Jozef Mihál
13.04.12,12:46
Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 5. hodinou. Za prácu v noci má zamestnanec právo na mzdové zvýhodnenie (viď § 123).


Zamestnanec pracujúci v noci

Zamestnanec pracujúci v noci je zamestnanec, ktorý

- vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci (teda medzi 22. a 5. hodinou) v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
- pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Voči zamestnancovi pracujúcemu v noci má zamestnávateľ stanovené príslušné povinnosti, viď ďalej.

Poznámka. Aj zamestnanec, ktorý nespĺňa definíciu zamestnanca pracujúceho v noci má nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu podľa § 123.


Povinnosti zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci

a) pred zaradením na nočnú prácu,
b) pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok,
c) kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,
d) ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.

Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.

2. Zamestnávateľ je povinný vybaviť pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.

3. Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) organizáciu práce v noci.

4. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci.

5. Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.

6. Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa.


Zamestnanec vykonávajúci ťažkú telesnú alebo duševnú prácu

Pracovný čas u zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú prácu alebo ťažkú duševnú prácu, alebo prácu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, nesmie presiahnuť osem hodín v priebehu 24 hodín. Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.


Zdravotnícki zamestnanci

Zamestnanci, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie sestra a pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu a ktorí dovŕšili vek 50 rokov, môžu pracovať v noci len s ich súhlasom.


Mladiství zamestnanci nesmú pracovať v noci

Podľa § 174 ods. 1 zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov nočnou prácou a to ani s ich súhlasom. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.
eva6459
09.03.16,11:23
Dohodár bude zastupovať zamestnanca vykonávajúceho nočnú prácu. Musí zamestnávateľ zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti aj pre zastupujúceho zamestnanca?
Jana Motyčková
09.03.16,12:06
Aj na dohodára sa vzťahuje § 98 Zákonníka práce. Čiže ak pravidelne vykonáva prácu v noci (22.00-6.00) v rozsahu najmenej 3 hodiny, tak má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.
eva6459
09.03.16,13:23
Aj na dohodára sa vzťahuje § 98 Zákonníka práce. Čiže ak pravidelne vykonáva prácu v noci (22.00-6.00) v rozsahu najmenej 3 hodiny, tak má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.Aj keď je predpoklad, že odpracuje v noci menej ako 500 hodín za rok (§98 ods. 2 písm. b ZP)?
Jana Motyčková
09.03.16,13:55
V zákone sú tie podmienky "alebo" , čiže ak je splnená aspoň jedna z nich, ide o zamestnanca pracujúceho v noci. Nemusia byť splnené súčasne obe.
zlolen
19.01.17,12:42
Dobrý deň, prosíme poradiť, zamestnanec mal aktívnu pohotovosť aj v noci, patrí mu omena za prácu nadčas aj nočný príplatok?

Ďakujeme
Jana Motyčková
19.01.17,13:00
Áno .
nikulik
05.01.18,12:12
Dobrý deň, prosím Vás je nejaká novela zákona od 1.1.2018 ohľadom práce v noci invalidný dôchodca? Lebo zamestnanec prišiel s tým, že nemôže nastúpiť lebo mu lekár ukázal novelu zákona kde sa píše že ak inval.dôchodca bude pracovať nočné vezmú mu inval.dôchodok. Lekár mu to ani nechcel potvrdiť nočnú prácu lebo vraj by mal z toho problém. Nič som ale k takej novele nenašla.
Jana Motyčková
05.01.18,13:00
O ničom takom neviem.
V prvom rade to nebude v novele Zákonníka práce. Môj názor je, že ak by to malo byť, tak v novele zákona o SP a tam nič také nie je.
Samozrejme platí stále § 98 - prvý článok tejto témy a zamestnanec pracujúci v noci potrebuje mať posúdenú zdravotnú spôsobilosť na túto prácu. Je skôr pravdepodobné, že mu lekár posúdil, že nie je zdravotne spôsobilý na prácu v noci.
alena33
02.02.18,12:48
Má nárok na mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu každý zamestnanec, ktorý pracoval v čase od 22. do 6. hodiny (pracuje takto len príležitostne, ale niekedy aj viackrát za mesiac), alebo len zamestnanec, ktorý spĺňa definíciu zamestnanca pracujúceho v noci podľa § 98 ods. 2 Zákonníka práce? Ďakujem
Jana Motyčková
05.02.18,07:24
Mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancovi podľa § 123 za nočnú prácu. Nočná práca podľa § 98 ods. 1 je práca vykonávaná medzi 22.00 a 6.00 hod..
Pojem zamestnanec pracujúci v noci je potom definovaný na iné účely (zdravotná spôsobilosť a iné).
Čiže mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu patrí každému, kto robí medzi 22.00 a 6.00, bez ohľadu na to, či tak robí pravidelne alebo výnimočne.