Viera J
07.09.04,06:51
Prisím Vás, vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať jednorázový príspevok dohodnutý v kolektívnej zmluve v prípade úmrtia zamestnanca následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania prináleží pozostalým, okrem odškodnenia podľa právnych predpisov, ďalšia výpomoc. Táto výpomoc prináleží manželke (manželovi), družke (druhovi) a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský dôchodok. Výšku sociálnej výpomoci činí ...násobok priemernej mesačnej mzdy zomrelého zamestnanca.