VRUBE02
26.03.12,20:54
Dobrý večer,
mám 3 autá v obchodnom majetku (UT 0) a obstarávacia cena každého z nich bola 1500 eur. Prosím vás, platí aj pre tento majetok, že odpisový plán, a odpisovať 4 roky? Alebo to môžem rovno v tomto roku odpísať?
Ďakujem
Tweety
26.03.12,20:57
Dobrý večer,
mám 3 autá v obchodnom majetku (UT 0) a obstarávacia cena každého z nich bola 1500 eur. Prosím vás, platí aj pre tento majetok, že odpisový plán, a odpisovať 4 roky? Alebo to môžem rovno v tomto roku odpísať?
Ďakujem
Môžete to zaúčtovať do majetku a odpisovať aj napriek tomu, že nesplňa výšku na HM, alebo účtovať ako o spotrebe.
VRUBE02
26.03.12,20:59
Ďakujem Tweety, ale musím odpisovať 4 roky alebo môžem celú sumu odpísať teraz.
Tweety
26.03.12,21:01
Ďakujem Tweety, ale musím odpisovať 4 roky alebo môžem celú sumu odpísať teraz.
AK to zaradíš ako majetok, odpisuješ 4 roky. Veď som to tam napísala. AK ich nezaradíš( budeš ich mať len v evidencii) zaúčtuješ rovno do 501. Je to na rozhodnutí ÚJ a jej smernici.
VRUBE02
26.03.12,21:04
Ďakujem, len sa mi zdá 4 roky na tie šroty veľa.
Tweety
26.03.12,21:05
Ďakujem, len sa mi zdá 4 roky na tie šroty veľa.
Veď nemáš zákonnú povinnosť ich zaradiť, máš len možnosť postupovať dvoma spôsobmi.
ivetakli
04.05.12,20:56
Prosím Vás, poraďte, v minulom roku sme kúpili TV v hodnote 680,- €, tento som sa rozhodla zaradiť do dlhodobého majetku, teraz sme sa stali platcami DPH a z majetku som chcela odpočítať DPH pri registrácii, DÚ namieta, že TV mal byť celý v nákladoch v minulom roku zaradený ako krátkodobý majetok a mám zle daňové, postupovala som zle? Nie je to tak, že sa môžem rozhodnúť aj keď je obstarávacia cena pod 1700,- a budem využívať viac ako jeden rok tak mám možnosť zaradiť do dlhodobého majetku? V pondelok mi majú dať k tomu stanovisko vďaka
KEJKA
04.05.12,22:45
a kde bol zaradený minulý rok?
ak bol v nákladoch, tak DPH odpísať nemôžeš, ak bol zaradený v majetku, ako si ho odpisovala?
Pokiaľ si ho mala zaradený vmajetku a uplatnila si nejaký odpis napr. 20%, tak môžeš DPH v alikvotnej výške, t.j. 80% si odpočítať z dôvodu registrácie.
KEJKA
04.05.12,23:00
Dobrý večer,
mám 3 autá v obchodnom majetku (UT 0) a obstarávacia cena každého z nich bola 1500 eur. Prosím vás, platí aj pre tento majetok, že odpisový plán, a odpisovať 4 roky? Alebo to môžem rovno v tomto roku odpísať?
Ďakujem
pokiaľ je OC nižšia ako 1700 EUR, môžeš sa rozhodnúť zaradiť do majetku a odpisový plán zvolíš podľa vlastnej úvahy, pričom UO=DO. Odpisovať musíš viac ako rok, ale nemusia to byť 4 roky, stačí 13 mesiacov..
marjankaj
04.05.12,23:10
Prosím Vás, poraďte, v minulom roku sme kúpili TV v hodnote 680,- €, tento som sa rozhodla zaradiť do dlhodobého majetku, teraz sme sa stali platcami DPH a z majetku som chcela odpočítať DPH pri registrácii, DÚ namieta, že TV mal byť celý v nákladoch v minulom roku zaradený ako krátkodobý majetok a mám zle daňové, postupovala som zle? Nie je to tak, že sa môžem rozhodnúť aj keď je obstarávacia cena pod 1700,- a budem využívať viac ako jeden rok tak mám možnosť zaradiť do dlhodobého majetku? V pondelok mi majú dať k tomu stanovisko vďaka
Aké vedieš účtovníctvo? A potom to stanovisko prilož. Máme s Kejkou na to rozdielny názor.


zákon o dani z príjmov §22
(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,


