať. Poradíte? Ďakujem
matig
25.01.11,21:33
ak sa nezmenili technicke parametre podlahy, resp. vlastnosti, uctovala by som na 511
7monika5
25.01.11,21:56
ak sa nezmenili technicke parametre podlahy, resp. vlastnosti, uctovala by som na 511

Ďakujem za odpoveď, zmenilo sa to z dlažby na linoleum ale inak nič - teda rozmery atd. Mňa miatla tá cena, či keď je to nad 1700 nie je povinnosť odpisovať.
KEJKA
25.01.11,22:45
nie je.............
Kristina27
26.01.11,12:38
Budova kúpená v r. 2009.
r. 2009 - 1. rok odpisovania
r. 2010 - vypracovanie všelijakých projektových a iných dokumentácií /ide sa prestavovať, nadstavovať, pristavovať/ spolu 4000 eur, ide o technické zhodnotenie,
teraz moja otázka ako mám postupovať:

mám túto sumu technického zhodnotenia za rok 2010 pripočítať k ZC z r. 2009 a vypočítať tak plán odpisovania nanovo? /ide o rovnomerné odpisovanie/

Ďakujem za /po/radu!
Kristina27
26.01.11,13:12
Alebo vypracovávanie projektových dokumentácií môžem nechať k 31.12.2010 na účte 042 ?
KEJKA
26.01.11,14:35
počkaj do realizácie, tie dokumenty ešte budovu nezhodnocujú.
S.Ch.
17.02.11,12:47
Ja by som sa k tejto téme chcela opýtať:
K existujúcej stavbe (skokaudovanej) je potrebné získať zo stavebného úradu povolenie na zmenu užívania stavby, k čomu treba rôzne vyjadrenia rôznych úradov + projekty, za ktoré sa samozrejme musí zaplatiť. Sú tieto výdavky na projektovú dokumentáciu k zmene užívania stavby technickým zhodnotením stavby? Budem účtovať na 042?
Mýli ma to - čo je uvedené v príspevku č.15, že dokumenty ešte budovu nezhodnocujú. Vedeli by ste mi prosím poradiť?
šromo
02.03.11,14:11
Ja by som sa k tejto téme chcela opýtať:
K existujúcej stavbe (skokaudovanej) je potrebné získať zo stavebného úradu povolenie na zmenu užívania stavby, k čomu treba rôzne vyjadrenia rôznych úradov + projekty, za ktoré sa samozrejme musí zaplatiť. Sú tieto výdavky na projektovú dokumentáciu k zmene užívania stavby technickým zhodnotením stavby? Budem účtovať na 042?
Mýli ma to - čo je uvedené v príspevku č.15, že dokumenty ešte budovu nezhodnocujú. Vedeli by ste mi prosím poradiť?


Nech ťa nemýli - projektové dokumentácie by mali byť vypracované ešte pred samotnou realizáciou stavieb a ich zmien. Ja by som ich odpisovala. A ostatné poplatky - všetky náklady súvisiace s obstaraním majetku sú v NC /do dňa zaradenia majetku do užívania /
Gabo71
05.03.11,17:07
Dobrý deň, ja by som Vás tiež chcela poprosiť o radu. Máme prenajatú dlhodobo budovu (na 20 rokov), robili sme technické zhodnotenie so súhlasom prenajímateľa (zmluvne dohodnuté). Robili sme rôzne rekonštrukcie. Napr. oprava strechy, úprava celej budovy - stavebné práce, ústredné kúrenie, automatická brána, výmena okien. Každá z týchto položiek je nad 1700€. Ako by ste mi doporučili tieto veci odpisovať? Každé zvlášť, alebo to budem brať ako celkové zhodnotenie, napočítam dohromady? Tieto práce sa vykonávali v 2010 a ešte ďalšie budú v 2011 - ale tie sa netýkajú pokračovania tých z 2010. Zatiaľ to mám všetko evidované na 042, ak by som to zaraďovala každé zvlášť, dátum zaradenia viem, ale keď to zaradím ako celok, akým dátumom? Kolaudácia nebude, je to len oprava budovy. Viete mi s tým pomôcť. Predom Vám ďakujem.
KEJKA
05.03.11,17:14
oprava budovy nie je technické zhodnotenie bez ohľadu na cenu.
Gabo71
05.03.11,17:35
Ďakujem Kejka. Len ešte sa spýtam. Predtým to bola hospodárska budova a vytvorili sme z toho výrobnú halu. Nemožno to považovať za rekonštrukciu? Rekonštrukcia sa považuje za technické zhodnotenie?
KEJKA
05.03.11,18:45
Rekonštrukcia sa považuje za technické zhodnotenie?
zmena účelu užívania sa dá považovať za TZ, ale prečo nebolo treba stav.povolenie? alebo ohlášku?
tieto prípady treba posudzovať individuálne a ťažko na diaľku.
len v jednom príspevku=zadaní hádžeš spolu pojmy oprava, rekonštrukcia, TZ,...... reagovala som len na to.
Moment zaradenia sa dá určiť aj rozhodnutím = dátumom skutočného začatia využívania na určený účel.
Gabo71
07.03.11,12:31
Ďakujem moc.
Gabo71
07.03.11,12:37
Ďakujem moc.
racica71
15.06.11,11:24
Dobrý deň,
chcela by som opýtať, je technickým zhodnotením výrobnej haly postavenie archívnej miestnosti v tejto hale? Miestnosť má menej ako 55 m2. Je potrebné ohlásenie na stavebnom úrade?
betka
22.06.11,10:25
Dobrý deň,
chcela by som opýtať, je technickým zhodnotením výrobnej haly postavenie archívnej miestnosti v tejto hale? Miestnosť má menej ako 55 m2. Je potrebné ohlásenie na stavebnom úrade?

