Mato1965
26.03.12,11:38
Dobrý deň,

rád by som sa uistil o správnosti postupu:

Dôchodkyňa, poberajúca starobný dôchodok, mala za rok 2011 ešte dva príjmy:

1.435,26 € zo závislej činnosti z titulu práce na dohodu ako opatrovateľka
417,26 € výnos z kapitálového majetku z titulu odpredaja podielov (redemácie) v investičných fondoch TAM, pričom tieto podiely boli nadobudnuté pred 01.01.2004.
Oba príjmy má zatiaľ daňovo vysporiadané takto:

Prvý formou preddavkov na daň u zamestávateľa v sume 272,62 €.
Druhý formou zrážkovej dane u správcu fondov v sume 79,26 €.

Hoci jej príjem presiahol nezdaniteľnú sumu 1.779,65 € o 72,87 €, je pre ňu dobré, ak podá daňové priznanie a časť už zaplatenej dane jej bude vrátená.

Ak by išlo len o príjem zo závislej činnosti, potom by podavala daňové priznanie na tlačive "A". Keďže však má príjem aj z kapitalováho majetku, musí podať priznanie na tlačive "B".
Výsledkom je, že by jej mala byť vrátená zrážková daň v plne zaplatenej výške a časť preddavkov na daň.

Je táto úvaha správna alebo niekto v nej vidí nejakú chybu a postupoval by inak?

Ďakujem za názory.
-Dana-
26.03.12,23:34
Daň bude vrátená z oboch príjmov v plnej výške. Príjem z pod. listov je od dane oslobodený, takže sa nezapočítava do sumy 1779,65 /50% NČ./ Stačí si pozrieť DP B VII. odd. tento príjem sa zapíše v DP na r. 11 čím sa ani nezapočíta do základu dane.