Teda aj nie je splnená aspoň jedna podmienka, tak ide o neodpisovaný hmotný majetok. Nikde v zákone nie je odpisovanie stanovené inak.
Z hľadiska zákona o účtovníctve je to inak, ale zdaňovať by sa malo podľa zákona o dani z príjmov.
KEJKA
05.05.12,17:15
Aké vedieš účtovníctvo? A potom to stanovisko prilož. Máme s Kejkou na to rozdielny názor.Teda aj nie je splnená aspoň jedna podmienka, tak ide o neodpisovaný hmotný majetok. Nikde v zákone nie je odpisovanie stanovené inak.
Z hľadiska zákona o účtovníctve je to inak, ale zdaňovať by sa malo podľa zákona o dani z príjmov.
práve to zvýraznené treba brať doslovne.
ZDP určuje spôsob odpisovania pre daňové účely.
to čo som podčiarkla, nie je pravda z hľadiska ZDP. ZDP určuje čo je neodpisovaný majetok - viď §
Pokiaľ ZDP nestanovuje odpisy, čo v prípade majetku pod 1700 € platí, tak uznáva to, čo je v účtovníctve. Samozrejme v účtovníctve to musí zodpovedať postupom účtovania. Postupy účtovania umožňujú sa rozhodnúť pre odpisovanie alebo jednorazový náklad prostredníctvom zásob.
Záver je hádam jasný - teda platí ten môj príspevok.
marjankaj
05.05.12,22:06
práve to zvýraznené treba brať doslovne.
ZDP určuje spôsob odpisovania pre daňové účely.
to čo som podčiarkla, nie je pravda z hľadiska ZDP. ZDP určuje čo je neodpisovaný majetok - viď §
Pokiaľ ZDP nestanovuje odpisy, čo v prípade majetku pod 1700 € platí, tak uznáva to, čo je v účtovníctve. Samozrejme v účtovníctve to musí zodpovedať postupom účtovania. Postupy účtovania umožňujú sa rozhodnúť pre odpisovanie alebo jednorazový náklad prostredníctvom zásob.
Záver je hádam jasný - teda platí ten môj príspevok.
Nechcel som sem miešať postupy účtovania.

postupy účtovania JU
§10
(25) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

§20
(8) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú v knihách dlhodobého majetku. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku podľa osobitného predpisu4) sa uvádzajú v knihách dlhodobého majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu.

Teda účtovné odpisy sa účtujú v knihe dlhodobého majetku. Ale daňové odpisy určené nie sú. Tie sa určujú v zákone o dani z príjmov. A v §22 ods.(2) nie je daný predmet hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona(daňové odpisy)

§22
(1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 alebo 14 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.

(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

Nikde v zákone sa nepíše že daňové odpisy hmotného dlhodobého majetku sa majú rovnať účtovným odpisom.
V zákone o účtovníctve sa píše že účtovné odpisy sa môžu rovnať daňovýn odpisom pri jednoduchom účtovníctve §28 ods(3), ale to je teraz irelevantné.


Ty máš svoj názor, ja zase svoj. Ktorý je správny nie je dôležité.
Dôležité je, ktorý je v súlade so zákonom. V prípade sporu o tom môže rozhodnúť súd, čo tiež nemusí byť najšťastnejšie.
Ide tu o dosť malé sumy, takže netreba tomu prikladať až taký význam.
V prípade zadávateľky(teda podľa mňa) si mohla v roku 2011 uplatniť celé výdavky. Povinnosť to však nie je. Ale v roku 2012 nemá dôvod na uplatnenie odpisov, tu by už mohol byť problém.
A DPH teraz neriešim.
Počkajme do pondelka, na stanovisko daňovej kontroly. Tam by mali byť uvedené dôvody, prečo je to nesprávne. Potom sa môžeme k tomu lepšie vyjadriť.

Podľa mňa hmotný majetok odpisovaný(zákon o dani z príjmov) a dlhodobý majetok(zákon o účtovníctve) nie je to isté. Keby bolo, tak by tam nebola formulka "na účely tohto zákona".

Ak mám v slovenčine medzery, tak ma upozornite.
KEJKA
05.05.12,22:13
práve na účely tohto zákona - to značí, že ZDP rieši iba určitý majetok.
Opakujem, čo nerieši ZDP, to akceptuje podľa postupov účtovania.
Určite si prečítam stanovisko drsr, ale ak by nebol totožný s mojím, tak sa budem súdiť............../preháňam, ale trvala by som aj tak na svojom/.
marjankaj
05.05.12,22:31
práve na účely tohto zákona - to značí, že ZDP rieši iba určitý majetok.
Opakujem, čo nerieši ZDP, to akceptuje podľa postupov účtovania.
Určite si prečítam stanovisko drsr, ale ak by nebol totožný s mojím, tak sa budem súdiť............../preháňam, ale trvala by som aj tak na svojom/.
No zákon o dani z príjmov rieši základ dane a daň, ktorú treba zaplatiť. A limituje výdavky. Alebo pri výpočte daňovej povinnosti sa má postupovať podľa niečoho iného? Veď aj v PU treba zahrnúť do DP okrem iného aj rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Myslím, že postupy účtovania by mali byť podriadené zákonu o dani z príjmov.
A súdiť sa? To až by sa mi taký prípad stal. Takto teoreticky nie je o čom sa súdiť. Ale po stanovisku daňovej kontroly budeme o niečo múdrejší. Možno. Veď ani drsr nemusí mať vždy pravdu.

Dúfam, že IVETAKLI to stanovisko prilepí.
KEJKA
05.05.12,22:48
nemyslím, že PU a ZDP by mali byť vzájomne podriadené, či jedným alebo druhým smerom. Každý z nich rieši niečo iné.
ZDP len spresňuje, čo je alebo nie je uznateľné pre základ dane z príjmov.
O čom ZDP nie je, to berie ako súčasť r.100 bez následnej úpravy (škoda, zisk-strata pri zakazkovej výrobe amnohé ďalšie)
Stefan2005
05.05.12,23:32
účtovná jednotka môže jednorázovo dať do nákladov drobný majetok - ale len pokiaľ to výraznejšie nenaruší vecnú a časovú súvislost nákladov a výnosov...vtedy podľa postupov účtovania zaraďuje drobný majetok do dlhodobého majetku a odpisuje ho (teda premietne do nákladov) minimálne dve účtovné obdobia.