Ide o stavebnú úpravu, a teda ide o technické zhodnotenie nehnuteľnosti, konkrétne VSTAVBA.


Stavebná zákon 50/1976
§ 55

(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

§ 56

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje

a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov,
b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,
c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,
d) pri scénických stavbách pre film a televíziu,
e) pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach,
f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,
g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,
h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d),
i) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

V prvom rade treba zájsť na stavebný úrad. Predpokladám, že robíte vstavbu, keďže píšete, že ide o postavenie archívu v hale. Ide o stavebnú úpravu, ale.... Môžem vytvoriť viac variánt riešenia:

JA môžem robiť archív i takým spôsobom v hale, že zoberiem sadrokartonove dosky a pomocou nich "predelím miestnosť", nezasahujem do konštrukcie, v žiadnom prípade sa mi nemení vzhľad nehnuteľnosti. (kedykoľvek ich môžem demontovať)

Ak však idem robiť miestnosť, kde idem murovať túto miestnosť, myslím si, že stačí stavebné povolenie, (v zákone som dala tučným-ohlas. povinnosť)

Ak idem najskôr niečo búrať, a neskôr zväčšovať, môžem zasiahnuť do konštrukčnej časti a tam už by bolo potrebné stavebné povolenie, ....
racica71
22.06.11,11:29
Ďakujem za odpoveď,

práve som sa dozvedela, že miestnosť archívu sa bude len tepelne izolovať (predtým tam bol už plechový sklad, čo som však nevedela), bude sa montovať nový rozvod elektriky, budú sa montovať nové plastové okná (predtým tam boli, len priehľadné plasty), bude sa dávať nová podlaha a upraví sa aj podlaha pred archívom. Môžem aj toto dať ako technické zhodnotenie, alebo to bude len oprava, aj keď sa mení účel použitia miestnosti a mohlo by teda ísť o rekonštrukciu, bez nutnosti ohlásenia na stavebnom úrade?
Chrusťa
01.08.11,11:39
neviem či som v správnej tému, ale keďže sa tu rozoberá technické zhodnotenie a všetko okolo budov nadviažem. Robili nám v elektrorozvodni v budove montáž ako aj dodávku kompenzačného rozvádzača. Cena neprekročila 1700€ neviem, či to sa považuje za TZ budovy al. môžem to rovno šupnúť do nákladov trebars ako aj opravy a udržiavanie. nemá nikto s tým skúsenosť, ak vám elektrárne či plynárne nariadia si na svoje náklady niečo domontovať v zmysle noriem? Nerada by som to zle zaúčtovať v prípade dań. kontroly preto súrne prosím o radu a pomoc.
Chrusťa
02.08.11,09:00
posúvam svoju tému....
Adiks
02.08.11,12:27
Záleží to od toho, či v dôsledku montáže kompenzačného rozvádzača došlo k modernizácii elektrorozvodne alebo sa zvýšil výkon elektrorozvodne. Ak áno, je to technické zhodnotenie. Ale posúdiť to musíš ty.
marjankaj
02.08.11,12:33
Záleží to od toho, či v dôsledku montáže kompenzačného rozvádzača došlo k modernizácii elektrorozvodne alebo sa zvýšil výkon elektrorozvodne. Ak áno, je to technické zhodnotenie. Ale posúdiť to musíš ty.

Ak je to do 1700 € tak to bude technické zhodnotenie iba ak sa tak rozhodne daňovník.§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
Chrusťa
05.08.11,08:17
rozvádzač nariadili elektrárne avšak za naše peniaze.ďakujem vám za reakcie pomohli.
rudopp
05.08.11,22:58
Ďakujem za odpoveď,

práve som sa dozvedela, že miestnosť archívu sa bude len tepelne izolovať (predtým tam bol už plechový sklad, čo som však nevedela), bude sa montovať nový rozvod elektriky, budú sa montovať nové plastové okná (predtým tam boli, len priehľadné plasty), bude sa dávať nová podlaha a upraví sa aj podlaha pred archívom. Môžem aj toto dať ako technické zhodnotenie, alebo to bude len oprava, aj keď sa mení účel použitia miestnosti a mohlo by teda ísť o rekonštrukciu, bez nutnosti ohlásenia na stavebnom úrade?

Záleží na pomere archívu k celej budove (výmena drevených okien za plastové na celej budove je TZ
Ak archív tvorí povedzme 1/8 obvodového plášťa - nie je.
rudopp
05.08.11,23:04
Záleží to od toho, či v dôsledku montáže kompenzačného rozvádzača došlo k modernizácii elektrorozvodne alebo sa zvýšil výkon elektrorozvodne. Ak áno, je to technické zhodnotenie. Ale posúdiť to musíš ty.

Takto je to, keď sa k odborným otázkam vyjadrujú "ženy z domácnosti"

1, kompenzácia okrem cosinu nemá nič spoločné s výkonom
2, týka sa dodržania kvality odberu/záťaže EE
3, netýka sa budovy
4, predpokladám, že mámte normálne rozdelenú elektrorozvodňu na budovu a technológiu.
rudopp
05.08.11,23:06
rozvádzač nariadili elektrárne avšak za naše peniaze.ďakujem vám za reakcie pomohli.

