brikina
07.02.11,00:04
ahojky, velka vdaka za takéto veličiny - je skvele mať to pokope, ale predsa sa opýtam, neviem či to je tou neskorou hodinou, ale priblížili by ste mi tieto dve veci o čo ide?

1. hranica na platenie Q-nych preddavkov dane z príjmu FO 1 659,70 € termín 1.4.2011-31.3.2012

2. ohlasovacia povinnosť na DU 3 319,39 € do 31.1.2011
Melnick
07.02.11,00:51
ahojky, velka vdaka za takéto veličiny - je skvele mať to pokope, ale predsa sa opýtam, neviem či to je tou neskorou hodinou, ale priblížili by ste mi tieto dve veci o čo ide?

1. hranica na platenie Q-nych preddavkov dane z príjmu FO 1 659,70 € termín 1.4.2011-31.3.2012

2. ohlasovacia povinnosť na DU 3 319,39 € do 31.1.2011

1. Odpoveď na prvú otázku

§ 42
Platenie preddavkov na daň
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 16 596, 96 eura, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(2) Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 1 659, 70 eura a nepresiahla 16 596, 96 eura, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

2.Odpoveď na druhú otázku


V zmysle § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní poplatkov, ktoré hovorí o súčinnosti tretích osôb pri odhaľovaní nezdanených príjmov.

Ten nariaďuje všetkým právnickým a fyzickým osobám, aby si splnili oznamovaciu povinnosť, ak realizovali hotovostné platby vo vzťahu k fyzickým osobám. Oznamuje ten kto platil " target="_blank" title="http://bbcdn.code.intext.billboard.sk/app/html/overWordLayer.html#att=4&atd=8;4429868120231225454;420638644;255;87816;2248 7;390;5845401671049616315;200;2;6;633555271&bbMainDomain=intext.billboard.sk&kwh=platil&kwl=PLATI%C5%A4&curl=http%3A%2F%2Fwww.karta.bratislava.sk%2F">">http://bbcdn.code.intext.billboard.sk/app/html/overWordLayer.html#att=4&atd=8;4429868120231225454;420638644;255;87816;2248 7;390;5845401671049616315;200;2;6;633555271&bbMainDomain=intext.billboard.sk&kwh=platil&kwl=PLATI%C5%A4&curl=http%3A%2F%2Fwww.karta.bratislava.sk%2F">

(javascript:void(0)) nie prijímateľ. Každoročne tak treba urobiť najneskôr do 30 dní po ukončení obdobia, t. j. do 30. januára (aj keď má 31 dní).

Podľa tzv. bonzáckeho paragrafu sú podnikatelia povinní písomne informovať daňovú správu o platbách, ktoré vyplatili iba fyzickým osobám, nie právnickým osobám. Podmienkou je, aby vyplatená a nezdanená suma za nakúpený tovar alebo prijatú službu v roku 2010 u jednotlivej fyzickej osoby presiahla 3 319,39 eura, čo je v prepočte asi 100-tisíc korún. Po prvýkrát si bolo treba splniť oznamovaciu v novom limite už za obdobie roka 2004, dovtedy sa nahlasovali sumy do 10-tisíc korún.
brikina
07.02.11,09:50
velká vdaka, ale este podotázku k tej ohlasovacej povinnosti. fyzickou osobou sa mysli len FO nepodnikatel alebo aj FO podnikatel...
rodina1
07.02.11,10:04
velká vdaka, ale este podotázku k tej ohlasovacej povinnosti. fyzickou osobou sa mysli len FO nepodnikatel alebo aj FO podnikatel...
myslí sa tým FO podnikateľ, t.zn. ten, ktorý má pridelené IČO a DIČ.
Marína
07.02.11,10:48
myslí sa tým FO podnikateľ, t.zn. ten, ktorý má pridelené IČO a DIČ.
Len doplním, že aj tí, ktorí poberajú príjmy podľa ZDP § 6 ods. 2 z inej samostatne zárobkovej činnosti (http://www.porada.sk/t155149-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-09-2010-do-31-12-2010-a.html#6) a nemajú pridelené IČO, len sú registrovaní na DÚ.
brikina
18.02.11,23:28
Len doplním, že aj tí, ktorí poberajú príjmy podľa ZDP § 6 ods. 2 z inej samostatne zárobkovej činnosti (http://www.porada.sk/t155149-zakon-o-dani-z-prijmov-od-30-09-2010-do-31-12-2010-a.html#6) a nemajú pridelené IČO, len sú registrovaní na DÚ.