Janko má pravdu v tom, že tento postup vyslovene v zákone o dani z príjmov uvedený nie - teda je na mieste otázka, či odpisovať iba účtovne a daniť v roku obstarania (a vykazovať rozdiel medzi ÚO a DO); ovšem rovnako možno argumentovať tým, že keď to riešené v ZoDP nie je, tak to nie je ani zakázané ! tobôž už len z dôvodu, že je to riešenie inými zákonnými predpismi (ZoÚ, PoPú)...

V súčasnosti medzi odbornou verejnosťou v praxi sa uplatňuje názor vyjadrený aj tu:

"Odpisovať je možné aj drobný hmotný a nehmotný majetok

Drobný majetok, teda majetok, ktorého cena nepresahuje hranice pre jednotlivé druhy majetku (teda 1 700 EUR a 2 400 EUR) sa môže odpísať do nákladov hneď v prvom roku. V danom roku tak výrazne zníži zdaniteľný výnos. Ale čo v prípade, ak ten výnos nie je až taký vysoký a nie je ho teda potrebné znižovať? Firma má inú možnosť: zaradí drobný majetok neodpisovaný do účtovnej evidencie ako majetok odpisovaný. Takto zaradený majetok musí teda odpisovať. V prvom roku tak zahrnie do nákladov iba časť jeho vstupnej ceny. Ostatné časti – teda ročné odpisy – si nechá na ďalšie roky a využije tento majetok na zvýšenie nákladov aj v ďalších rokoch.
Príklad
Firma nakúpi v r. 2010 10 ks počítačov v cene 1 600 EUR za kus. Počítače nemusí zaradiť do hmotného majetku a teda odpisovať, ale môže celú sumu nákupu 16 000 EUR zahrnúť do nákladov hneď v roku 2010. Jej zdaniteľný príjem za daný rok však dosahuje výšku iba 10 000 EUR, pričom v ďalších rokoch plánuje dosiahnuť vyššie výnosy. Nemá teda zmysel dať celú sumu nákupu do nákladov roka 2010. Firma tak zaradí jednotlivé počítače do hmotného majetku, konkrétne do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky."

citované zo: http://www.investujeme.sk/danova-optimalizacia-firemny-majetok-a-jeho-odpisy-mozu-ovplyvnit-dane/

(treba si všimnúť, že za 1,5 čo je článok uvedený na webe, nikto ho nerozporoval !)

P.S. názor jedného daňového kontrolóra by som nepokladal za smerodatný; tobôž už len z dôvodu, lebo odpisovanie drobného majetku z pohľadu dane z príjmov je výhodnejší pre štát ako pre účtovnú firmu; ak by mi mali napadnúť výšku nákladov, je tu ešte oponentúra §17, ods. 29.

Toľko z pohľadu Zo DP - lebo ZoDPH ani marjankaj neriešil - tu by som však bol opatrnejší, lebo už x-krát riešenie v ZoDPH negovalo ZoDP....
marjankaj
06.05.12,02:32
Štefan tu v tomto príklade ten majetok odpisovali podľa odpisových skupín. Podľa mňa je to logickejšie, ako navrhovala KEJKA v príspevku č. 9. Teda že DO=UO, teda daňovo by sa odpisoval napríklad 13 mesiacov, čo ja považujem za nesprávne. Aj v minulých debatách sa mi toto nezdalo.
Ostáva iba určiť, či majetok do 1700 € sa dá daňovo odpisovať alebo nie. Počkajme si na reakciu daňovej kontroly.

Ja z hľadiska opatrnosti, by som postupoval tak, že by som to dal celé do výdavkov a neriskoval by som, že v ďalších rokoch mi odpisy môžu vyhodiť. Ani z hľadiska postupov účtovania nie je povinnosť takýto majetok odpisovať. Je tam iba možnosť. A ak by som sa dostal do straty, tak tú stratu môžem v ďalších siedmich(alebo aj skôr) umoriť. Je to trochu divné ak by som mal štyri roky (teraz aj päť) odpisovať kalkulačku za pár euri, len preto, že ju budem používať napríklad tri roky.

No a s tým rozporovaním toho článku. Nie každý číta takéto články. Ja čítam v prvom rade zákon a ak mi je niečo nie celkom jasné, až potom hľadám, či sa niekde inde niečo nepopísalo.

A v tomto článku je tiež jedna nepresnosť(možno omylom niečo vynechali)Naopak,nehmotným majetkom sú statky nehmotného charakteru – teda predovšetkým softvér, licencie, patenty či rôzne priemyselné práva. Musí však byť splnená podmienka ceny – do nehmotného majetku zaradujeme všetko s cenou presahujúcou 2 400 EUR
.


§22
(7) Nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa osobitného predpisu, 1) ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu podľa osobitného predpisu,1) len pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c.

Teda musí byť splnená aj doba použiteľnosti.
Stefan2005
06.05.12,08:58
....Ja z hľadiska opatrnosti, by som postupoval tak, že by som to dal celé do výdavkov a neriskoval by som, že v ďalších rokoch mi odpisy môžu vyhodiť.....A ak by som sa dostal do straty, tak tú stratu môžem v ďalších siedmich(alebo aj skôr) umoriť....