Pochybujem
Adiks
06.08.11,02:06
Takto je to, keď sa k odborným otázkam vyjadrujú "ženy z domácnosti"

1, kompenzácia okrem cosinu nemá nič spoločné s výkonom
2, týka sa dodržania kvality odberu/záťaže EE
3, netýka sa budovy
4, predpokladám, že mámte normálne rozdelenú elektrorozvodňu na budovu a technológiu.
Po prvé nie som elektrotechnik, ale účtovník.
Po druhé napísal som ak rozvádzač zvyšuje výkon tak je to technické zhodnotenie, ak nie, je to oprava. Ale netvrdil som, že rozvádzač zvyšuje výkon alebo nezvyšuje výkon, to je na posúdení niekoho s elektro vzdelaním a do tejto kapusty som neliezol.
timkoprvy
06.08.11,06:46
Po prvé nie som elektrotechnik, ale účtovník.
Po druhé napísal som ak rozvádzač zvyšuje výkon tak je to technické zhodnotenie, ak nie, je to oprava. Ale netvrdil som, že rozvádzač zvyšuje výkon alebo nezvyšuje výkon, to je na posúdení niekoho s elektro vzdelaním a do tejto kapusty som neliezol.

Ná jak ale ty účtovníčky prskocú, keď im tam vlezem ja ako elektrikár :)
rudopp
06.08.11,07:27
rozvádzač nariadili elektrárne avšak za naše peniaze.ďakujem vám za reakcie pomohli.

Dokonca ešte stále platí zákon :
1, Chceš odpoberať viac elektriny, ako povoľuje terajší stav VN rozvodov PDS ?
2, Postav novú prenosovú kapacitu (aby si mohol viac odoberať = viac dať elektrárňam/PDS/obchodníkovi zarobiť)
3, Daruj postavené PDS

PS
Takže nenariadili, ale povedali :
- ak chcete viac EE postavte nové vedenie
- ak nechcete platiť prirážky za zlý odoberaný cosínus - - postavte si kompenzáciu
Chrusťa
17.08.11,10:37
zaujímal ma pohľad a názor z pohľadu účtovania a nie z pohľadu odborníka elektrikára, ale aj tak ďakujem za upresnenie. Pre mňa je však podstatné to, či je to pre mňa oprava či technické zhodnotenie. Ostatné je pre mňa ako účtovníka nepodstatné.....
marjankaj
17.08.11,10:52
Ná jak ale ty účtovníčky prskocú, keď im tam vlezem ja ako elektrikár :)

No záleží na tom, kam im lezieš ako elektrikár.:rolleyes:
rudopp
17.08.11,18:37
No záleží na tom, kam im lezieš ako elektrikár.:rolleyes:

Neboj.

Vždy je to bez napätia (a iba bez odporu ):D:D:D .
baculacik
29.08.11,14:33
prosíííím veľmi o radu ohľadom výstavby budovy. Firma sídli v prenajat. priestoroch. Vlastníkom priestorov je fyzická osoba. Firma sa s týmto vlastníkom dohodla, že pristaví dieľnu na pozemku vlastníka prenajat. priestorov, firma všetky náklady preplatí a nebude musieť tak budúcich 10 rokov platiť prenájom. Dielňa však naďalej ostane vo vlastníctve fyzick. osoby. Ako mám účtovať tieto náklady na výstavbu dielne? Môžu to byť náklady na rekonštrukciu? Ďakujem veľmi pekne za radu.
marjankaj
29.08.11,14:42
prosíííím veľmi o radu ohľadom výstavby budovy. Firma sídli v prenajat. priestoroch. Vlastníkom priestorov je fyzická osoba. Firma sa s týmto vlastníkom dohodla, že pristaví dieľnu na pozemku vlastníka prenajat. priestorov, firma všetky náklady preplatí a nebude musieť tak budúcich 10 rokov platiť prenájom. Dielňa však naďalej ostane vo vlastníctve fyzick. osoby. Ako mám účtovať tieto náklady na výstavbu dielne? Môžu to byť náklady na rekonštrukciu? Ďakujem veľmi pekne za radu.

Rekonštrukcia? A čoho?
baculacik
29.08.11,14:48
Rekonštrukcia dielne. Ale to mi moc nesedí, pretože to je práve výstavba novej dielne - investícia a nie rekonštrukcia. Ale naozaj netuším ako to za účtovať :(
marjankaj
29.08.11,15:19
Rekonštrukcia dielne. Ale to mi moc nesedí, pretože to je práve výstavba novej dielne - investícia a nie rekonštrukcia. Ale naozaj netuším ako to za účtovať :(

A kto bude tú dielňu odpisovať?
KEJKA
29.08.11,15:26
nie je treba stavebné povolenie? alebo ohlášku? kto je staviteľ? Investor - myslím na príslušnom povolení?
je rozdiel, či to iba prefinancujete, alebo či to bude na vlastné meno. Dnes má každá šopa nejaké súpisné číslo - u nás sa dodatočne riešila garáž a letná kuchyna - stálo to už 30 rokov a v dôsledku novej legislatívy zrazu to muselo mať súp.číslo.
Preto si myslím, že aj tá dielňa bude niečo podobné.
Najskôr ujasniť majetkové vzťahy a potom riešiť ostatné.
baculacik
30.08.11,11:54
stavebné povolenie sa vybavovalo, to všetko ale na meno majiteľa budovy, a on je aj staviteľ. Naša firma to len prefinancuje s tým že ďalších 10 rokov bude mať v tejto novej dielni nájom zadarmo. Odpisovať to nemôžeme, keďže novopostavená budova nebude vo vlastníctve našej firmy, ale nášho prenajímateľa.
marjankaj
30.08.11,11:56
stavebné povolenie sa vybavovalo, to všetko ale na meno majiteľa budovy, a on je aj staviteľ. Naša firma to len prefinancuje s tým že ďalších 10 rokov bude mať v tejto novej dielni nájom zadarmo. Odpisovať to nemôžeme, keďže novopostavená budova nebude vo vlastníctve našej firmy, ale nášho prenajímateľa.

