JUDr. Vlasta Husáriková
14.05.12,12:25
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o právo na nadnárodné informácie a prerokovanie, je dôležité, aby právne úpravy štátov Európskeho hospodárskeho priestoru používali rovnaké parametre pre určenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území Európskeho hospodárskeho priestoru, skupiny zamestnávateľov, riadiaceho zamestnávateľa a na vymedzenie ďalších pojmov, ktoré sú dôležité v procese nadnárodného informovania a prerokovania. Jednotlivé pojmy ustanovené v § 241a sú preto prevzaté z článku 2 až 5 smernice.

Zástupcami zamestnancov u zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky sú odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, ak ide o informovanie a prerokovanie na národnej úrovni.

Na efektívny výkon práva na nadnárodné informácie a prerokovanie je dôležité vymedziť obsah, cieľ a spôsob informovania a prerokovania. Informácie a prerokovanie je upravené v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. f) a g). Pojmy „informovanie“ a „prerokovanie“ sú vo svojej podstate totožné s vymedzením obsahu prerokovania a práva na informácie upravené v § 237 a 238 v súlade so smernicou 2002/14/ES, ktorá ustanovuje rámec pre informácie a konzultácie so zamestnancami v Európskom spoločenstve.