... v prípade vlastného účtovníctva nemám problém to tak urobiť....
ale ak účtuješ auditovanú spoločnosť, akcionári chcú zisk (a nie umorovať stratu), tak zásada opatrnosti je jedna vec, postupovanie a využitie zákonom/predpismi daných možností druhá....
marjankaj
06.05.12,10:53
... v prípade vlastného účtovníctva nemám problém to tak urobiť....
ale ak účtuješ auditovanú spoločnosť, akcionári chcú zisk (a nie umorovať stratu), tak zásada opatrnosti je jedna vec, postupovanie a využitie zákonom/predpismi daných možností druhá....
Štefan máš pravdu. Náš zákazník, náš pán. Ale musí to byť v rámci zákona. Počkajme si na to vyjadrenie daňovákov.
Ale v tomto prípade môže spoločnosť vykázať účtovný zisk a iba v daňovom priznaní vyjde strata. Ja naozaj nevidím rozdiel, či si budem umorovať stratu, alebo si budem uplatňovať tie odpisy. Myslím, že aj banky si pri poskytovaní úverov pýtajú uzávierku a nie daňové priznanie. Ale v tomto si nie som istý.

Aj preto som sa najprv pýtal, či ide o PU alebo JU.
KEJKA
06.05.12,11:04
banky pýtajú aj daňové priznanie, pri SZČO minimálne za dve predchádzajúce obdobia.
Stefan2005
06.05.12,12:03
snažil som sa (aj v iných témach) o demonštráciu odpisovania drobného majetku z účtovného pohľadu a možnosti ich daňového uplatnenia.

Janko, oponuješ absenciou zákonnej úpravy daného stavu. Ale že nami (teda i Kejkou) prezentovaný pohľad nie je osamotený, ale akceptovaný a rovnako chápaný i samotnými právnikmi, svedčí i citácia zo smerice notárskej komory k obehu a spracovaniu dokladov pre členov komory:

"Drobný majetok:
Majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako limit stanovený osobitným predpisom pre odpisovanie majetku sa odpisuje počas obdobia, ktoré je stanovené na základe predpokladanej doby životnosti majetku. Odhad doby životnosti je v kompetencii účtovníka po prerokovaní s kompetentnou osobou. Stanovuje sa jednotlivo pre každú položku drobného majetku. Maximálna doba odpisovanie sa stanovuje na štyri roky. Nakoľko v zmysle platného zákona, o daniach z príjmov sa daňové odpisy drobného majetku rovnajú účtovným odpisom, nevznikajú rozdiely medzi zostatkovou cenou daňovou a účtovnou."

http://www.notar.sk/Not%C3%A1rskakomora/Legislat%C3%ADva/Obehspracovanieaevidencia%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%BDchd okladov.aspx
marjankaj
06.05.12,14:10
snažil som sa (aj v iných témach) o demonštráciu odpisovania drobného majetku z účtovného pohľadu a možnosti ich daňového uplatnenia.

Janko, oponuješ absenciou zákonnej úpravy daného stavu. Ale že nami (teda i Kejkou) prezentovaný pohľad nie je osamotený, ale akceptovaný a rovnako chápaný i samotnými právnikmi, svedčí i citácia zo smerice notárskej komory k obehu a spracovaniu dokladov pre členov komory:

"Drobný majetok:
Majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako limit stanovený osobitným predpisom pre odpisovanie majetku sa odpisuje počas obdobia, ktoré je stanovené na základe predpokladanej doby životnosti majetku. Odhad doby životnosti je v kompetencii účtovníka po prerokovaní s kompetentnou osobou. Stanovuje sa jednotlivo pre každú položku drobného majetku. Maximálna doba odpisovanie sa stanovuje na štyri roky. Nakoľko v zmysle platného zákona, o daniach z príjmov sa daňové odpisy drobného majetku rovnajú účtovným odpisom, nevznikajú rozdiely medzi zostatkovou cenou daňovou a účtovnou."

http://www.notar.sk/Not%C3%A1rskakomora/Legislat%C3%ADva/Obehspracovanieaevidencia%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%BDchd okladov.aspx