tí čo majú ale príjmy podľa §6 ods.2 písm.d. nemajú pridelené dič, alebo sa mýlim? resp. nemusia mať

a ešte jedna otázočka - suma 3 319,39 €- pri ohlasovacej povinnosti sa myslí ako súčet všetkých platieb za kal. rok jednej fyzickej osobe, alebo sa tým myslí len jedna platba, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako suma 3 319,39 €

vdaka
Muška
19.02.11,00:26
tí čo majú ale príjmy podľa §6 ods.2 písm.d. nemajú pridelené dič, alebo sa mýlim? resp. nemusia mať

Má pridelené DIČ - je povinný sa prihlásiť na DÚ
§ 31
Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie 9) je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

(2) Fyzická osoba, ktorá
a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu,a ešte jedna otázočka - suma 3 319,39 €- pri ohlasovacej povinnosti sa myslí ako súčet všetkých platieb za kal. rok jednej fyzickej osobe, alebo sa tým myslí len jedna platba, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako suma 3 319,39 €

súčet hotovostných platieb
viď zákon:
(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.
Melnick
19.02.11,00:27
tí čo majú ale príjmy podľa §6 ods.2 písm.d. nemajú pridelené dič, alebo sa mýlim? resp. nemusia mať.
a ešte jedna otázočka - suma 3 319,39 €- pri ohlasovacej povinnosti sa myslí ako súčet všetkých platieb za kal. rok jednej fyzickej osobe, alebo sa tým myslí len jedna platba, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako suma 3 319,39 € - súčet platieb

vdaka
:)................

§ 6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Na začiatok


(1) Príjmami z podnikania sú

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)
b) príjmy zo živnosti, 25)
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27) a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu, 29)
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)
Muška
19.02.11,17:39
Ďakujem za ocenenie, ale ste nás s Majkou "nerozsúdili".
Ja tvrdím, že musia mať DIČ a Majka , že nemusia.
Tak ako?
marjankaj
19.02.11,19:09
súčet hotovostných platieb
viď zákon:
(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

Muška uvádzam presné znenie toho §32 ods. 5). Na porade niečo vypadlo. Aj som to nahlásil a stále nič.:eek: Bez toho to znie trochu nelogicky.:confused:

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok.
.........
Zita5
20.02.11,17:37
:)................

§ 6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Na začiatok


(1) Príjmami z podnikania sú

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)
b) príjmy zo živnosti, 25)
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27) a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu, 29)
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)

Majka ja nie som o tom presvedčená , že pre príjem §6 odst 2 písm d) http://www.porada.sk/1660820-post62.html nemusí byť registrácia na DU.V tomto musím dať za pravdu Muške, ktorá píše , že DIČ pridelené musí mať .
---------------------------
29a)Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Činnosti sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov , ktoré nie sú živnosťou musia mať pridelené DIČ.

Ak nemajú , tak nesplnili §31 Zákona o správe daní a poplatkov
§ 31
Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16135-zakon-o-sprave-dani-a-poplatkov-od-01-06-2010-a.html#hore)

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie 9) je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

------------------------------------
9) § 2 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html).

Obchodný zákonník
§ 2
Podnikanie

Na začiatok (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik-od-1-1-2009-a.html#hore)


(1) Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

(2) Podnikateľom podľa tohto zákona je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Registrácia prebieha najskôr v NBS,potom IČO a majú povinnosť registrovať sa na Daňovom úrade .
Kto z týchto ľudí podniká bez prideleného DIČ , tak môže byť pokutovaný zo strany DU, a ak nebude registrovaný podľa osobitných predpisov v NBS(zákon 186/2009) pri zistení tejto skutočnosti môže byť uložená sankcia podľa vyššie uvedeného zákona § 39.

Registráciu v NBS(podľa osobitných predpisov ) sprísnil zákon 186/2009.

http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poradenskecentrum.sk%2Fdocume nts%2Fclanok_iura.pdf&ei=C0VhTaKbBMfsObeGwMQN&usg=AFQjCNHeA7Li9L21HF6KLcoCcdrYqSi6iA
Zita5
20.02.11,17:43
Robím jednému SZČO DP niekoľko rokov a vždy, keď som mu povedala, že mi musí dať DIČ, povedal, že on nemá, že má iba IČO. Vždy uvádza iba RČ a nikdy mu to DÚ nevytkol. Ja som bola vždy v tom, že každý SZČO musí mať DIČ, ale zrejme nemusí.

