Jozef Mihál
20.04.12,14:15
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, ak je zamestnanec povinný:

- dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušnú územnú vojenskú správu alebo na lekárske vyšetrenie,
- dostaviť sa osobne na odbornú prípravu do určeného vojenského útvaru.

Ak má zamestnanec nastúpiť na odbornú prípravu v mieste natoľko vzdialenom od svojho bydliska, prípadne pracoviska, že cesta verejnou dopravou trvá viac ako šesť hodín, má nárok na jeden deň pracovného voľna na cestu tam, a na ďalší deň pracovného voľna na cestu späť.

Zamestnanec je povinný nastúpiť do práce najneskôr druhý deň po skončení odbornej prípravy.


Nárok na náhradu mzdy a jej zúčtovanie

Za vyššie uvedený čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Zamestnancovi po skončení odbornej prípravy zamestnávateľ poskytne za čas odbornej prípravy náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Náklady zamestnávateľa na náhradu mzdy za poskytnuté pracovné voľno pri povinnosti zamestnanca dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušnú územnú vojenskú správu alebo na lekárske vyšetrenie zamestnávateľovi uhradí príslušná územná vojenská správa.

Náklady zamestnávateľa na náhradu mzdy za poskytnuté pracovné voľno pri povinnosti zamestnanca dostaviť sa osobne na odbornú prípravu (vrátane dní cesty) zamestnávateľovi uhradí vojenský útvar, v ktorom zamestnanec odbornú prípravu vykonával.