cami
28.05.12,10:38
Prajem pekný deň,
otázka môže poslanec obecného zastupiteľstva pracovať na Obecnom úrade na dohodu?

Ďakujem.
cami
06.06.12,11:02
poprosím odpoveď.....:)
gastronom.mt
13.06.12,16:50
Podobnú otázku som položil združeniu VIA IURIS. Tu je odpoveď:


"Zákon o obecnom zriadení v § 11 ods. 2 písm. b) uvádza: Funkcia poslanca jenezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený.Keď sa pozrieme bližšie na definíciu pojmu "zamestnanec" v Zákonníku práce -zamestnancom je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávapre zamestnávateľa závislú prácu (§ 11 ods. 1 Zákonníka práce). V zmysle zákonníka práce medzi pracovnoprávne vzťahy patrí aj dohoda opracovnej činnosti. Vyplýva to napr. z §1 ZP (5) Pracovnoprávne vzťahyvznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácivykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpisneustanovuje inak.Na základe vyššie uvedeného, aj osobu vykonávajúcu prácu na základe dohody opracovnej činnosti je potrebné považovať za "zamestnanca" v zmysle zákonnejdefinície. Ani tieto osoby teda nie sú oprávnené byť poslancami obecnéhozastupiteľstva.V zmysle § 25 ods. 2 písm. h) zákona o obecnom zriadení mandát poslancazaniká v prípadoch podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. v § 11 ods.2 písm. b) sa uvádza: Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciouzamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Poslanec je povinný skutočnostipodľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci. Zmysle §25 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol poslanec povinný obci bezodkladnepísomne oznámiť skutočnosť, že došlo k vzniku dohody o pracovnej činnosti.Hoci je zrejmé, že obec túto skutočnosť pozná.Ak aj poslanec túto skutočnosť neoznámil obci, dňom 1. 5. 2012 - vznikomdohody mu mandát poslanca zanikol zo zákona. Nie je potrebný žiaden úkon naodobratie mandátu, zákon jasne uvádza že touto skutočnosťou mandát zaniká aod 1. 5. 2012 by mal nastúpiť náhradník. Problémom môže byť, že v prípade, že zastupiteľstvo prijalo nejaké uzneseniav čase už neplatného mandátu - teda od 1.5.2012 môže byť otázna ichplatnosť. Ak išlo o prijatie uznesenia, kde mohol zohrávať rolu hlas tohoposlanca, alebo len vďaka jeho prítomnosti bolo zastupiteľstvouznášaniaschopné, považujem predmetné uznesenia za neplatné."
cami
18.06.12,06:57
Ďakujem, a ak ide o dohodu o vykonaní práce?