jana1972
12.04.12,11:51
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako je to pri stravných lístkoch, ktoré dostane zamestnanec prijatý na dohodu, ktorý neodpracuje nad 4 hodiny/denne.Zamestnávateľ mu ich chce dať, takže do mzdy mu strhnem platbu za stravný lístok. Musí sa to potom prehnať aj cez peňažnú náhradu, aby sa mu zdanila čiastka, ktorú zaplatí zamestnávateľ???
veronikasad
12.04.12,12:10
Dohodár nemá nárok na SL, ani keď odpracuje viac ako 4 hod. denne. Doporučujem príspevok na stravovanie riešiť cez navýšenie odmeny za vykonanú prácu.

Nekomplikujte si život - pre zamestnávatela je SL dohodara nedaňovým výdavkom.
Stefan2005
12.04.12,12:27
Dohodári (dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti) zo zákona nárok na poskytnutie stravného nemajú, je však v kompetencii zamestnávateľa rozšíriť okruh zamestnancom, ktorým stravné poskytuje - teda aj dohodárom (a podchytiť to v príslušnej dohode).
JankaO
12.04.12,12:49
Dohodári (dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti) zo zákona nárok na poskytnutie stravného nemajú, je však v kompetencii zamestnávateľa rozšíriť okruh zamestnancom, ktorým stravné poskytuje - teda aj dohodárom (a podchytiť to v príslušnej dohode).
prečo?
ZP § 152
Stravovanie zamestnancov
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-01-2012-a.html#hore)

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.
ZP § 11
Zamestnanec
Na začiatok (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-01-01-2012-a.html#hore)

(1) Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.


ZP § 152
(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

ZoDZP
§ 19

Daňové výdavky
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-03-2012-a.html#hore)


..
(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

5. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 86a) (celý §152 ZP)

...ak odpracuje za deň viac ako 4 hod?
veronikasad
12.04.12,12:54
Janka, v § 152 je aj odst. 8). Zrejme ten mal Štefan na mysli ... Z pohladu uznania daňových výdavkov firmy však nie som si istá. Pre dohodára to nie je príjem podliehajúci dani zo závislej činnosti.

(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.
JankaO
12.04.12,12:56
Janka, v § 152 je aj odst. 8). Zrejme ten mal Štefan na mysli ...

(8) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.
Áno, tomu rozumiem. Len som toho názoru, že aj bez rozšírenia okruhu FO, majú dohodári za predpokladu, že odpracujú viac ako 4 hod, zo zákona nárok na stravné, ktoré je daňovo uznateľné.
veronikasad
12.04.12,12:59
Áno, tomu rozumiem. Len som toho názoru, že aj bez rozšírenia okruhu FO, majú dohodári za predpokladu, že odpracujú viac ako 4 hod, zo zákona nárok na stravné, ktoré je daňovo uznateľné.
Janka, ak je možný príspevok počas dovolenky, kedy nemusí odpracovať ani hodinu - podľa mňa je možné aj v prípade, keď odpracuje menej ako 4 hod. Ale ako to budú posudzovať kontrolori DU z pohladu daňových výdavkov firmy - neviem ...
JankaO
12.04.12,13:06
Janka, ak je možný príspevok počas dovolenky, kedy nemusí odpracovať ani hodinu - podľa mňa je možné aj v prípade, keď odpracuje menej ako 4 hod. Ale ako to budú posudzovať kontrolori DU z pohladu daňových výdavkov firmy - neviem ...
Veronika, ak odpracuje menej ako 4 hod a zamestnávateľ mu dá SL, nie je to pre ZĽ VODZ, ale VNZD. Ak ale ZODZP sa v § 19 odvoláva na celý § 152, to znamená, že zamestnanec,(zamestnancom je aj ten, ktorý pracuje aj na základe dohody) a odpracuje viac ako 4 hod, má nárok na SL, ktorý je VODZ.
veronikasad
12.04.12,13:16
Veronika, ak odpracuje menej ako 4 hod a zamestnávateľ mu dá SL, nie je to pre ZĽ VODZ, ale VNZD. Ak ale ZODZP sa v § 19 odvoláva na celý § 152, to znamená, že zamestnanec,(zamestnancom je aj ten, ktorý pracuje aj na základe dohody) a odpracuje viac ako 4 hod, má nárok na SL, ktorý je VODZ.
OK a čo potom so SL počas dovolenky ? Tiež VNZD ?
Stefan2005
12.04.12,13:18
Áno, tomu rozumiem. Len som toho názoru, že aj bez rozšírenia okruhu FO, majú dohodári za predpokladu, že odpracujú viac ako 4 hod, zo zákona nárok na stravné, ktoré je daňovo uznateľné.

... moje poznatky hovoria, že bez rozšírenia okruhu pracovníkov a podchytenia záväzku v Dohode nemajú...

V tomto duchu sa píše i na portal.gov.sk (predpokladám, že nedošlo k zmene a zabudli o opraviť):

"Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú len ustanovenia prvej časti a šiestej časti Zákonníka práce (všeobecné ustanovenia a ochrana práce), t.j. nevzťahujú sa na ne napr. ustanovenia o pracovnom pomere (vznik a zánik, výpovedné dôvody), pracovnom čase (nepretržitý odpočinok, práca nadčas, nočná práca, dovolenka), mzde, prekážkach v práci a podnikovej sociálnej politike (stravovanie zamestnancov), ani o náhrade škody.

Zamestnanec pracujúci na základe týchto dohôd nemá teda napr. nárok na dovolenku, ani na stravné lístky...." bez ohľadu na počet odpracovaných hodín...
Stefan2005
12.04.12,13:20
OK a čo potom so SL počas dovolenky ? Tiež VNZD ?

... mám zato, že nie - teda že sú to daňové náklady - nielen počas dovolenky, ale i pre dôchodcov a pod....
veronikasad
12.04.12,13:22
... moje poznatky hovoria, že bez rozšírenia okruhu pracovníkov a podchytenia záväzku v Dohode nemajú...

V tomto duchu sa píše i na portal.gov.sk (predpokladám, že nedošlo k zmene a zabudli o opraviť):

"Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú len ustanovenia prvej časti a šiestej časti Zákonníka práce (všeobecné ustanovenia a ochrana práce), t.j. nevzťahujú sa na ne napr. ustanovenia o pracovnom pomere (vznik a zánik, výpovedné dôvody), pracovnom čase (nepretržitý odpočinok, práca nadčas, nočná práca, dovolenka), mzde, prekážkach v práci a podnikovej sociálnej politike (stravovanie zamestnancov), ani o náhrade škody.

Zamestnanec pracujúci na základe týchto dohôd nemá teda napr. nárok na dovolenku, ani na stravné lístky...." bez ohľadu na počet odpracovaných hodín...
Štefan, to už miešame hrušky s jablkami - že dohodár nemá nárok na dovolenku mi je jasné, písala som o SL zamestnanca (na prac.zmluvu) počas dovolenky.
jana1972
12.04.12,13:24
ďakujem za rady, našťastie SL počas dovolenky riešiť nemusím. ak vyplatím dohodárovi, ktorý odpracuje menej ako 4 hodiny celý stravný lístok, potom mu na ten deň cez peňažné náhrady premietnem sumu, ktorú mu na lístok platí zamestnávateľ spolu s takou istou sumou v nepeňažnom plnení...len neviem, či je to tak správne
veronikasad
12.04.12,13:25
ďakujem za rady, našťastie SL počas dovolenky riešiť nemusím. ak vyplatím dohodárovi, ktorý odpracuje menej ako 4 hodiny celý stravný lístok, potom mu na ten deň cez peňažné náhrady premietnem sumu, ktorú mu na lístok platí zamestnávateľ spolu s takou istou sumou v nepeňažnom plnení...len neviem, či je to tak správne
Príspevok na stravovanie dohodárovi nezdaňuješ, len pre firmu je to nedaňový výdavok.
Pozri stanovisko DRSR v odkaze príspevku č. 16
Stefan2005
12.04.12,13:34
Štefan, to už miešame hrušky s jablkami - že dohodár nemá nárok na dovolenku mi je jasné, písala som o SL zamestnanca (na prac.zmluvu) počas dovolenky.

odpovedal som Janke, ktorá vyslovila názor "že aj bez rozšírenia okruhu FO, majú dohodári za predpokladu, že odpracujú viac ako 4 hod, zo zákona nárok na stravné".

Teda ja som toho názoru, že bez rozšírenia okruhu DOHODÁRI zo zákona NEMAJÚ NÁROK NA SL.
Paula
12.04.12,14:10
príspevok som pred časom síce pridala v rámci konateľa, no v texte sú spomenutí i dohodári:

http://www.porada.sk/t43392-stravne-listky-konatel.html#post1644371
Aljok
12.04.12,14:32
Áno, tomu rozumiem. Len som toho názoru, že aj bez rozšírenia okruhu FO, majú dohodári za predpokladu, že odpracujú viac ako 4 hod, zo zákona nárok na stravné, ktoré je daňovo uznateľné.

Bez rozšírenia okruhu FO dohodári nemajú zo zákona nárok na stravné lístky.

Pozri Zákonník práce :
§ 223
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

(1)Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti a šiestej časti.

A stravovanie zamestnancov je uvedené v zákone v siedmej časti.
JankaO
12.04.12,14:47
Ďakujem Vám všetkým za vysvetlenie zdôvodnené právom.
jana1972
29.05.12,11:43
toto mi stačilo - daňové výdavky sú aj príspevky na stravovanie zamestnancov.....takže dobre robím, ak im to preženiem cez mzdu, aby sa to zdanilo (príspevok zamestnávateľa)