Lucy
14.09.04,09:55
Ahojte. Potrebujem poradiť. Zamestnanec bol na školení, doniesol mi za ubytovanie doklad, na ktorom bola vyčíslená suma raňajok ako samostatná položka. Na daný deň mu prináleží suma stravného 188 Sk a na doklade sú raňajky za 100 Sk. A na pozvánke na školenie je napísané, že školenie je bezplatné a organizátor hradí náklady na občerstvenie, vrátane obeda. Ako mám postupovať pri vyčíslení stravného? Mám mu nárok v súlade so zákonom krátiť % alebo ako? Viem akurát to, že mu ďalší mesiac odrátam stravný lístok, keďže daný deň neodpracoval - nástup na SC v ranných hodinách.Neviem aký postup je správny.Ďakujem Vám všetkým za pomoc múdre hlavičky.
Luna
14.09.04,10:45
Ja by som mu za tento deň krátila percentami. Cena za ubytovanie má vrátene raňajok a školenie vrátene obeda.Ty by si mala 2X daňový náklad. Max by som obkecala,že od obeda do skončenia PC prešlo viac ako 5 hod.a tam by som mu dala stravné max.80Sk.
Ten obed je tam spomenutý na tom školení a to je blbé.To nevadí že bol bezplatný ale bolo 1 teplé jedlo.
Mala som tiež prípad školenie s obedom a ja som zamestnancovi dala strav.lístok.,kontorla mi to vyhodila s daň.nákadov.
Lucy
14.09.04,12:22
Má ešte niekto nejaký názor, ako to mám vypočítať? Potrebujem to dosť súrne! Ďakujem.
emily
14.09.04,13:02
mám taký istý názor ako LUNA
bea
14.09.04,13:11
Ak nemáte vnútropodnikový predpis na krátenie stravného na služobnej ceste, tak by ho bolo treba vypracovať. Lebo v tomto prípade by som ja postupovala tak, že stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách je, ako píšete podľa času stráveného na služobnej ceste 188 Sk, v smerniciach by som mala napr. krátenie za poskytnuté raňajky 20 % a za poskytnutý obed 40 %. Tak by som stravné vo výške 188,-- Sk krátila podľa toho. A pravda tak ako ste asi uvažovali Vy, ubytovanie by som mu preplatila včítane raňajok podľa dokladu a stravný lístok na ďalší mesiac odpočítala.
Peťo
16.09.04,06:46
V podstate súhlasím s " bea " s výnimkou preplatetenia 100,- korúnových raňajok. Ja osobne by som zamestnancovi poskytol náhradu za ubytovabnie
/bez raňajok/ a celodenné stravne kratené za bezplatne poskytnutý obed. Pekný deň.
vladan
16.09.04,07:11
pripájam svoj názor: maximálne by som dala tvojmu zamestnancovi 80,- Sk. Mal raňajky, mal obed (bezplatne), takže by som mu stravné krátila až na sumu 80,- Sk. Ale ak máš smernicu na krátenie, kde máš vyčíslené percentá za bezplatne zabezpečenú stravu, tak sa drž tých percent. Ja to riešim tak, že ak má zamestnanec, zabezpečené bezplatné stravovanie, tak mu krátim stravné, vždy o jedno rozpätie. Príklad: nárok na stravné 188,- Sk - zamestnanec mal bezplatne zabezpečený obed -nárok na stravné krátim na sumu 122,- Sk.
Pekný deň
Lucy
16.09.04,08:29
Nemáme vytvorenú smernicu, ale chcela by som to napraviť a doplniť ju. Nemáte náhodou niekto nejakú spravenú, ktorú by ste mohli poskytnúť? Myslím, že by sa zišla viacerým. A prečo by som mu nemala preplatiť raňajky? Na doklade je rozpísaná zvlásť cena raňajok a zvlásť cena ubytovania. Nestačí ak mu to budem len krátiť percentom?
