Katka1010
24.05.12,09:51
Prosim Vas ako mam postupovat - v marci som mala nadmerny odpocet a v aprili mi vysla danova povinnost..ako bude vyzerat DP za april?
vikinka
24.05.12,10:06
Odpočítať nadm.odpočet od daň.povinnosti za 04/2012 a zaplatiť rozdiel
Katka1010
24.05.12,10:09
plati to aj pre mesacnych platcov DPH?
Žabinka
24.05.12,10:12
ZoDPH
§ 79
Nadmerný odpočet

(1) Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie (§ 78 ods. 1)(s účinnosťou od 1. januára 2013) za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru vyrubenej colným úradom (s účinnosťou od 1. januára 2013).

(2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b)

(3) Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

(4) Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo 2 je zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov.

(5) Ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet alebo zvyšuje nadmerný odpočet dodatočným daňovým priznaním podaným po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom tento nadmerný odpočet vznikol, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo sumu, o ktorú sa zvýšil nadmerný odpočet, do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania. Ak po vrátení nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 platiteľ zvýši nadmerný odpočet dodatočným daňovým priznaním, daňový úrad vráti sumu, o ktorú sa zvýšil nadmerný odpočet, do 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.

(4) (6) Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo odseku 2 1, 2 alebo odseku 5 začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom. Ak po vrátení nadmerného odpočtu vznikne kladný rozdiel medzi nadmerným odpočtom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí a vráteným nadmerným odpočtom podľa prvej vety, vráti daňový úrad tento rozdiel do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak daňový úrad daňovou kontrolou, ktorú začal v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo odseku 2 1, 2 alebo odseku 5, nezistí nadmerný odpočet a právoplatným rozhodnutím sa prizná nadmerný odpočet, vráti daňový úrad nadmerný odpočet uvedený v právoplatnom rozhodnutí do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak platiteľ neumožní vykonanie daňovej kontroly do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia, nárok na vrátenie nadmerného odpočtu zaniká posledným dňom šiesteho mesiaca.

(7) Ak bol nadmerný odpočet vrátený v lehote podľa odseku 2 na základe nepravdivých údajov, daňový úrad uloží pokutu vo výške 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu.
srska
24.05.12,10:16
4-3=dú ak 4>3 . a ak 3>4 zvyšok dú vráti
Katka1010
24.05.12,10:17
aj v pripade, ze sme mesacny platca?lebo odsek 2 hovori, ze vratia do 30 dni nadmerny odpocet..
srska
24.05.12,10:20
aj v pripade, ze sme mesacny platca?lebo odsek 2 hovori, ze vratia do 30 dni nadmerny odpocet..za určitých podmienok §79/2 222/2004
Katka1010
24.05.12,10:28
cize ak som nevyznacila krizikom danu podmienku, mozem odpocitat nadmerny od povinnosti?
srska
24.05.12,10:33
cize ak som nevyznacila krizikom danu podmienku, mozem odpocitat nadmerny od povinnosti?a soft ti to nerobí?
Katka1010
24.05.12,13:21
moze mi v riadku 34 vyjst zaporne cislo..cize to, co mi ma DU vratit?
KEJKA
24.05.12,15:13
cize ak som nevyznacila krizikom danu podmienku, mozem odpocitat nadmerny od povinnosti?


moze mi v riadku 34 vyjst zaporne cislo..cize to, co mi ma DU vratit?
ak máš na mysli toto, tak odpočítaš len do výšky daňovej povinnosti, môže ti vyjsť len nula alebo kladné číslo.
Rozdiel ti DU vráti na základe vlastnej evidencie - bez žiadosti.
Katka1010
25.05.12,07:14
v 03/2012 som mala nadmerny odpocet 1450e, v 04/2012 danovu povinnost 850 e..v riadku 34 v DP za april uvediem nulu?
kn-alka
25.05.12,07:28
r. 31 = 850,-
r. 33 = 850,-
r. 34 = 0,-
katkap17
25.05.12,14:24
Ahojte , chcela by som sa spýtať, stali sme sa dobrovolnými platcami DPH, včera nám prišlo osvedčenie o registrácii pre DPH, ale na kartičke je napísané deň registrácie 9.5.2012 a Deň vydania 18.5.2012. A teraz neviem ktorého dátumu sa mám držať, lebo sme už vystavovali FA aj po 9.5. bez DPH, keďže sme ešte nevedeli či nám tú DPH vôbec schvália.
Ďakujem pekne
srska
25.05.12,14:44
Ahojte , chcela by som sa spýtať, stali sme sa dobrovolnými platcami DPH, včera nám prišlo osvedčenie o registrácii pre DPH, ale na kartičke je napísané deň registrácie 9.5.2012 a Deň vydania 18.5.2012. A teraz neviem ktorého dátumu sa mám držať, lebo sme už vystavovali FA aj po 9.5. bez DPH, keďže sme ešte nevedeli či nám tú DPH vôbec schvália.
Ďakujem pekne
od 09.05.2012
srska
25.05.12,14:47
katkap17
25.05.12,17:22
Ok, a čo potom s tými Faktúrami, ktoré sme vyhotovili bez DPH a ktoré sú už aj odovzdané aj zaplatené?
KEJKA
25.05.12,18:05
prerobiť,
odviesť DPH
ak dátum dodania bol 8.5. a skôr, tak sú správne, vyhotovené mohli byť aj 20.5.
ani1
08.10.12,18:53
Zdravím všetkých poraďákov, robím prvý krát daň. priznanie DPH, platcami sme od 1.8 štvťročne, takže za tie dva mesiace ideme podávať daň. priznanie, ale nejak si s tým neviem rady. mohol by mi prosím vás niekto pomôcť?
29,31,32,33,34. mala by mi vyjsť nula, ale nevychádza.
r. 29 - odpočítanie dane pri registrácii 3742,63
r. 31 - vlastná daň. povinnosť 1430,82
r. 32 - nadm. odpočet 2311,81 ???
r. 33 - nadm. odpočet odpočítaný od vlastnej daň. povinnosti ????? tento riadok musí byť vyplnený? alebo sem ide tá suma 2311,81 ???
r. 34 - tu by mi mala vyjsť nula, ale vychádza mi 1430,82

Ide tu o prvé priznanie, ani pri prvom nemôže byť suma vyššia ako vlastná daň. povinnosť, v riadku 33 ????
dakujem za pomoc
ani1
10.10.12,17:44
Zdravím všetkých poraďákov, robím prvý krát daň. priznanie DPH, platcami sme od 1.8 štvťročne, takže za tie dva mesiace ideme podávať daň. priznanie, ale nejak si s tým neviem rady. mohol by mi prosím vás niekto pomôcť?
29,31,32,33,34. mala by mi vyjsť nula, ale nevychádza.
r. 29 - odpočítanie dane pri registrácii 3742,63
r. 31 - vlastná daň. povinnosť 1430,82
r. 32 - nadm. odpočet 2311,81 ???
r. 33 - nadm. odpočet odpočítaný od vlastnej daň. povinnosti ????? tento riadok musí byť vyplnený? alebo sem ide tá suma 2311,81 ???
r. 34 - tu by mi mala vyjsť nula, ale vychádza mi 1430,82

Ide tu o prvé priznanie, ani pri prvom nemôže byť suma vyššia ako vlastná daň. povinnosť, v riadku 33 ????
dakujem za pomoc

ďakujem za pomoc, pekný večer !!!