Jozef Mihál
09.04.12,13:13
Ak zamestnanec neplatne skončil pracovný pomer a zamestnávateľ trvá na tom, aby zamestnanec naďalej pracoval

Ak zamestnanec ukončil zo svojej strany pracovný pomer výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe, zamestnávateľ mu môže oznámiť, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu. V takom prípade pracovný pomer nekončí. Zamestnávateľ musí zároveň v súlade s § 77 v dvojmesačnej lehote podať žalobu na súde vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru.

Ak na základe oznámenia zamestnávateľa zamestnanec skutočne pokračuje ďalej v práci, tak až do rozhodnutia súdu zamestnávateľ prideľuje zamestnancovi prácu a zamestnanec má nárok na mzdu.

Ak naopak zamestanec odmietne vykonávať prácu, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. A to odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce až do dňa, kedy súd rozhodol o neplatnosti skončenia pracovného pomeru.


Ak zamestnanec neplatne skončil pracovný pomer a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec naďalej pracoval

Ak zamestnanec ukončí pracovný pomer a zamestnávateľ podá žalobu na súde vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru s tým, že súd rozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, nemusí zamestnávateľ trvať na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval.

V takomto prípade platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak
a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,
b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,
c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

V takomto prípade zároveň zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody.