janulka88
23.03.12,15:10
Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom podnikateľského účtu.
Ak živnostník si založí podnikateľský účet je potrebnú v Peňažnom denníku dokladovať každý jeden pohyb na účte??
A v opačnom prípade ak živnostník si nezaloží podnikateľský účet a používa svoj osobný, ako je to tam?

Vopred všetkým ďakujem..:)
veronikasad
23.03.12,15:22
Vedie účtovníctvo, alebo si uplatňuje paušálne výdavky ? Je účet nahlásený na DU ?
janulka88
23.03.12,15:48
Vedie si JU, áno je nahlasený na DU.
A v prípade osobného účtu, ktorý není nahlasený na DU?
veronikasad
23.03.12,15:52
Vedie si JU, áno je nahlasený na DU.
A v prípade osobného účtu, ktorý není nahlasený na DU?
Je jedno, či je to osobný účet alebo podnikatelský, pokial sa využíva v súvislosti s podnikaním - je potrebné nahlásiť na DU.
Ak vedie účtovníctvo, účtuje o každom pohybe na účte.

Treba živnostníka upozorniť, aby súkromných pohybov na takomto účte bolo čo najmenej
janulka88
23.03.12,22:56
Ďakujem
a ak by nebol nahlásený je za to nejaké penále alebo sa nemôžem používať na podnikanie?
avalik
24.03.12,00:46
Ďakujem
a ak by nebol nahlásený je za to nejaké penále alebo sa nemôžem používať na podnikanie?


§ 155
Pokuty
(1) Správca dane uloží pokutu
d) od 30 eur do 3 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. c); ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur,

§ 154
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote,


§ 67
Postup pri registrácii
(2) V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je
a) fyzická osoba, povinný uviesť
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. rodné číslo,
4. identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5. miesto podnikania; ak uvedie okrem miesta podnikania aj miesto, kde vykonáva podnikateľskú činnosť, vyznačí, kam sa majú doručovať písomnosti, ak sa miesto vykonávania podnikateľskej činnosti líši od miesta podnikania,
6. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
7. hlavný predmet činnosti,
8. dane, ku ktorým žiada registráciu,
9. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,
10. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11,
11. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov, 1)
b) právnická osoba, povinný uviesť
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo organizácie,
4. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
5. hlavný predmet činnosti,
6. dane, ku ktorým žiada registráciu,
7. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,
8. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu v daňových veciach konať,
9. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11,
10. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.1)

(9) Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 okrem odseku 2 písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.