Štefan ale uznaj, že tie stanoviská v posledných dvoch linkoch, čo si dal, nie sú rovnaké.
V jednom sa tvrdí, že majetok sa zaradí do odpisových skupín podľa prílohy v zákone o dani z príjmov, a v druhom zase že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom, teda ak sa odpisuje 13 mesiacov, tak 1/13 obstarávacej ceny.
Aby som už o tom nediskutoval. Napíš mi ktorý paragraf zákona o dani z príjmov tvrdí, že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. A pre istotu aj odstavec. Možno som to naozaj prehliadol. Ak to v zákone o dani z príjmov je tak uvedené, tak potom zmením názor.
ivetakli
06.05.12,14:36
Prepáčte, že som celé dva dni nereagovala na svoj príspevok, zisťujem, že mám v tom riadne medzery, chcem to trošku ešte upresniť. Účtujem v JÚ, robím to pre syna, v roku 2010 účtovníctvo robila jedna osoba, s ktorou som sa dostala na konfliktu a prevzala som to až v septembri 2011, v majetku mám trošku medzery a DP pre SZČO som robila prvý krát za rok 2011 tak prepáčte ak budem niekde mimo. V roku 2010 bol do dlhodobého majetku zaradený majetok v hodnote 6270, €, tento majetok vôbec účtovne neodpisovala, čo neviem či nie je problém, odpisy daňové sa nepočítali nakoľko sa podnik otvoril až na konci roka a po celý rok boli len náklady a vznikla strata 24000,- €. V roku 2011 som do majetku zaradila predmetný TV v hodnote 680,- € a ERP za 518,- €, rozhodla som sa tak napriek tomu, že bol tovar pod 1700,- €, ale doba použitia dlhšia ako 1 rok, zaradila som do I.odpisovej skupiny na 4 roky, to z dôvodu, že mu vyšiel zisk len 272,- € a bude potrebovať DP predložiť banke, tak som nemohla ísť do straty, účtovné odpisy som vypočítala, uviedla stav majetku vo výkaze, daňové som nerátala, lebo som náklady nepotrebovala, zisk 272,- som umorila. Myslím, že som nepostupovala nesprávne, len neviem, čo s tými účtovnými odpismi za rok 2010, jednoducho som nevedela čo s tým. V skutočnosti som na DÚ išla po radu, ako postupovať pri výpočte odpočtu dane na majetok a šokli ma s tým, že mám neoprávnene zaradený majetok ako dlhodobý, predpokladám, že to bude v poriadku, v tom prípade mám po účtovných odpisoch zost.cenu 7300,- € a z tohto mám vyrátať DPH ?
marjankaj
06.05.12,14:47
Prepáčte, že som celé dva dni nereagovala na svoj príspevok, zisťujem, že mám v tom riadne medzery, chcem to trošku ešte upresniť. Účtujem v JÚ, robím to pre syna, v roku 2010 účtovníctvo robila jedna osoba, s ktorou som sa dostala na konfliktu a prevzala som to až v septembri 2011, v majetku mám trošku medzery a DP pre SZČO som robila prvý krát za rok 2011 tak prepáčte ak budem niekde mimo. V roku 2010 bol do dlhodobého majetku zaradený majetok v hodnote 6270, €, tento majetok vôbec účtovne neodpisovala, čo neviem či nie je problém, odpisy daňové sa nepočítali nakoľko sa podnik otvoril až na konci roka a po celý rok boli len náklady a vznikla strata 24000,- €. V roku 2011 som do majetku zaradila predmetný TV v hodnote 680,- € a ERP za 518,- €, rozhodla som sa tak napriek tomu, že bol tovar pod 1700,- €, ale doba použitia dlhšia ako 1 rok, zaradila som do I.odpisovej skupiny na 4 roky, to z dôvodu, že mu vyšiel zisk len 272,- € a bude potrebovať DP predložiť banke, tak som nemohla ísť do straty, účtovné odpisy som vypočítala, uviedla stav majetku vo výkaze, daňové som nerátala, lebo som náklady nepotrebovala, zisk 272,- som umorila. Myslím, že som nepostupovala nesprávne, len neviem, čo s tými účtovnými odpismi za rok 2010, jednoducho som nevedela čo s tým. V skutočnosti som na DÚ išla po radu, ako postupovať pri výpočte odpočtu dane na majetok a šokli ma s tým, že mám neoprávnene zaradený majetok ako dlhodobý, predpokladám, že to bude v poriadku, v tom prípade mám po účtovných odpisoch zost.cenu 7300,- € a z tohto mám vyrátať DPH ?
Postupy účtovania JU §10 ods(25) ti to vyslovene umožňujú, aby si taký majetok zaradila ako dlhodobý. Účtovné odpisy budeš viesť na inventárnej karte a zostatková cena sa uvádza vo výkaze o majetku. Sám som zvedavý ako budú argumentovať na to zvýraznené. Nech uvedú príslušné paragrafy.
Stefan2005
06.05.12,15:29
Štefan ale uznaj, že tie stanoviská v posledných dvoch linkoch, čo si dal, nie sú rovnaké.
V jednom sa tvrdí, že majetok sa zaradí do odpisových skupín podľa prílohy v zákone o dani z príjmov, a v druhom zase že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom, teda ak sa odpisuje 13 mesiacov, tak 1/13 obstarávacej ceny.
Aby som už o tom nediskutoval. Napíš mi ktorý paragraf zákona o dani z príjmov tvrdí, že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. A pre istotu aj odstavec. Možno som to naozaj prehliadol. Ak to v zákone o dani z príjmov je tak uvedené, tak potom zmením názor.

1. netvrdil som, že postupy v jednotlivých linkoch sú rovnaké - V ZÚ a ani v Postupoch účtovania nie sú stanovené pre účtovné odpisy doby používania majetku, sadzby v % a koeficienty - ich stanovenie je plne v kompetencii UJ - ak jeden vychádzal z toho, druhy z toho, vôbec v tom nevidím problém... a myslím si, že v našej diskusii ani nie toto bola podstata problému

2. naše tvrdenie sme aj rozviedli, dal som linky s podporným názorom - ty si len predložil svoju pochybnosť o správnosti - tak teraz ja použijem tvoju oponentúru - daj mi presné znenie zákona - paragraf, odstavec - v zmysle ktorého naše názory nie sú správne...

