mishka_222
24.05.12,13:35
Ahojte poraďáci neviete mi prosím povedať aké účtovníctvo musím viesť keď mám koncesiu na dopravu, som FO mám živnosť vediem jednoduché účtovníctvo ale počula som , že keď má koncesiu tak má po novom viesť podvojné účtovníctvo.

Ďakujem
Alena Šimová
24.05.12,16:56
Ahojte poraďáci neviete mi prosím povedať aké účtovníctvo musím viesť keď mám koncesiu na dopravu, som FO mám živnosť vediem jednoduché účtovníctvo ale počula som , že keď má koncesiu tak má po novom viesť podvojné účtovníctvo.

Ďakujem

pozri zákon o účtovníctve:
§ 9
Účtovné sústavy
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-od-31-12-2011-a.html#hore)

(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.

(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.
e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Mne to vychádza, že nemá povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva.
Zita5
24.05.12,19:20
Ahojte poraďáci neviete mi prosím povedať aké účtovníctvo musím viesť keď mám koncesiu na dopravu, som FO mám živnosť vediem jednoduché účtovníctvo ale počula som , že keď má koncesiu tak má po novom viesť podvojné účtovníctvo.

Ďakujem

Prečítajte si túto tému
http://www.porada.sk/t191895-novy-zakon-o-cestnej-doprave-platny-od-1-3-2012-a.html#post2049895

Je nový zákon , ak Vám z neho vyplýva povinnosť zápisu do OR tak tým aj prechádzate na podvojné účtovníctvo.Zbežne som sa tejto téme venovala, ....treba si to všetko overiť začnite tam, kto Vám vydal licenciu.Málo ľudí vie, že mu zo zákona vyplývajú nové povinnosti.

Tu je zákon a vyhláška
http://www.porada.sk/t191895-p2-novy-zakon-o-cestnej-doprave-platny-od-1-3-2012-a.html#post2049943
Alena Šimová
30.05.12,09:28
Prečítajte si túto tému
http://www.porada.sk/t191895-novy-zakon-o-cestnej-doprave-platny-od-1-3-2012-a.html#post2049895

Je nový zákon , ak Vám z neho vyplýva povinnosť zápisu do OR tak tým aj prechádzate na podvojné účtovníctvo.Zbežne som sa tejto téme venovala, ....treba si to všetko overiť začnite tam, kto Vám vydal licenciu.Málo ľudí vie, že mu zo zákona vyplývajú nové povinnosti.

Tu je zákon a vyhláška
http://www.porada.sk/t191895-p2-novy-zakon-o-cestnej-doprave-platny-od-1-3-2012-a.html#post2049943

posielam k tomu pokec, ktorý som našla na internete. V cestnom zákone je uvedené, že platné koncesie vydané do r. 2010 sú platné do 3.12.2013.
link na pokec http://www.bcp.sk/download/Co.priniesol.novy.zakon.o.cestnej.doprave.pdf
Jajina
23.07.12,19:17
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 56
Prechodné ustanovenia
(1) Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej
cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 strácajú
platnosť najneskôr 3. decembra 2013.

... znamená to, že pokiaľ spĺňame túto podmienku, tak do tejto doby môžeme vykonávať dopravu bez zápisu do obchodného registra a teda, keď sme dopravca - FO nemusíme do tej doby prechádzať na PÚ.

Chápem tomu správne?
alebo podľa § 5 ods.3 je nutné sa do obchodného registra zapísať spätne od 1.3.2012 ?

§ 5 ods. 3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo 2
sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa
obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Až teraz som objavila takúto zásadnú zmenu, ktorá sa nás týka ako dopravcu nákladnej dopravy - FO a som ako účtovníčka značne zaskočená, že to platí už od 1.3.2012 !

Ešte upresňujem, že my vykonávame hlavne zahraničnú automobilovú nákladnú dopravu na základe koncesie FO a eurolicencie
tak tu asi platí :
(6) Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia
a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú
v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak
nemajú vyznačenú platnosť, platia do 4. decembra
2015.
zalobaba
23.07.12,19:36
pozri zákon o účtovníctve:
§ 9
Účtovné sústavy
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-od-31-12-2011-a.html#hore)

(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.

(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.
e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Mne to vychádza, že nemá povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva.


Treba si naštudovať nový zákon o cestnej doprave platný od 01.03.2012, v zmysle jeho ustanovení má dopravca povinnosť zapísať sa do OR (aj vtedy, ak podniká ako FO), pričom subjekt zapísaný v OR má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo!