Jana Motyčková
01.03.11,20:12
07
Dôchodkyňa – SZČO s vymeriavacím základom do výšku úhrnu minimálnych základov samoplatiteľa je poistenec štátu a poistné neplatí. Preddavky, ktoré platila počas roka, sa jej vrátia ako preplatok.

Zadanie: Pani Božena Balážová poberá starobný dôchodok od 14.10.2005. Po celý rok 2010 mala živnostenský list a bola v zdravotnej poisťovni prihlásená ako SZČO. Zamestnanie nemala.
Počas roka 2010 zaplatila preddavky spolu vo výške 200 € a to v čase od 1.1.2010 do 31.12.2010. Za rok 2009 podala ročné zúčtovanie, kde výsledkom bola nula. Za rok 2010 podala daňové priznanie v ktorom uviedla príjem z podnikania 6000 €, výdavky 2400 € uplatnené paušálne 40% z príjmov + výdavok na zdravotné poistenie 200 €, spolu výdavky 2600 € a základ dane z podnikania vo výške 3400 €.


Pani Božena bola v roku 2010 SZČO, preto musí podať ročné zúčtovanie. Keďže v roku 2010 bola len SZČO a počas roka 2010 sa jej nezmenila sadzba poistného, podáva ročné zúčtovanie na tlačive typu B.

Do p.24 zapíše obdobie, za ktoré platí poistné ako SZČO a do p.25 spočíta, koľko je to kalendárnych dní (365 dní). Do p.26 spočíta preddavky za rok 2010, ktoré zaplatila ako SZČO najneskôr v deň podania ročného zúčtovania – sumu 200 €. Do p.27 zapíše základ dane dosiahnutý z podnikania za rok 2010 (z daňového priznania za rok 2010) – teda sumu 3400 €.

Do p.28 zapíše zaplatené preddavky na zdravotné poistenie a zaplatený nedoplatok z ročného zúčtovania za rok 2009, ktoré si uplatnila do daňovo uznaných výdavkov za rok 2010. Pretože pani Stanislava viedla jednoduché účtovníctvo, do výdavkov si uplatnila sumu preddavkov na zdravotné poistenie zaplatené od 1.1.2010 do 31.12.2010 – preddavky platila vždy ešte do konca mesiaca, za ktoré boli platené. Do p.28 preto zapísala sumu 200 € (preddavky) + 0 € (nedoplatok z RZ 2009) = 200 €. Z toho v p.29 vychádza vymeriavací základ 1682,24 €.

Pani Božena poberala dôchodok počas doby, kedy bola SZČO a jej VZ bol dosť nízky, preto vyplní IV. oddiel. V p.31 uvedie obdobie, kedy bola poberateľkou dôchodku a zároveň SZČO v r.2010, ako dôvod sa uvedie písm. B (písmeno z § 11 ods.8). V p.32 uvedie počet kalendárnych dní trvania obdobia, kedy v roku 2010 poberala dôchodok a bola súčasne SZČO – teda 365 dní. V p.33 sa vypočíta pomerná časť vymeriavacieho základu pripadajúca na obdobie, kedy v roku 2010 poberala dôchodok – keďže dôchodok poberala po celý rok a po celý rok bola aj SZČO, výsledok je suma celého vymeriavacieho základu z p.29, teda 1682,24 €. Do p.34 uvedie úhrn minimálnych základov samoplatiteľa za obdobie uvedené v p.31. Pre tento účel sa vždy za celý mesiac započíta suma 206,60 € a za časť mesiaca pomerná časť z tejto sumy prepočítaná podľa počtu kalendárnych dní. T.j. za obdobie 1.1.- 31.12. to bude suma 12 x 206,60, t.j. 2479,20 €. Keďže suma vymeriavacieho základu v p.33 nepresahuje úhrn minimálnych základov samoplatiteľa, tak je poistencom štátu a v p.35 sa označí možnosť „áno“, a do p.36 sa uvedie suma nezapočítavaná do vymeriavacieho základu u poistenca štátu, t.j. 1682,24 €.

Keďže nepoberala dávky nemocenského poistenia, v V. oddiele uvedie samé nuly.

V VI.oddiele sa uvádzajú doby a minimálny základ za doby, kedy bola SZČO a nebola poistencom štátu. Keďže celý rok súčasne bola SZČO a poistencom štátu a splnila podmienku nízkeho príjmu (p.35 áno), budú v VI. oddiele uvedené samé nuly.

VII. oddiel – do p.51 sa uvedie vymeriavací základ SZČO ponížený za dobu, kedy bol poistencom štátu, teda suma 1682,24 – 1682,24 = 0. Znamená to, že vymeriavací základ je nula, z toho potom i poistné v p.55 je nula a v p.56 vychádza preplatok -200 € (preplatok = suma zaplatených preddavkov za rok 2010).

Keďže výsledkom je preplatok, v VIII. oddiele uvedie, akým spôsobom chce, aby jej ZP vrátila preplatok.

