samaersan
26.06.12,22:13
Na VŠ v Poľsku mi bol udelený titul licencjat (lic.). Je možné dať si zapísať do OP zodpovedajúcu slovenskú skratku Bc.?
tictac7
26.06.12,22:42
....som veľmi rada, že naša republika získala ďalšieho vzdelanca s titulom, ktorý je tak vzdelaný, že o radu nepožiada príslušné inštitúcie (teda napr. MŠ SR alebo MV SR) - ktoho vie, či vie, čo sú to za skratky, ani celosvetovo prítomného uja, ale vzdelanec si žiada túto info u nás na stránke Porada v sekcii Profesné porady, v podsekcii Porada nie len o rovnakej práci...

mimotemy ...mám bezproblémový titul (teda čo sa týka časti jeho uznania - je získaný na SR na akreditovanom študijnom odbore, na zatiaľ bezproblémovej univerzite - čo sa týka škandálov) už niekoľko rokov, ale fakt som ešte nepocítila potrebu mať ten zápis v OP.....

...Marcel, prepáč, dúfam, že ma nenapadneš za porušenie autorských práv, ale musím.... tu je link http://www.sitokurvavygoogluj.sk/
misoft
26.06.12,23:32
buchač
27.06.12,05:38
....som veľmi rada, že naša republika získala ďalšieho vzdelanca s titulom, ktorý je tak vzdelaný, že o radu nepožiada príslušné inštitúcie (teda napr. MŠ SR alebo MV SR) - ktoho vie, či vie, čo sú to za skratky, ani celosvetovo prítomného uja, ale vzdelanec si žiada túto info u nás na stránke Porada v sekcii Profesné porady, v podsekcii Porada nie len o rovnakej práci...

mimotemy ...mám bezproblémový titul (teda čo sa týka časti jeho uznania - je získaný na SR na akreditovanom študijnom odbore, na zatiaľ bezproblémovej univerzite - čo sa týka škandálov) už niekoľko rokov, ale fakt som ešte nepocítila potrebu mať ten zápis v OP.....

...Marcel, prepáč, dúfam, že ma nenapadneš za porušenie autorských práv, ale musím.... tu je link http://www.sitokurvavygoogluj.sk/
mimotemy

.........taky héééééééézkýýýýýýý......:D:D:D:D:D

...kua , ale to je po česky ...snáď každý porozumie ....;):rolleyes:

Ale naj nežerem...šak pomôžem , možno po prečítaní nasledovné ho to prejde .....ak by totiž pokračoval v štúdiu , celú anabázu s overovaním listín by znova musel podstúpiť.....

Doklady potrebné k zápisu titulu

pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia, pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie: Napríklad § 43 ods. 5 písm. m), § 44 ods. 5 písm. m) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha č. 7 k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.