vladan
16.09.04,08:46
raňajky by som uhradila (až potom bude splnená podmienka "bezplatnosti stravovania"), a potom by som mu krátila percentom :-)
Peťo
16.09.04,08:48
Vieme že prac.cesta trvala viac ako 18 hodín, čiže zamestnanec má nárok na 188,- Sk.Vieme tiež, že bezplatne mal zamestnanec zabezpečený iba obed, za raňajky musel predsa zaplatiť 100,- Sk /teda tieto neboli bezplatne zabezpečené/. Verím že daniari by nemali nič proti riešeniu uvedenému v predchadzaj.mojom príspevku. Krátenie podľa " vladan " sa mi nepozdáva, iba že má to zakotvene v svojej smernici a zmesti sa do zákonom stanovených hraníc krátenia stravného .
vladan
16.09.04,08:54
to Peťo : ak firma preplatí účet z hotela (kde je ubytovanie a raňajky), tak to nebude predsa platiť zamestnanec, ale firma. Čiže tu bude bezplatne zabezpečené stravovanie (raňajky). Bezplatné stravovanie musí byť zo strany zamestnanca, nie zo strany zamestnávateľa - veď dnes ti nikto nedá raňajky zadarmo :-)
Krátenie "podľa vladan", sa zmestí do zákonom stanovených hraníc - ináč by som môj názor nehodila na Poradu :-)))
Pekný deň
Lucy
16.09.04,08:56
A ako sa chápe bezplatné poskytnutie stravného? Ak obed zabezpečuje napr. školiaca organizácia a je to na pozvánke napísané, tak to beriem. Ale, ak prinesie zamestnanec doklad o ubytovaní aj s cenou raňajok, tak to predsa prepláca zamestnávateľ. Ako keby mu napr. prišla faktúra pred školením. Čiže zamestnanec tam nič neprispieva.
bea
16.09.04,09:13
Bezplatné poskytnutie stravovania je, tak ako píše aj Vladan, bezplatné pre zamestnanca a nie pre zamestnávateľa. Keď firma preplatí zamestnancovi účet za ubytovanie včítane raňajok, tak pre zamestnanca bolo poskytnuté stravovanie - raňajky - bezplatne. A v zmysle § 5 ods. 6 zákona o cestovných náhradách ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné úmerne kráti, a to najmenej o 20 % a najviac o 40 % z ustanovenej sumy stravného za každé bezplatne poskytnuté jedlo. Mieru krátenia zamestnávateľ dohodne v kolektívnej zmluve alebo urči vo vnútornom predpise.
Peťo
16.09.04,10:59
To Vladan : "... potrebné je upozorniť na to , že na účely zák.o cest.náhradách vždy musí ísť ale o bezplat.strav.pre zamestnanca, t.j. na strane zamestnanca nemôže byť výdavok. To znamená, že zamestnanec si za takto zabezpeč.stravovanie nemôže platiť, resp. prispievať naň a toto bezplatné stravovanie musí byť preukázané " . Ing.Ľ. Minková, Príjmy a mzdy č.19-20/2003
str.38.

K § 5 odsek 6 " ...stravné úmerne kráti - ak zamestnancovi preukazateľne zabezpečí čiastočne bezplat.stravovanie /napr.len obed ale v plnej výške/. ... uvedený spôsob kratenia sa aj naďalej vzťahuje len na prípady bezplatne zabezpeč.stravovania na prac.ceste / nevzťahuje sa napríklad , keď si zamestnanec pri tuzemskej prac.ceste
sám zaplatí v rámci ubytovania v hoteli raňajky, čo sa v praxi často vyskytuje/. - komentár k § 5 odsek 6 zák. o cest. náhr. - PMPPč 11-12/2002 str. 47.

Ako by ste podľa vášho spôsobu krátenia postupovali, pri prac. ceste od 6,30do 14,30 pri bezplatnom poskytnutí raňajok a obeda ? . Nič v zlom. Pekný deň.
vladan
16.09.04,11:05
Podľa môjho spôsobu by som zamestnancovi, ktorý bol na pracovnej ceste od 6.30-14.30, nevyplatila žiadne stravné.