A ako inak to chcete dostať do nákladov? Odpisovať môžete, ak sa tak dohodnete s prenajímateľom v zmluve. §24
Ani to nájomné nebudete mať v nákladoch?:eek:
KEJKA
30.08.11,12:58
stavebné povolenie sa vybavovalo, to všetko ale na meno majiteľa budovy, a on je aj staviteľ. Naša firma to len prefinancuje s tým že ďalších 10 rokov bude mať v tejto novej dielni nájom zadarmo. Odpisovať to nemôžeme, keďže novopostavená budova nebude vo vlastníctve našej firmy, ale nášho prenajímateľa.
Dalo by sa vybaviť aj odpisovanie - treba súhlas prenajímateľa.
jednoduchšie je to prefinancovať, náklady spojené s výstavbou kumulovať na 315, alebo 378 /lebo staviteľom je prenajímateľ - to je dôležité vedieť a malo to byť v zadaní hneď, vy mu vlastne poskytujete pôžičku/.
Potom 10 rokov budete účtovať nájomné obvyklým spôsobom 518//325, ale nebudete ho platiť, ale započítavať s pohľadávkou 325/315, resp. 325/378.
baculacik
30.08.11,15:21
ten druhý spôsob bez odpisovania sa mi pozdáva viac, takže keď si to zakomponujeme do zmluvy, môžeme to realizovať takto. Ako by to bolo ale v tomto prípade s uplatňovaním dph? Tu si budem uplatňovať hned pri nákupe a pohľadávku voči prenajímateľovi účtujem bez dph? Bolo by to takto správne?
baculacik
30.08.11,15:25
no marjankaj ja som tajne dúfala, že tú výstavbu by som zaradila hned do spotreby 501, len som si vôbec tým nebola istá. A to nájomné by už v nákladoch v ďalších desiatich rokoch nebolo. Ja sa cítim v účtovníctve stále nováčik :( takže som tu na porade verným čitateľom a radšej si všetky moje "nápady" overujem tu ;-) ešteže je tu toľko múdrych ľudí čo vedia poradiť a hlavne poradia :)
KEJKA
30.08.11,15:28
ten druhý spôsob bez odpisovania sa mi pozdáva viac, takže keď si to zakomponujeme do zmluvy, môžeme to realizovať takto. Ako by to bolo ale v tomto prípade s uplatňovaním dph? Tu si budem uplatňovať hned pri nákupe a pohľadávku voči prenajímateľovi účtujem bez dph? Bolo by to takto správne?
Nuž, v tomto prípade žiaľ si DPH neodpočítate, nakoľko iba financujete.
baculacik
30.08.11,15:57
:eek: ach jaj, tak v tom prípade budem musieť pristúpiť na to odpisovanie. Ide o to, že som to ešte nikdy nerobila a mám z toho strach, pretože to všetko je pre mňa nové :mee: Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať? A v tomto prípade si dph uplatňujem hned však.
KEJKA
30.08.11,15:59
na odpisovanie musíš mať súhlas prenajímateľa. Staviteľom = investorom je on. Takže dosť dobre nechápem, ako si chceš uplatniť odpočítanie DPH ?
On ti to predať nemôže, nie je platiteľom DPH.
baculacik
30.08.11,16:09
myslela som, že keď naša firma financuje celú stavbu, môžem si ju uplatňovať. Ako mám teda účtovať došlé faktúry za kvádre, betón, okná atď ak by som sa dohodla s prenajímateľom na odpisovaní?
KEJKA
30.08.11,17:23
ak budeš mať dobre postavenú zmluvu - nájomnú zmluvu, tak to pôjde.
Ale kedže ide o objekt so stavebným povolením na meno prenajímateľa, tak to proste nevidím priechodné.
baculacik
31.08.11,08:26
:( no čo už, ďakujem kejka veľmi pekne za rady
Mikolajova
30.09.11,13:57
Prosim Vas firmy urobila TZ v prenajatej budove v hodnote 100 000,- €, to aj na zaklade suhlasu prenajimatela odpisuje, mna by zaujimalo, ze ci ma platit aj najomne prenajimatelovi, alebo nie, kedze robila TZ. Tento priestor vyuziva firma ako sidlo firmy a cast tohto priestoru prenajimatel prenajima na vlastne ucely.
KEJKA
30.09.11,14:25
náomné platí podľa zmluvy, to všetko závisí od dohody.
Mikolajova
30.09.11,15:10
Ale to mi neide, ak investoval do TZ, aby mal platit aj najomne, bude to z pohladu DP v poriadku? Co prenajimatel, zhodnotil majetok, a moze ho aj v plnej vyske prenajimat?
KEJKA
30.09.11,15:23
ved ide o dohodu, kto zaplati T.Z. kto ho odpisuje, tak ako je to napísané, tak t.z. si zaplatil nájomca aj ho odpisuje ale nájom bol na pôvodný stav a to je tiež náklad.
miska31
04.10.11,12:50
Dobrý deň. Neviem či sa nachádzam v správnej téme, ale mám otázočku. Prerábame kotolne z plynových na štiepku. Teda obstarávame aj nový DHM. Na účet 042 som zaúčtovala aj prenájom bágra, ktorým sa kopali výkopy na nové rozvodné rúry. Ako prosím Vás zaúčtujem naftu použitú do tohto stroja? Môžem to aktivovať cez 622? Ďakujem
KEJKA
04.10.11,16:56
môžeš aktivovať, ale myslím, že skôr cez 624.
Adiks
04.10.11,23:12
Môžem to aktivovať cez 622? Ďakujem
Účet 622 sa používa len pri vnútrorganizačných službách, napr. ak máte viac skladov a potrebujete prepraviť tovar zo skladu A do skladu B služobným mot.vozidlom tzv.vnútroorganizačnou prepravou. Účet 622 je potom protiváhou k účtu 501, kde sa účtuje spotreba PHL.
baculacik
10.01.12,18:20
mám ďalšiu otázku ohľadom rekonštrukcie dielne. Naša firma sídli v priestoroch rodinného domu s prevádzkou. V priebehu minulého roku sme postupne prerobili nové okná, znížili strop sadrokartónom, položili nový betón, časť kancelárie odlaždili atď. S týmito prácami sme začali už v roku 2010. A ešte niečo máme na pláne prerobiť v roku 2012. Ja som všetky tieto investície účtovala na 511. Je to takto správne? Nemalo to byť technické zhodnotenie a potom odpisovať :(
KEJKA
10.01.12,18:55
a aký je status budovy? Ste v prenájme, potom čo je v NZ
alebo je dom vo vlastníctve firmy?
baculacik
10.01.12,19:25
budova nie je v našom vlastníctve, my sme tam len v prenájme. V NZ je napísané, že drobné opravy súvisiace s užívaním nájmu znáša nájomca. A ďalej, že akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.
baculacik
12.01.12,18:29
prosím poraďte mi :(
KEJKA
12.01.12,18:46
mám ďalšiu otázku ohľadom rekonštrukcie dielne. Naša firma sídli v priestoroch rodinného domu s prevádzkou. V priebehu minulého roku sme postupne prerobili nové okná, znížili strop sadrokartónom, položili nový betón, časť kancelárie odlaždili atď. S týmito prácami sme začali už v roku 2010. A ešte niečo máme na pláne prerobiť v roku 2012. Ja som všetky tieto investície účtovala na 511. Je to takto správne? Nemalo to byť technické zhodnotenie a potom odpisovať :(
a teda vzhľadom na doplnenie zadania - máte písomný súhlas prenajímateľa s týmito úpravami?
ak to necháš na 511 - je to nepeňažný príjem prenajímateľa a ten to mal v jednotlivých rokoch zdaniť
ak to dáš na 042, resp. zaradíš a budeš odpisovať, tak po skončení nájmu sa vysporiada len zost.cena.