P.S.

pre naše tvrdenie ale uvediem aj požadovanú citáciu - §2, ods. i) ZoDP:
"i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak,"

a ešte:

Finančnom spravodajcovi č. 2/2004 je Usmernenie MFSR a v ňom sa o.i. uvádza
"Hmotný majetok ktorého ocenenie je 30 000 Sk a nižšie, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zaradený do dlhodobého hmotného majetku, je aj po 31. decembri 2003 do daňových výdavkov zahrňovaný v súlade s účtovníctvom."
marjankaj
06.05.12,17:04
P.S.

pre naše tvrdenie ale uvediem aj požadovanú citáciu - §2, ods. i) ZoDP:
"i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak,"

a ešte:

Finančnom spravodajcovi č. 2/2004 je Usmernenie MFSR a v ňom sa o.i. uvádza
"Hmotný majetok ktorého ocenenie je 30 000 Sk a nižšie, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zaradený do dlhodobého hmotného majetku, je aj po 31. decembri 2003 do daňových výdavkov zahrňovaný v súlade s účtovníctvom."

Trochu toto spochybním.
Na daňovníka ktorý vedie daňovú evidenciu sa nevzťahuje zákon o účtovníctve. Teda ani nevedie účtovné odpisy podľa zákona o účtovníctve.


A usmernenia MF nie sú záväzné. V ústave sa píše, že záväzné je iba to čo je uvedené v zákone.

Čl.2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.


Ak v §22 ods.(1) je určené, čo sa rozumie odpisovaním podľa zákona o dani z príjmov a aj postup. A v odseku(2) je stanovené čo je odpisovaným majetkom, tak ja nevidím žiadny dôvod na odpisovanie iného majetku.
Zákon to síce priamo nezakazuje, ale určuje čo a ako sa má odpisovať. Teda daňovo.
Daňovým výdavkom sú aj odpisy podľa §19. Nie iné odpisy.


§19
(3) Daňovými výdavkami sú aj
a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29)
ivetakli
07.05.12,10:51
Ahojte, práve som absolvovala telefonát z DÚ, mám to v poriadku, postupy účtovania mi umožňujú zaradiť do dlhodobého majetku prostriedky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok, v tomto prípade bola nižšia cena ako 1700,- €, ale s dobou používania dlhšou ako jeden rok, tak som sa mohla rozhodnúť aj pre zaradenie do HM a toto som využila. DPH pri registrácii si môžem odpočítať z celej obstarávacej ceny, nakoľko som majetok v roku 2010 a 2011 daňovo neodpisovala. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem.
Stefan2005
07.05.12,16:56
Ahojte, práve som absolvovala telefonát z DÚ, mám to v poriadku, postupy účtovania mi umožňujú zaradiť do dlhodobého majetku prostriedky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok, v tomto prípade bola nižšia cena ako 1700,- €, ale s dobou používania dlhšou ako jeden rok, tak som sa mohla rozhodnúť aj pre zaradenie do HM a toto som využila. DPH pri registrácii si môžem odpočítať z celej obstarávacej ceny, nakoľko som majetok v roku 2010 a 2011 daňovo neodpisovala. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem.

1. prvé zvýraznené nám bolo jasné, v tom duchu sme ti aj odpovedali...

2. s druhým zvýrazneným sa nestotožňujem - v prípade zaradenie drobného majetku do dlhodobého sa daňové odpisy rovnajú účtovným, t. z. že vychádzajú z účtovných odpisov - a tie nemožno prerušiť (formuláciu daňovo neodpisovala neviem inak vysvetliť). Aj toto bolo stanovisko DÚ ???
KEJKA
07.05.12,17:30
presne tak, ani ja s tou druhou časťou nesúhlasím. Ty si si dala účtovné odpisy mimo základ dane?
ide o JU, takže sa nejdem hádať, možno to brali ako prerušenie odpisovania pre daňové účely, inak si to neviem vysvetliť.
Účelovo by som však držala "hubu",ak je to v môj prospech.
marjankaj
07.05.12,17:37
presne tak, ani ja s tou druhou časťou nesúhlasím. Ty si si dala účtovné odpisy mimo základ dane?
ide o JU, takže sa nejdem hádať, možno to brali ako prerušenie odpisovania pre daňové účely, inak si to neviem vysvetliť.
Účelovo by som však držala "hubu",ak je to v môj prospech.
V JU sa do základu dane dávajú daňové odpisy. Veď ste sami písali, že DO=UO. Nakoniec zákon o dani z príjmu nezakazuje, aby si daňovník neuplatňoval výdavky(teda aj odpisy). Jednoducho o ne príde, ak nie je možné prerušenie odpisov(napríklad pri nehmotnom majetku alebo pri leasingu.
Rozdiel bude mať iba vo výkaze majetku, ale ak sa nemení daňová povinnosť, tak to ani nemusí opravovať. Iba ak by ju vyzvali.

Je škoda, že to vybavovala iba telefonicky. Takto nemá žiadny doklad, ktorým by sa obhajovala pri daňovej kontrole.
Samozrejme súhlasím s tým, že je lepšie "držať hubu" a nehladkať hada bosou nohou.
Stefan2005
07.05.12,19:17
.... Nakoniec zákon o dani z príjmu nezakazuje, aby si daňovník neuplatňoval výdavky(teda aj odpisy). Jednoducho o ne príde, ak nie je možné prerušenie odpisov...

...a práve preto sa mi nepozdáva odpočet DPH vo výške 100%...
Zita5
07.05.12,19:47
V JU sa do základu dane dávajú daňové odpisy. Veď ste sami písali, že DO=UO. Nakoniec zákon o dani z príjmu nezakazuje, aby si daňovník neuplatňoval výdavky(teda aj odpisy). Jednoducho o ne príde, ak nie je možné prerušenie odpisov(napríklad pri nehmotnom majetku alebo pri leasingu.
Rozdiel bude mať iba vo výkaze majetku, ale ak sa nemení daňová povinnosť, tak to ani nemusí opravovať. Iba ak by ju vyzvali.

