johanko1
08.05.12,06:41
Ahojte.
Môže vojak uzatvoriť a vykonávať dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce ?
pavol54
08.05.12,08:06
správne by mal byť z ťažkej služby tak vyčerpaný že na akúkoľvek činnosť okrem hobby by mu už nemali ostať sily. takže ak má by pripravený brániť vlasť nemôže sa uťahať na bočáku
ivka70
08.05.12,08:34
346/2005 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 12

(1) Profesionálny vojak nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu. *§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,
b) vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, publicistickú činnosť, prekladateľskú činnosť, prednášateľskú činnosť, literárnu činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť,

c) správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku blízkej osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku blízkej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, ak je správa majetku vykonávaná mimo služobného času,

d) činnosť profesionálneho vojaka v poradnom orgáne vlády,

e) činnosť člena rozkladovej komisie a na činnosť v komisii inej právnickej osoby vykonávanej so súhlasom ministra,

f) činnosť znalca alebo tlmočníka, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj, pre Národnú banku Slovenska alebo pre Úrad pre finančný trh.

(3) Profesionálny vojak nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb; to neplatí, ak

a) je vyslaný do takého orgánu vládou alebo ministrom
alebo

b) plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.

(4) Profesionálny vojak uvedený v odseku 3 písm. a)

nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.
johanko1
08.05.12,11:23
takže nemôže..Vďaka za odpoveď
johanko1
11.08.12,10:47
a moze podla vas robit instruktora v autoskole?
upchpp
11.08.12,11:12
myslím že môže ako prednášateľskú činnosť. lepšie je ale aby to schválil nadriadený s personálnou právomocou...