K zákonu o cestovných náhradách - "... sám zaplatí v rámci ubytovnia v hoteli raňajky" - to sám je myslené sám, všakže? Čiže keď nebude na doklade z hotela, že je to ubytovanie+raňajky, tak stravné je možné vyplatiť. Ale keď tam bude ubytovanie+raňajky a ja zamestnancovi pri vyúčtovaní tento doklad preplatím celý (čiže ubytovanie+raňajky), tak to znamená, že som mu bezplatne poskytla raňajky, nie? Neviem či sa chápeme, čo tým chcem povedať. Keď raz preplatím zamestnancovi účet z hotela, tak on zaň nezaplatil ani korunu, nie? Takže to je bezplatné :-)
Pekný deň
nusi
16.09.04,11:20
ahoj -podľa mńa za a/ubytovanie je jedna vec,samostatný doklad,
b/ raňajky - si môže dopriať aj za viac nezáleží na cene - nebieriem do úvahy -keď nemá zabezpečenú stravu prináleží mu celá denná dávka /podľa počtu hodín/ ale keď má zabezpečený obed podľa pozvánky tak mu sumu krátim podľa zákona alebo Intrenej smernice
Peťo
16.09.04,11:26
Nuž ja by som / pri stanovenom 20, 40,40 % -tnom kráteni / 80,- sk stravného /za 8 hod.prac.cesty/ krátil o 60 % / za raňajky 20%, za obed 40% / a ešte poskytol zbytok t.j. 32,- Sk /80 - 48/.

Bezplatné poskyt. stravy je skutočne bez môjho platenia , to znamená ,že to za mňa niekto zaplatil - napr. zamestnavateľ dopredu faktúrou a pod. Pekný deň.
bea
16.09.04,11:35
Ja mám taký istý názor ako Vladan. Keď vyšlem zamestnanca na služobnú cestu a bude ubytovaný v zariadení, kde je ubytovanie poskytnuté včítane raňajok (je jedno v akej výške) a je to na doklade o ubytovaní napísané, preplatím mu celú sumu a budem mu krátiť stravné v zmysle svojho vnútropodnikového predpisu.
Ale ak by som mala pochybnosti, či si zamestnanec tie raňajky nezakúpil navyše, teda, či v zariadení nie je automaticky poskytované ubytovanie včítane raňajok (čo si myslím, vo väčšine zariadení je), tak by som si to zistila. A keby to bolo ozaj tak, že si ich zakúpil navyše, tak by som mu ich nezaplatila a ani stravné by som mu za raňajky nekrátila.
Lucy
20.09.04,15:34
Chcela by som sa ešte vrátiť k tejto téme. ako by ste postupovali, ak by Vám dal preplatiť ubytovanie z hotela riaditeľ, kde sú samostatnou položkou raňajky 650, Sk. Ak vieme, že maximum je 188 Sk stravného. ďakujem.
Peťo
21.09.04,13:40
Budem sa opakovať : Preplatil by som doložené ubytovanie /bez raňajok/ a stravné podľa dlžky prac.cesty. Pekný deň.
Lucy
21.09.04,14:03
Ale to by sa asi riaditeľovi nepáčilo.
Veva
21.09.04,16:37
Ak aj ja môžem prispieť , nám pani ,ktorá vyučováva SC , povedala ak na pozvánke máte ,že spoločnosť ,ktorá robí školenie zabezpečila stravnú jednotku tak vtedy nám nepatrí náhrada stravného lebo o nás bolo postarané. Školiteľ hradí občerstvenie a obed , - to školenie bolo dvojdňové , alebo len prespal na hoteli z titulu vzdialenia bydliska a kde je večera , potom by som postupovala tak ako vladam ,odpočítala výšku ako mi máme stravnú jednotku 66,- a 122,-by som mu vyplatila ako náhradu stravného.
wisperka
01.03.06,13:31
ahoj. potrebobala by som sa súrne spýtat, že ak zamestnanec išiel na viac dnovú služ.cestu a prvý den netrval viac ako 18 hodín a obed mali zadarmo, či možem krátit stravne o 40% za obed....ked si ranajky a večeru kupovali....