z vyššie uvedených postupov vyplýva logicky, že musíš mať súhlas prenajímateľa, on si musí byť vedomý svojich povinností ale tiež musí vedieť aj hodnotu úprav.
baculacik
12.01.12,20:44
áno prenajímateľ so všetkým súhlasil avšak sme nevedeli, že on to mal v jednotlivých rokoch zdaniť :( Nedalo by sa to nejako dodatočne ošetriť? Na 042 to už nemôžem dať keďže sme s tými úpravami začali už v roku 2010 :(
KEJKA
12.01.12,21:24
áno prenajímateľ so všetkým súhlasil avšak sme nevedeli, že on to mal v jednotlivých rokoch zdaniť :( Nedalo by sa to nejako dodatočne ošetriť? Na 042 to už nemôžem dať keďže sme s tými úpravami začali už v roku 2010 :(
dodatočne ošetriť = prenajímateľ podá DPFO, alebo dodatočné DPFO. Alebo budete všetci ticho a príde na to až kontrola.
baculacik
15.01.12,12:11
riskovať to s kontrolou radšej nebudeme, ďakujem veľmi pekne za rady Kejka!
Janinkaaa
19.01.12,11:18
Neviete mi poradiť ?
SRO je v prenajtých priestoroch od 11/2011. SRO si tieto priestory zariaďuje.
Všetok nábytok, ktorý má hodnotu nižšiu ako 1 700,00 EUR účtujem priamo na 501.
Zároveň sa zariaďuje aj kuchyňa. Kuchynská linka spolu so zabudovanými spotrebičmi stála 3000,00 EUR.
Je kuchynská linka súčasťou budovy a budem ju odpisovať 20 rokov, ako by sa odpisovala budova ?
Alebo môžem posudzovať kuch.linku zvlášť a budem ju samostatne odpisovať.

Ďakujem.
KEJKA
19.01.12,17:50
kuchynskú linku by som odpisovala 6 rokov, resp. ocenila spotrebiče zvlášť, tie by som odpisovala osobitne, nie som si istá, asi v rovnakej skupine alebo 12 rokov.
Janinkaaa
20.01.12,11:27
kuchynskú linku by som odpisovala 6 rokov, resp. ocenila spotrebiče zvlášť, tie by som odpisovala osobitne, nie som si istá, asi v rovnakej skupine alebo 12 rokov.