Pani Božena si v IX. oddiele vypočíta, aké bude platiť preddavky od januára 2012. V p.61 sa uvedie základ dane zvýšený o výdavky na poistné, 3400+200 = 3600 €. Táto suma sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2010 a číslom 2,14, zaokrúhli sa na eurocenty nadol, výsledok je 140,18 €. Pri sadzbe 14% z toho vychádza preddavok 19,62 €.
Aj keď v čase podania RZZP je starobnou dôchodkyňou (poistencom podľa §11 ods.7 písm. b)), vypočítaný preddavok musí upraviť na minimálny preddavok (na rozdiel od minulých rokov). Sumu preddavku upravenú na minimum prepíše do p.66
Poznámka : Suma minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu (a teda aj preddavku) ešte nie je známa, preto nie je uvedená v príklade. Sumy budú známe po 3.3.2011.


ZZP_§19
marek32
15.03.11,09:34
Študent externého štúdia do 26. rokov bol v roku 2010 len SZČO, preddavky neplatil. Ako SZČO má vymeriavací základ do výšky úhrnu minimálnych základov samoplatiteľa.

Bude za neho v roku 2010 platiteľom poistného štát ? Aké preddavky bude platiť v roku 2011 ?
Jana Motyčková
15.03.11,12:09
Ak mu v ZP uznali, že ho pokladajú za nezaopatrené dieťa, tak aj po rzzp bude za neho platiť poistné štát v r.2010.
Ak podával rzzp za rok 2009, pri preddavkoch na rok 2011 sa vychádza z tohoto rzzp. Zatiaľ by mal by platiť minimálne preddavky. Po 15.4. môže byť zmena v platení preddavkov, treba sa informovať potom.
mizu24
15.03.11,19:06
Študent denného štúdia je súčasne SZČO po celý rok. Platil si preddavky vo výške 72,70 €, ktoré mu vyšli na základe RZZP za rok 2009. Na r. 27 má sumu 4845,37 € a VZ má nižší ako 3834,84 €, ale v r. 35 nesplnil podmienku. Má si vypísať aj r. 41 a 42? Lebo, keď sa to nevypíše vyjde mu vysoký preplatok. A preddavok na poistné má platitiť toľko, čo mu vyšlo v r.65 alebo 46,06 € ?
Jana Motyčková
15.03.11,19:52
Má si vypísať minimálne základy.
Preddavky platí stále z rzzp z roku 2009.
mizu24
15.03.11,21:24
Ďakujem a od januára bude platiť sumu, čo vyšla v r. 65 alebo 46,06 €?
Jana Motyčková
16.03.11,21:32
Čo bude v januári 2012 ťažko povedať.
certik
22.03.11,15:59
Prosím vás veľmi pekne o radu: SZČO - invalidná dôchodkyňa, dôchodok priznaný v roku 2007. Celý rok SZČO, výsledok DP je strata -969,95€.Preddavk yna ZP neplatila. Vyplnila som jej tlačivo B, v ktorom som vyplnila aj oddiel IV nasledovne:
r.31 01.01.-31.12.2010 dôvod B
r.32 365
r.33 0
r.34 2479,20
r.35 áno
r.36 0

Tým pádom nevpĺňam oddiel V, VI a do zdravotnej poisťovne nezaplatí nič (napriek tomu, že ani nič neplatila), lebo bola považovaná za poistenca štátu?
Veľmi mi pomôžete. Ďakujem
Jana Motyčková
22.03.11,16:07
Správne .
certik
22.03.11,17:12
Správne .
ĎAkujem veľmi pekne
certik
25.03.11,08:21
Prosím vás, ak bola osoba od 01.01.2010 do 31.10.2010 evidovaná na úrade práce a od 01.11.2010 do 31.12.2010 je považovaná za SZČO vypíšem jej tlačivo B, kde vyplním:
III.oddiel a potom až VI. oddiel a tam len november, december?
IV. oddiel by som vypĺňala len v tom prípade, keby počas doby SZČO bol zároveň aj poistencom štátu. Je to takto správne?
Jana Motyčková
25.03.11,08:24
Správne .
certik
25.03.11,08:25
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.
mizu24
08.01.12,17:51
Ďakujem a od januára bude platiť sumu, čo vyšla v r. 65 alebo 46,06 €?


Dobrý deň, aktualizujem moju otázku z marca minulého roku, či má študent denného štúdia a zároveň SZČO platiť preddavky od 1.1.2012 do ZP z RZZP r. 65 alebo minimálne - 47,58 €. Ďakujem
Jana Motyčková
08.01.12,20:06
Na študenta sa minimum nevzťahuje.
marek32
09.01.12,21:49
Na študenta externého štúdia a zároveň SZČO sa minimum vzťahuje ?
Jana Motyčková
10.01.12,09:44
Do 26 rokov, ak študuje, tak sa aj v prípade externého štúdia jedná o nezaopatrené dieťa - v takom prípade ide o poistenca štátu, na ktorého sa minimálny základ szčo nevzťahuje.