Mito077
27.02.11,02:23
Dobry den poradaci, chcel by som Vas poprosit o radu. Kupujem dom a pravnik napisal taketo splnomocnenie na jeho osobu. Nemam z toho dobry pocit keby som to podpisal. Cize ak to podpisem, splnomocnujem ho na vsetky tieto veci: (Je taketo plnomocenstvo OK? Diky za rady)


1) na vykonávanie všetkých úkonov spojených s týmto konaním vrátane prijímania doručovaných písomností, podávania návrhov, podnetov a žiadostí, podávania opravných prostriedkov a to aj v prípade, ak je podľa osobitných právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie, pričom menovaní označeného advokáta splnomocňujú aj na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných k odstráneniu prípadných prekážok brániacich vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy, osobitne na vykonanie akýchkoľvek opráv danej kúpnej zmluvy, spísanie dodatkov k nej a jej doplnení vrátane všetkých jej zmien.


2) a by nás v takto vedenom konaní zastupoval, aby vykonával všetky potrebné právne úkony, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy, podnety a žiadosti, uzatváral zmiery, vymáhal oprávnené nároky, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, prijímal plnenia nárokov, potvrdzoval prijatie nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával sa práv na ich uplatnenie, bral späť už podané opravné prostriedky, zastupoval v dedičskom konaní, exekučnom, správnom a inom administratívno-právnom konaní, inicioval ich začatie, dedičstvo odmietal alebo neodmietal, menoval rozhodcu a uzatváral rozhodcovské zmluvy, a to všetko aj v prípadoch, keď podľa osobitných právnych predpisov je potrebné osobitné splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávame aj v rozsahu práv a povinností podľa Trestného poriadku a Občianskeho súdneho poriadku. Súhlasíme, aby sa splnomocnený advokát v rozsahu svojho poverenia dal zastúpiť iným advokátom a pri jednotlivých úkonoch advokátskym koncipientom alebo iným zamestnancom advokáta.