ďakujem Kejuška
mocekz
31.01.12,12:21
ahojte, ja mám podobný prípad ako v "zadaní", tzn. prenajaté priestory, bolo vykonané technické zhodnotenie (súhlas majiteľa s odpisovaním), účtovné odpisy 5 rokov, daňové 20 rokov. len som teraz "došla": účtovne som už doodpisovala a teraz mám stav na účtoch 021/081 rovnaký. určite sa takýto stav nejako "likviduje" - takže iba urobím interný doklad, kde obe stany preúčtujem, alebo? ... daňovo budem na daňových priznaniach odpisovať ďalších 15 rokov, je tak? prosím, poraďte, vôbec s tým nemám skúsenosti. ďakujem
KEJKA
31.01.12,14:36
určite sa takýto stav nejako "likviduje" -..................to odkiaľ máš takú istou?
určite sa takýto stav nelikviduje. Proste máš odpísaný majetok a do DPPO budeš naďalej dávať daňový odpis.
Chrusťa
24.05.12,13:21
ahojte, mám na vás prosbu. vlastníme budovu ešte zo 70.tych rokov je zaredená do užívania, normálne ju odpisujeme, avšak chceli by sme dať urobiť novú fasádu. Pôvodná fasáda je bez zateplenia iba z tzv. "fealov". Teraz by sme chceli budovu aj zatepliť a dať omietku. Otázka znie, či to bude považované za technické zhodnotenie budovy, al. mohla by som sa "tváriť", že sa jedna o opravu budovy a dať to priamo do nákladov na účet 511. Nič sa na budove nemení, nemení sa ani účel využitia, ani žiadne prístavby, nadstavby iba jednoducho oprava fasády za novú
marjankaj
24.05.12,13:28
ahojte, mám na vás prosbu. vlastníme budovu ešte zo 70.tych rokov je zaredená do užívania, normálne ju odpisujeme, avšak chceli by sme dať urobiť novú fasádu. Pôvodná fasáda je bez zateplenia iba z tzv. "fealov". Teraz by sme chceli budovu aj zatepliť a dať omietku. Otázka znie, či to bude považované za technické zhodnotenie budovy, al. mohla by som sa "tváriť", že sa jedna o opravu budovy a dať to priamo do nákladov na účet 511. Nič sa na budove nemení, nemení sa ani účel využitia, ani žiadne prístavby, nadstavby iba jednoducho oprava fasády za novú

§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, 1) ktorého obstarávacia cena bola 996 eur a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

(5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
Chrusťa
24.05.12,13:39
takže čo z toho vyplýva? že sa bude jednať o rekonštrukciu a musí sa to šupnúť na účet 042 následne na 021 a do nákladov to dostanem iba cez odpisy?
Adiks
24.05.12,13:43
Tým, že budova nebola zateplená a teraz dôjde k jej zatepleniu, tak dochádza ku kvalitatívnej zmene technických parametrov budovy a už nemôžeme hovoriť len o zmene jednej fasády za druhú a jedná sa o technické zhodnotenie.
marjankaj
24.05.12,13:46
takže čo z toho vyplýva? že sa bude jednať o rekonštrukciu a musí sa to šupnúť na účet 042 následne na 021 a do nákladov to dostanem iba cez odpisy?
Dobre si to vydedukoval.
Chrusťa
24.05.12,13:53
hmm škoda, nepotešili ste ma...:). Ako iste uznáte pre všetkých by bolo lepšie, keby to mohlo sa priamo hodiť všetko do nákladov, čo už, tí hore dobre vedia čo robia xixi
marjankaj
24.05.12,13:58
hmm škoda, nepotešili ste ma...:). Ako iste uznáte pre všetkých by bolo lepšie, keby to mohlo sa priamo hodiť všetko do nákladov, čo už, tí hore dobre vedia čo robia xixi
Pre všetkých to myslíš akože aj pre štát?:---

A vieš, kto v tejto hre rozdáva karty?:rolleyes:
Adiks
24.05.12,14:21
Karty predsa rozdávaš ty, ja a všetci, čo raz za štyri roky ideme do voličskej miestnosti. A potom je to 2 v 1, my sme štát a zároveň aj tí, ktorí platia dane.
marjankaj
24.05.12,14:31
To je už vyšší level. A keby sme sa takej hre mohli lepšie prizrieť, bolo by nám všetko jasnejšie.

Napríklad ako u susedov
http://hnonline.sk/svet/c1-55916100-policajti-nasli-u-ratha-dalsie-miliony-korun
spadzira
29.05.12,14:23
prosím vás, viete mi niekto odpovedať na pár otázok ohľadne technického zhodnotenia budovy?
1. keď sa robí nová el.inštalácia patrí aj zakreslenie schémy rozvádzača a revízia do TZ, je súčasťou OC?
2. urobili sa nové priečky, ktoré sa otapetovali. Patrí do TZ budovy aj faktúra od firmy na tapetovanie, keď tapety sme mali na sklade vlastné? Môže byť staveb.práce+tapetovanie aj bez tapiet, či ako vyriešiť tento problém?

ďakujem za odpoveď
KEJKA
29.05.12,14:36
1. áno, všetko, čo s TZ súvisí
2. ja tapetovať bez tapiet neviem, ty áno? aj vlastné náklady tvoria hodnotu TZ, aj vlastný materiál.
SilMar Group
29.05.12,14:39
1. áno, všetko, čo s TZ súvisí
2. ja tapetovať bez tapiet neviem, ty áno? aj vlastné náklady tvoria hodnotu TZ, aj vlastný materiál.

