Jozef Mihál
24.05.12,10:00
Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa využíva v prípade, kedy je zamestnancovi zverená zodpovednosť za tovar, zásoby, peniaze respektíve predmety určené na obeh a obrat. Pri niektorých zamestnaniach je jej existencia nevyhnutná pre riadny výkon práce (pokladník, skladník, predavač a pod.). V súkromnej sfére je na rozhodnutí zamestnávateľa, či uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti bude podmienkou pre výkon práce na pracovnom mieste a v prípade, že zamestnanec s podpísanim dohody nesúhlasí, môže to byť dôvod pre podanie výpovede zo strany zamestnávateľa (http://www.porada.sk/t191897-zakonnik-prace-a-63-vypoved-dana-zamestnavatelom.html)z dôvodu nesplnenia predpokladov pre výkon dohodnutej práce podľa § 63 ods. 1 písm. d).

Dohodu o hmotnej zodpovednosti je možné zásadne uzavrieť len s pracovníkom, ktorý dovŕšil v čase uzatvorenia dohody 18 rokov. Dohoda sa musí uzatvárať písomne, inak je neplatná.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa môže týkať iba predmetov určených na obeh alebo obrat (viď vyššie) ale nemá sa týkať zverených pracovných nástrojov, ochranných prostriedkov a pod.

Pri vzniku schodku, manka, alebo inej škody na zverených hodnotách je zamestnanec povinný na požiadanie zamestnávateľa uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

Ku dňu podpísania dohody musí byť vykonaná inventarizácia. (http://www.porada.sk/t194760-zakonnik-prace-a-184-inventarizacia-pri-dohode-o-hmotnej-zodpovednosti.html#post2069280)


Čo má byť súčasťou dohody o hmotnej zodpovednosti

1. Čo je predmetom dohody - aký tovar, zásoby, hotovosť (pokladnica), ceniny a iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je možné inventarizovať a vyúčtovať.

2. Stanovenie dátumu (času) od ktorého na zamestnanca prechádza hmotná zodpovednosť.

3. Povinnosť zamestnanca vyúčtovať na požiadanie zamestnávateľa zverené hodnoty a v prípade schodku (manka), ako aj v prípade ich straty, poškodenia a zničenia uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

4. Doložka o spoločnej hmotnej zodpovednosti (ak je hmotná zodpovednosť rozložená na viacero zamestnancov). V nej sa uvedie spôsob a forma úhrady schodku (manka) za jednotlivých zamestnancov v prípade, ak za škodu zodpovedá viac zamestnancov súčasne.