Toto robia starí mazáci "poisťováci" , ktorý sprostredkujú poistné na základe mandátnej zmluvy, lenže nemajú ani potuchu , že už takto pracovať nemôžu .


Ale myslím, že by bolo dobré vytvoriť novú tému , lebo Veličiny sme nejakým spôsobom zahltili príspevkami .:)
Katy a R
20.02.11,17:51
Ja ešte doplním, že povinnosť registrácie pri sprostredkovateľoch poistenia je už od 1.9.2005 .. zákon 340/2005.
No a teraz ...ďalšie sprísnenie (podregistre .. atď) .. ale to už Zitka píše:)
Marína
20.02.11,18:39
Toto robia starí mazáci "poisťováci" , ktorý sprostredkujú poistné na základe mandátnej zmluvy, lenže nemajú ani potuchu , že už takto pracovať nemôžu .


Ale myslím, že by bolo dobré vytvoriť novú tému , lebo Veličiny sme nejakým spôsobom zahltili príspevkami .:)
Veru, veru, nemrobte mi tu mrník.:D:--- Síce, na druhej strane, tému ste takto aspoň spropagovali.;):)
Muška
20.02.11,18:43
Evička,
všetci zainteresovaní sme si plesli. :D
Ak sa Ti dá, tak urob z toho 2 témy.
Cmuky
Zita5
20.02.11,19:02
Poprosíme moderátora nech spraví novú tému , otázku nech odčlení aj s príslušnými príspevkami patriacimi k otázke .Potom všetko čo sem nepatrí vymažeme.Ale otázka a odpovede by sa mohli zachovať.

P.S. Už som požiadala cez Nahlás o vytvorenie novej témy od príspevku č.53.
Zita5
21.02.11,08:31
Ďakujem za ocenenie, ale ste nás s Majkou "nerozsúdili".
Ja tvrdím, že musia mať DIČ a Majka , že nemusia.
Tak ako?

Majka nakukla do témy , aj dala súhlas niekde, ale sa nevyjadrila.Tak počkáme .
Melnick
23.02.11,10:37
Viem ,že podmienky sa sprísnili.


K tomuto som Muške / ale súkromne písala, že je to staré ako ....
http://www.porada.sk/t36185-sprostredkovatel-poistenia.html Zrejme toto ma pomýlilo. (http://www.porada.sk/t36185-sprostredkovatel-poistenia.html)


Zitka v mojom, Tebou skopírovanom príspevku som zvýraznila
Citát:
Pôvodca textu príspevku: Melnick http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/160597-kvartalne-preddavky-dane-post1660820.html#post1660820)
:)................

§ 6
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Na začiatok


(1) Príjmami z podnikania sú

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)
b) príjmy zo živnosti, 25)
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27) a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu, 29)
d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)


Áno Zitka, do témy som nakukla a dala súhlas Tebe, v príspevku, kde píšeš o sprísnení podmienok.


Ak došlo k nedorozumeniu sypem si popol na hlavu.
Kvietocek
23.02.11,13:35
Za rok 2010 vysiel firme preplatok na dani 500 €. Firma plati kvartalne preddavky na dan 450 €. Preplatok chce zapocitat s preddavkom za 1.kvartal. Ako to mam zauctovat?
Dakujem
Kvietocek
23.02.11,14:43
:confused:
KEJKA
23.02.11,20:46
Za rok 2010 vysiel firme preplatok na dani 500 €. Firma plati kvartalne preddavky na dan 450 €.....podľa r.2009, lebo už nové za rok 2010?

Preplatok chce zapocitat s preddavkom za 1.kvartal. Ako to mam zauctovat?
Dakujem
preplatok neúčtuješ, máš ho na 341 - treba sa iba dohodnúť so správcom dane - aby si to preúčtovali oni na DU.
do 31.3.2011 platíš daň podľa roku 2009, tak pozor na úhradu správnej výšky.
Aj uznanie preplatku za rok 2010 na povinnosť za I.Q.2011 je diskutabilné.
Kvietocek
02.03.11,12:02
a postupujem podla zakona o poplatkoch §63a ?
Kvietocek
02.03.11,12:07
preplatok neúčtuješ, máš ho na 341 - treba sa iba dohodnúť so správcom dane - aby si to preúčtovali oni na DU.
do 31.3.2011 platíš daň podľa roku 2009, tak pozor na úhradu správnej výšky.
Aj uznanie preplatku za rok 2010 na povinnosť za I.Q.2011 je diskutabilné.