ad bod 1. - nová el. inštalácia - ak nahradí starú, nemalo by to ísť na opravu budovy? Prečo rovno technické zhodnotenie?
KEJKA
29.05.12,14:43
ad bod 1. - nová el. inštalácia - ak nahradí starú, nemalo by to ísť na opravu budovy? Prečo rovno technické zhodnotenie?
len preto, že tak znelo zadanie.
spadzira
29.05.12,16:40
ďakujem za odpoveď, no tapety boli prijaté na sklad a následne vydané - vo februári, takže do OC to už asi nezahrniem. Čo sa týka tej el.inštalácie - jednalo sa o rozšírenie - takže TZ budovy, nie oprava. Pozerala som tvoje príspevky Kejka a vidím, že máš široký záber, ja som v podstate junior účtovník a pridelili mi majetok, s ktorým som doteraz skúsenosti nemala, takže tak trochu tápem v tme. Môžem ešte otázku, TZ sa rozumejú výdavky na dokonč.........pri jednotlivom hmotnom majetku 1700 € v úhrne. Rekonštruovali sme budovu. Jednotlivé inv. akcie sa nazvali podľa názvu priestorov, napr. Rekonš.sklad (projekt. dokumentácia, staveb.práce+elektroinš.)= výška inv. bola 1950€, Rekonš. kancelárie 2598,53 €. Potom sa však rekonšt.chodba - robili sa nové podhľady a tam už suma bola 1255 €. Ako mám správne chápať výklad v zákone? Každá inv. akcia (TZ budovy) musí byť nad 1700€? alebo stačí, že už jedna (rekonš.skladu) bola nad 1700€ za zdaňovacie obdobie a ostatné TZ na tej istej budove môžu byť aj v nižšej hodnote, ak daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na TZ? Teda dve TZ mi dali dokopy sumu 4548,53 € do konca roka môžem dať na TZ všetko, čo uznám za TZ - teda aj tú rekonšt. chodby, alebo ju mám dať na nákladový účet 5, TZ do 1700 €?
KEJKA
29.05.12,17:09
jednotlivý hmotný majetok v tomto prípade je budova - podľa mňa.
že sa to delí na etapy - v poriadku, môže byť. V rámci roka všetko zahrnieš, a ak sa to dá používať, tak zaradíš a odpisuješ. Ak sú v ďalšom roku výdavky na T.Z. pod 1700 EUR, tak by som to už asi dala tiež do nákladov. Samozrejme musí byť splnená podmienka, že zaradené TZ sa aj využívalo-mohlo využívať.
k tapetám - nerozumiem, ak sa vydali tapety vo februári, mohli sa použiť vo februári, alebo sa fakt tapetovalo bez tapiet?
spadzira
30.05.12,13:53
tie tapety išli cez sklad,takže výdajka na ne už bola urobená, muselo by sa to stornovať a preúčtovať na inv, aj to len časť - ktorá išla na nové priečky. Takže jednoduchšie asi bude nechať to na opravách. Ešte by ma zaujímala jedna vec, §29 ods.4 hovorí, že "rekonštrukciou sa rozumejú také zásahy do hmot.majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia,..." takže ak mám miestnosť, ktorá bola predtým skladom a teraz sa z nej urobila kancelária - urobili sa podlahy, podhľad, vymenila sa sklenená stena za sklenenú stenu s oknom, elektroinšt. - dá sa takáto prerábka chápať ako rekonštrukcia - teda -TZ budovy, alebo stále ide o opravu podlahy a sklen.steny - keď sa tým prerobil sklad na kanceláriu?
Nandrolon
01.06.12,08:23
Zdravím.

Mám jeden problém a chcem sa tu poradiť o jeho možnom riešení, tak aby to bolo O.K. v súlade s platnými zákonmi.
Prenajímame časť budovy, kde si jej nájomca v roku 2007 vykonal nejaké úpravy /vnútorné stavebné upravy, podľady, priečky, obloženie a tak.../ samozrejme mal iba ústny súhlas.
Nájomná zmluva bola na neurčito. V roku 2012 ukončil nájom a chce nám "refakturovať" tieto úpravy.
Môj názor a riešenia sú nasledovné:
- refakturovať to nemôže, pretože to robil v roku 2007
- fakturovať nám to nemôže, lebo nemá v popise činnosti stavebné práce

- ako to vysporiadať?
- dodatočne sa mu podpíše súhlas s vykonaním technického zhodnotenia na jeho vlastné náklady
- dohodne sa nejaká cena, za ktorú to my ako firma odkúpime a následne o túto čiastku zhodnotíme svoju budovu ako jej technické zhodnotenie, pričom prílohou tejto zmluvy o odkúpenie budú kópie jeho starých faktúr z roku 2007. Čiastka by sa dohodla napríklad taká že by sa pôvodná suma krátila o daňové odpisy, čo vychádza podľa môjho výpočtu ročne 5%.

- ide mi len o tieto veci:
- musí nám on doložiť, ako si tieto úpravy on účtoval, prípadne či si ich dal hneď do nákladov, alebo si to odpisoval ako technické zhodnotenie prenajatej budovy?
- v prípade že to odpisoval, musí nám preukázať zostatkovú hodnotu?
- čo v prípade keď si to robil z vlastnej kapsy, pretože ako podnikateľ bol na nule a načo si prehlbovať stratu...

- možnosť ako povedať mu že nech to dá do pôvodného stavu v tomto prípade nepripadá do úvahy...

- skutkový stav je taký že mu "chceme za to niečo dať" ale aby to bolo pre obidve strany výhodné a zároveň účtovne a právne "čisté". Priečky a obklady sú fyzicky urobené.
Ďalšia vec je že ak sa jednalo o práce, na ktoré bolo treba stavebné povolenie, ako to ošetriť...
KEJKA
01.06.12,09:06
skúsim v texte. Veľa ste pochybili, zverejňovať úmysel antidatovať zmluvy, dohody, súhlasy..........no coment.

Zdravím.

