deha
02.09.04,15:05
Po zmenách v zákonoch mi vychádza teraz nasledovné:
Pri ukončení prac.pomeru so SD v prípade , ak on nie je iniciatíva ukončiť PP z jeho strany je vlastne teraz je možné ukončiť PP iba z dôvodu nadbytočnosti s odstupným? Jasné keď neprichádza do úvahy ukonč. PP z dôv. poruš. prac. disciplíny a samozrejme dohodou asi nebude z jeho strany záujem ukončiť PP .
T.j. keď by sme chceli ukončiť PP , tak prichádza do uvahy len nadbytočnosť
s výpovednou lehotou alebo s odstupným????
Ervin
02.09.04,15:21
Môžeš špecifikovať SD? Aké zmeny zákon máš na mysli ? So ZP a úpravou skončenia prac. pomeru sa nehýbalo od júla minulého roku, alebo myslíš inú ako slovenskú právnu úpravu:-)))))?
deha
02.09.04,15:36
Jedná sa o klasickeho star. dôchodcu, terajšia úprava zákona o SP umožňuje neukončiť PP adeptovi na dôchodok, pracovať ďalej a poberať dôchodok, t.j, ak chceme s ním predsa len ukončiť PP/ z rôznych dôvodov-ledva sme sa dočkali jeho dôchodk. veku a teraz k spísaniu žiadosti nepotrebuje mať ukončený PP!!/musíme mu dať výpoveď z nadbytočnosti??
Ervin
02.09.04,15:48
Prípadne skúste uplatniť výpoveď pre neuspokojivé pracovné výsledky, za dodržania všetkých náležitostí, ak porušenie prac. disciplíny neprichádza do úvahy. Inak len výpoveď z org. dôvodov, event. odstupné podľa práv. režimu § 76 ods. 2 ZP alebo kolektívnej zmluvy.