Je škoda, že to vybavovala iba telefonicky. Takto nemá žiadny doklad, ktorým by sa obhajovala pri daňovej kontrole.
Samozrejme súhlasím s tým, že je lepšie "držať hubu" a nehladkať hada bosou nohou.

To máš za jedno či telefonicky alebo písomne , má to váhu len posúdenia či pohľadu na vec jedného pracovníka daňového úradu.
marjankaj
07.05.12,20:17
To máš za jedno či telefonicky alebo písomne , má to váhu len posúdenia či pohľadu na vec jedného pracovníka daňového úradu.
Zitka vôbec to nie je jedno. To vedeli už starí rimania.

LITERA SCRIPTA MANET.
marjankaj
07.05.12,20:26
...a práve preto sa mi nepozdáva odpočet DPH vo výške 100%...
Je to podľa


§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.
A ak zadávateľka píše, že zahrnutý nebol, tak nemám dôvod tomu neveriť.
Stefan2005
07.05.12,20:45
....LITERA SCRIPTA MANET.

... a už si počul o prípadoch, kedy daňová subkontrola anulovala výsledky (zápisničné) predchádzajúcej daňovej kontroly ?
žeby nepoznali poučku starých Rimanov ?
marjankaj
07.05.12,21:07
... a už si počul o prípadoch, kedy daňová subkontrola anulovala výsledky (zápisničné) predchádzajúcej daňovej kontroly ?
žeby nepoznali poučku starých Rimanov ?
Súhlasím, ale tam muselo byť pochybenie, čo sa dá jasne dokázať, na rozdiel od povedaného slova.
A na papieri býva uvedené meno a funkcia pracovníka, ktorý také stanovisko dal. Pri telefonickom vyjadrení, by to mohla byť aj upratovačka, čo zdvihla tefefón.
Ja som povedal, že je medzi tým rozdiel. Nie či je to správne.
Veď načo nám posielajú doporučene pokuty. Stačilo by aj zatelefonovať, koľko treba zaplatiť, keby to malo byť jedno. No nie?:rolleyes:

Trochu ma to prekvapilo od Zitky, ktorá skoro všetko dokladá stanoviskom drsr.
ivetakli
07.05.12,22:18
Pane bože, prepáčte mi, ale už som zase mimo. účtujem v JU, robím to len pol roka, DP B som robila 1x, Jednoducho som majetok minulý rok zaradila do 1.odp.skupiny na 4 roky, účtovné odpisy som vypočítala, uviedla vo výkaze o majetku poč.stav a stav na konci UO po účtovných odpisoch tak, ako som mala na karte HM. Základ dane som už nemohla znižovať, tak som odpisy do daňových výdavkov nezahrnula a ani som ich nepočítala. Mám to zle? Z toho mi vychádza, ako mi bolo dnes povedané,že pokiaľ neboli odpisy zahrnuté do daňových výdavkov, tak pri výpočte nadmerného odpočtu pri registrácii budem vychádzať z celkovej obstarávacej ceny. Prepáčte, že stále otravujem, som Vám všetkým veľmi vďačná, že sa tejto téme venujete.
marjankaj
08.05.12,11:05
Teraz neviem či hovoríš o majetku nad 1700 €(tu sa asi všetci zdodneme), alebo o drobnom majetku(pod 1700 €). Tu máme rôzne názory. Možno sú všetky správne, lebo v zákonoch je to šlendriánsky ošetrené. Možno by si mala uviesť aj konkrétne dátumy. A to od kedy je platiteľom DPH a kedy bol ten majetok obstaraný.
Zita5
08.05.12,13:57
Súhlasím, ale tam muselo byť pochybenie, čo sa dá jasne dokázať, na rozdiel od povedaného slova.
A na papieri býva uvedené meno a funkcia pracovníka, ktorý také stanovisko dal. Pri telefonickom vyjadrení, by to mohla byť aj upratovačka, čo zdvihla tefefón.
Ja som povedal, že je medzi tým rozdiel. Nie či je to správne.
Veď načo nám posielajú doporučene pokuty. Stačilo by aj zatelefonovať, koľko treba zaplatiť, keby to malo byť jedno. No nie?:rolleyes:

Trochu ma to prekvapilo od Zitky, ktorá skoro všetko dokladá stanoviskom drsr.

Janko, áno dokladám vyjadrenia DRSR,máš pravdu.
...........
Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo v daňovom konaní vyšlo najavo.
...........
Ale už sa to na porade niekde preberalo a na google som sa aj stretla s výkladom súdu, napr. všetky info na stránke DU sú ako interné informácie pre pracovníkov DU.A musím dodať, že pracovníci DU ani nevedia čo majú na stránke(veľa krát odpovedajú nesprávne) a myslia si, že to je pre daňových poplatníkov.:D Možno som to nenapísala presne ,ale ak to nájdem tak to sem prilepím.
Ja tiež sa spolieham na vyjadrenia z DRSR ...keby sa niečo stalo , určite sa tým preukážem,píšem žiadosti a žiadam stanoviská veď vieš....ale nemám 100% istotu , že by mi to pomohlo,neviem aj na akého kontrolóra natrafím ..toto je to ...a tak som aj písala v tomto duchu môj predchádzajúci vyššie uvedený príspevok.Samozrejme, že by som sa obhajovala do posledného s použitím aj písomného argumentu z DRSR,to je isté.V minulosti dokonca prišlo vyjadrenie DRSR bez udania osoby, ktorá vyjadrenie vypracovala.Teraz vyjadrenia obsahujú aspoň tieto info.