Mám jeden problém a chcem sa tu poradiť o jeho možnom riešení, tak aby to bolo O.K. v súlade s platnými zákonmi.
Prenajímame časť budovy, kde si jej nájomca v roku 2007 vykonal nejaké úpravy /vnútorné stavebné upravy, podľady, priečky, obloženie a tak.../ samozrejme mal iba ústny súhlas.
Nájomná zmluva bola na neurčito. V roku 2012 ukončil nájom a chce nám "refakturovať" tieto úpravy. ...................chce vám FAKTUROVAŤ - považujem za správnejšie
Môj názor a riešenia sú nasledovné:
- refakturovať to nemôže, pretože to robil v roku 2007
..................................fakturovať môže z titulu skončenia nájmu
- fakturovať nám to nemôže, lebo nemá v popise činnosti stavebné práce
...................................mohol dodávateľsky, akokoľvek
- ako to vysporiadať?
- dodatočne sa mu podpíše súhlas s vykonaním technického zhodnotenia na jeho vlastné náklady
...............to malo byť v zmluve od začiatku, ked to robil bez súhlasu, DU mu nemusí pri kontrole uznať výdavky
- dohodne sa nejaká cena, za ktorú to my ako firma odkúpime a následne o túto čiastku zhodnotíme svoju budovu ako jej technické zhodnotenie, pričom prílohou tejto zmluvy o odkúpenie budú kópie jeho starých faktúr z roku 2007. Čiastka by sa dohodla napríklad taká že by sa pôvodná suma krátila o daňové odpisy, čo vychádza podľa môjho výpočtu ročne 5%.
..............toto je správny postup, ale prílohou nebudú jeho originálne doklady z r.2007, ale jeho faktúra z r.2012+vaša zmluva o nájme a spôsobe usporiadania TZ pri jeho skončení
- ide mi len o tieto veci:
- musí nám on doložiť, ako si tieto úpravy on účtoval, prípadne či si ich dal hneď do nákladov, alebo si to odpisoval ako technické zhodnotenie prenajatej budovy?......................nemusí
- v prípade že to odpisoval, musí nám preukázať zostatkovú hodnotu?.........to je vo vašom záujme,aby ste nepreplatili, teda bud NC a vyrátate si DO 2007-2011, dostanete ZC
alebo
necháte si urobiť znalecký posudok
- čo v prípade keď si to robil z vlastnej kapsy, pretože ako podnikateľ bol na nule a načo si prehlbovať stratu......dôvody sú irelevantné, jeho problém, potom bud znalecký posudok, alebo vzájomná dohoda

- možnosť ako povedať mu že nech to dá do pôvodného stavu v tomto prípade nepripadá do úvahy...............súhlasím

- skutkový stav je taký že mu "chceme za to niečo dať" ale aby to bolo pre obidve strany výhodné a zároveň účtovne a právne "čisté". Priečky a obklady sú fyzicky urobené.
Ďalšia vec je že ak sa jednalo o práce, na ktoré bolo treba stavebné povolenie, ako to ošetriť...
sympatické je, že mu za to chcete niečo dať, ak by ste nedali, TZ je váš nepeňažný príjem, ktorý patrí do DPPO, takže bez úhrady TZ by ste si vyrobili problém.
ako prenajímateľ ste museli vedieť, čo sa tam robí, takže tot je aj váš problém. Predpokladám, že na priečky a podhľady netreba stavebné povolenie.
Nandrolon
01.06.12,09:31
Ďakujem za odpovede, ja som iba účtovník, a robili to "veľkí odborníci" z iného úseku.
Ak by som nájomnú zmluvu písal ja, nebol by jediný problém, nakoľko majetok je môj odbor a presne viem kde čo má byť uvedené a aké sú spôsoby riešenia.
Aj o nepeňažnom príjme mi je to jasné...
Daňovú kontrolu asi ešte nemal, jedná sa o 1 predajňu...
Tiež som navrhoval aby sa nejak dopracoval k sume, ktorú za to vycáloval a z toho by sme dali amortizáciu napr. 5%/ročne, čo je vlastne suma 4. odpisovej skupiny kde sa zaraďujú budovy a stavby, teda aj toto technické zhodnotenie by tam hypoteticky malo byť zaradené...
Naši to úplne odflákli ako hochštapleri a teraz mu chcú dať za to prachy a všetko sa robí dodatočne...
Ja ako účtovník to zúčtujem, zúčtovať sa dá všetko ale chcem to urobiť tak, aby to bolo čisté z hľadiska právneho aj účtovného...
Sú ľudia, ktorí si myslia že treba iba robiť, tvoriť a na "papierovanie serú", lenže to je rovnako dôležité ako tá práca, možno aj viac pretože DÚ viac zaujímajú papiere ako keby sa chodil fyzicky pozerať čo a ako je urobené, lenže to niektorým "odborníkom" nikdy nevysvetlíš, oni majú svoj svet a ten je pre nich jediný...:mad:
Tomi
23.06.14,10:57
Tiež mám podobný problém. Prenajímame časť budovy, nájomca vykonal s naším písomným súhlasom stavebné úpravy, odpisuje ich nájomca.Doteraz je mi to jasné a aj v poriadku, jedná sa o to že nájomca chce ukončiť nájom a TZ ešte nieje odpísané. Ako ho vysporiadať? Chceme TZ odkúpiť za dohodnutú cenu, ale tá je o dosť nižšia ako zostatková cena TZ. Je táto zostatková cena uznaným daňovým výdavkom v plnej výške bez ohľadu na dosiahnutý príjem z predaja? Predpokladám, že pre nás to bude znamenať, že si už nebudeme musieť navyšovať ZD z dôvodu nepeňažného príjmu.