Jozef Mihál
30.05.12,16:17
Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok (http://www.porada.sk/t194753-zakonnik-prace-a-182-zodpovednost-zamestnanca-za-schodok-na-zverenych-hodnotach.html) alebo za stratu predmetov (http://www.porada.sk/t194780-zakonnik-prace-a-185-zodpovednost-zamestnanca-za-stratu-zverenych-predmetov.html), je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.


Spoločná zodpovednosť

Pri spoločnej zodpovednosti za schodok (...doložka o spoločnej hmotnej zodpovednosti v dohode o hmotnej zodpovednosti) sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov. Pritom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.

Uvedený podiel náhrady nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody.

Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.

Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil len jeden, prípadne len časť zamestnancov zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec (alebo títo zamestnanci) podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými vyššie uvedeným postupom.