JUDr. Vlasta Husáriková
15.05.12,08:43
V súlade s článkom 10 smernice je upravená povinnosť osobitného vyjednávacieho orgánu, európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi, oboznamovať zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky alebo priamo všetkých zamestnancov, ak u tohto zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o výsledkoch informovania a prerokovania na nadnárodnej úrovni.

Spôsob prepojenia medzi informovaním a prerokovaním na nadnárodnej úrovni a informovaním a prerokovaním na národnej úrovni predpokladá, v súlade s článkom 6 smernice, jeho vymedzenie v dohode o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo v dohode o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. Ak takéto postupy nie sú upravené v dohode podľa článku 12 ods. 3 smernice, je povinnosťou ústredného vedenia, ak ide o prijatie rozhodnutí, ktoré by viedli k podstatným zmenám v organizácii práce alebo pracovných vzťahov, uskutočniť informovanie a prerokovanie aj na národnej úrovni.