Viera J
14.06.04,12:50
Môže sa považovať za odchodné, ak mame v kolektivnej zmluve uvedené, že zamestnancovi, ktorý ukončí prac.pomer odchodom do starobného dôchodku vyplatíme odmenu vo výške 1% z dosiahnutého príjmu v spoločnosti. Platím odvody z tejto odmeny alebo nie?
Jozef Mihál
14.06.04,10:55
Podľa môjho názoru ide o odmenu udelenú pri príležitosti odchodu do dôchodku a súčasného ukončenia prac.pomeru - čiže odmenu pri pracovnom-životnom jubileu.

POZOR, nasledujúca veta nie je správna:
A z takýchto odmien nie sú žiadne odvody, len daň z príjmu.

OPRAVA, správne je:
A z takýchto odmien nie sú odvody na sociálne poistenie. Odvod je na zdravotné poistenie ak je odmena vyplatená z nákladov. Ak je odmena vyplatená zo zisku alebo zo sociálneho fondu, tak nie je ani odvod na zdravotné poistenie. Z odmeny je daň z príjmu, od roku 2005 platí, že ak bude vyplatená zo zisku vytvoreného za rok 2004 a neskôr, tak nebude ani daň z príjmu.

Možno by stálo za to vylepšiť formuláciu v kolektívnej zmluve tak, aby nikto nemohol napadnúť úvahu v prvej vete tohto príspevku.
maria56
16.06.04,10:47
Podľa môjho názoru sa z odmeny pri životnom a pracovnom jubileu odvádza poistné na zdravotné poistenie.
Odvod na zdravotné poistenie sa neodvádza pokiaľ by sa odmena pri životnom a pracovnom jubileu poskytovala zo sociálneho fondu alebo zo zisku po zdanení po zdanení.
Pekný deň.
bea
16.06.04,11:09
Aj ja sa pripájam k názoru maria 56. Pripájam aj stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne z poradne na ich internetovej stránke.
Jozef Mihál
16.06.04,11:17
Aj ja sa pripájam k názoru pani maria56 a zároveň v tomto duchu opravujem svoj predošlý príspevok.
Peťo
16.06.04,11:31
Podľa môjho názoru sa z odmeny pri životnom a pracovnom jubileu odvádza poistné na zdravotné poistenie.
Odvod na zdravotné poistenie sa neodvádza pokiaľ by sa odmena pri životnom a pracovnom jubileu poskytovala zo sociálneho fondu alebo zo zisku po zdanení po zdanení.
Pekný deň.

Oceňujem pozornosť Márie56, že si všimla , predpokládam preklep v predchádzajúcom príspevku, pretože podľa § 18 ods. 3 ZP sa plnenia poskytnuté zamestnavateľom za prácu pri priležitosti pracovného alebo životného výročia posudzujú ako mzda /ak sa neposkytujú zo zisku alebo po zdanení/ a teda sa zahrňajú do VZ pre účely zdrav. poistenia. Súhlasím tiež s tým, že takto specificky poskytované odmeny by mali byť jasne definované v KZ či inej internej smernici odmeňovania . Všetko dobre.