Preco diskutabilne? do 30.4.2011 mam povinnost zaplatit preddavok za I.Q. 2011 .........na druhej strane mam preplatok za rok 2010 na dani.......tieto dve sumy odcitam a nedoplatok uhradim.
KEJKA
02.03.11,18:19
ak máš preplatok za rok 2010, znamená, že si platila preddavky.
Preddavky si platila podľa roku 2009.
Podľa roku 2009 platíš preddavok na I.Q.2011 - termín
je do 31.3.2011, nie do 30.4.2011.
Preto som uviedla "diskutabilné", ale po dohode so správcom dane je to možné.
Chrusťa
09.03.11,13:32
Dúfam, že som v správnej téme a že ma ponavigujete správne, nakoľko v tomto som nováčik a danú situáciu ohľadne Q.preddavkov riešim prvýkrát. Začnem tým, že podľa DP za rok 2010 mi prvykrát vyšiel zisk povedzme 275644€. Za roky 2009 a 2008 som mala daňové straty spolu 238895€, ktoré si teraz umorím z DP rok2010 čím dostanem základ dane 36.749€, daň 19% 6.982,31€ čím mi vychádza povinnosť Q.výdavkov ak sa nemýlim. Moja otázka je do 31.3.2011 zaplatím daň čiže tých 6.982,31€ a tiež preddavky, kt. som si sama vyrátala? v mojom prípade výška 1.745,57€, či platím iba sumu 1.745,57€? A ešte ako to je so zaokruhľovaním? na eurocenty nadol? Prosím poraďte aj ked možno niekomu sa to budú vidieť naivné zálelžitosti, ale ako vravím robím to prvýkrát a nemám sa s kým poradiť a odklepnúť, že je to správne. Ďakujem
Chrusťa
09.03.11,17:08
mohol by sa niekto vyjadriť k mojej otázke?
Kvietocek
10.03.11,20:20
Dúfam, že som v správnej téme a že ma ponavigujete správne, nakoľko v tomto som nováčik a danú situáciu ohľadne Q.preddavkov riešim prvýkrát. Začnem tým, že podľa DP za rok 2010 mi prvykrát vyšiel zisk povedzme 275644€. Za roky 2009 a 2008 som mala daňové straty spolu 238895€, ktoré si teraz umorím z DP rok2010 čím dostanem základ dane 36.749€, daň 19% 6.982,31€ čím mi vychádza povinnosť Q.výdavkov nie vydavky ale preddavky
ak sa nemýlim. Moja otázka je do 31.3.2011 zaplatím daň čiže tých 6.982,31€ a tiež preddavky, kt. som si sama vyrátala? áno
v mojom prípade výška 1.745,57€, či platím iba sumu 1.745,57€? Do 31.3.2011 treba zaplatit dan aj preddavky.
A ešte ako to je so zaokruhľovaním? na eurocenty nadol? Prosím poraďte aj ked možno niekomu sa to budú vidieť naivné zálelžitosti, ale ako vravím robím to prvýkrát a nemám sa s kým poradiť a odklepnúť, že je to správne. Ďakujem

:)
KEJKA
10.03.11,20:28
preddavky aj daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
Pokiaľ si doteraz nemal povinnosť platiť preddavky - bola vykázaná strata, tak do 31.3. zaplatíš daň.
Prvý preddavok zaplatíš v termíne do 30.4.2011
a nasledujúce preddavky do konca kalendárneho Q., teda preddavok č.2 do 30.6.
č.3 do 30.9., č.4 do 31.12.2011.
POZOR - zákonnú povinnosť máš aj zaplatiť preddavok na 1.Q.2012 do 31.3.2012, a to aj vtedy, ak by si mal stratu za rok 2011.
Chrusťa
17.03.11,08:39
ďakujem kočky, že mi tak pomáhate....
Chrusťa
17.03.11,08:45
Chcela by som zároveň oceniť Kejkine príspevky a odpovede a touto cestou sa jej poďakovať, že nám pomáha pri práci...