Takže nechcem sa nejako vykrúcať , ale áno ...aj napriek tomu , že mám v ruke odpoveď na môj dopyt zaslaný na DRSR(FRSR), nemám 100 %istotu a myslím, že nie som sama.
Istotu chcel zaviesť Miklóš ak sa pamätáš....navrhovali, že za záväzné stanovisko si zaplatíme 2000 euráčikov a vtedy by bolo záväzné:),len k tomu už neprišlo.Myslím, že by to nebolo v takej miere využité, ako počítali.
Takže chcela som to dať na pravú mieru, že prečo som také vyjadrenie napísala .

Tu sa niečo písalo , prikladám tému
http://www.porada.sk/t130841-stravne-listky-spatne-u-s-r-o-stanovisko-drsr.html#post1449348
ivetakli
08.05.12,18:05
Teraz neviem či hovoríš o majetku nad 1700 €(tu sa asi všetci zdodneme), alebo o drobnom majetku(pod 1700 €). Tu máme rôzne názory. Možno sú všetky správne, lebo v zákonoch je to šlendriánsky ošetrené. Možno by si mala uviesť aj konkrétne dátumy. A to od kedy je platiteľom DPH a kedy bol ten majetok obstaraný.


Do dlhodobého majetku bola zaradená v roku 2010 rekonštrukcia budovy v hodnote 6270,-, daňovo neodpisované ani v roku 2010 ani v 2011, v roku 2011 bol zaradený do dlhodobého majetku TV v hodnote 680,- a ERP v hodnote 500,- tiež daňovo neodpisované, platcom DPH je od 1.5.2012.
marjankaj
08.05.12,22:59
Zitka, veď ani ja im celkom neverím a ani som neveril. Ale ak to stanovisko bolo písomné, tak som si to mohol ľahko overiť v zákone. Ale ak to bolo iba telefonicky, tak naozaj neviem presne ako znela otázka a aj odpoveď mohla byť inak interpretovaná. Niekedy záleží na jednom písmenku alebo aj na jednej čiarke.
Vždy nevyhrá ten, kto má pravdu. To je tak trochu ako v hokeji. Niekedy zapracujú aj rozhodcovia.
Majka
02.06.12,17:06
prosim o usmernenie, ako je to v JU s majetkom, ked sa nakupuje majetok pod 1700 eur male sumy 700 -800eur, neodpisuje sa tento majetok len je v evidencii,vykazuje sa v uzavierkovych vykazoch o majetku a zavazkoch? dakujem.
Adiks
05.06.12,10:12
Jedna známa sa ma opýtala na nasledovný prípad, na ktorý som nevedel hneď odpovedať (a neviem so 100%-nou istotou ani teraz): spoločnosť kúpila v roku 2011 drobný hmotný majetok v čiastke 1 423,16 EUR bez DPH, ktorý bol účtovaný ako materiál 111/321, 112/111 a vydaný hneď do spotreby 501/112, pričom je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2012 došlo k technickému zhodnoteniu tohto majetku v čiastke 347,89 EUR bez DPH, pričom ocenenie tohto majetku prekročilo výšku podľa § 22 ods.2 ZDP. Ako teraz postupovať?
a) drobný majetok bude jednou samostatnou položkou v oper.evidencii, jeho tech.zhodnotenie bude druhou samostatnou položkou v oper.evidencii ? alebo
b) drobný hmotný majetok bude jednou samostatnou položkou v oper.evidencii, ktorej ocenenie bude zvyšovať vykonané technické zhodnotenie na tomto majetku ? alebo
c) kedže ocenenie prekročílo 1 700 EUR, drobný hmotný majetok sa stal dlhodobým hmotným majetkom, ktorý je potrebné odpisovať zo vstupnej ceny 1 771,05 EUR (1 423,16 EUR + 347,89 EUR) ?
Ďakujem za Vaše odpovede.
Stefan2005
05.06.12,10:26
...spoločnosť kúpila v roku 2011 drobný hmotný majetok v čiastke 1 423,16 EUR bez DPH, ktorý bol účtovaný ako materiál 111/321, 112/111 a vydaný hneď do spotreby 501/112, pričom je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2012 došlo k technickému zhodnoteniu tohto majetku v čiastke 347,89 EUR bez DPH, pričom ocenenie tohto majetku prekročilo výšku podľa § 22 ods.2 ZDP. Ako teraz postupovať?...

Aj v prípade dlhodobého hmotného majetku ak príde v nasledujúcich rokoch k TZ nepresahujúcemu limit, sa môže daňovník rozhodnúť, že nebude zvyšovať OC majetku....

Takže v prípade drobného majetku vedeného v operatívnej evidencii by som rozhodne vyššie uvedené "TZ" účtoval priamo do nákladov.
Forma jeho vykázania v operatívnej evidencii majetku nie je predpísaná a je na UJ, ako to urobí. Osobne by som to uvádzal osobitne - aj kvôli náväznosti na účtovníctvo daných rokov...
Adiks
05.06.12,10:43
Ďakujem pekne.