Ľudka Lili
05.09.12,10:16
Prosím, kto by mi vedel čím skôr poradiť,ako mám sformulovať výpoveď zo strany zamestnanca, ak výpoveď potrebujem do 15.9. a pritom pracovná zmluva mi končí 30.9.? V prípade, že sa pôvodný zamestnávateľ nebude ochotný dohodnúť?Od 16.9. by som totiž chcela nastúpiť k inému zamestnávateľovi. Ďakujem
ewita888
05.09.12,10:18
odkedy trvá tvoj pracovný pomer?
máš nevyčerpanú dovolenku?
drobeceva
05.09.12,10:19
Prosím, kto by mi vedel čím skôr poradiť,ako mám sformulovať výpoveď zo strany zamestnanca, ak výpoveď potrebujem do 15.9. a pritom pracovná zmluva mi končí 30.9.? V prípade, že sa pôvodný zamestnávateľ nebude ochotný dohodnúť?Od 16.9. by som totiž chcela nastúpiť k inému zamestnávateľovi. Ďakujem

jedine sa dohodnúť so z-ľom, ináč Ti končí doba určitá 30.9.
Ak v rámci doby určitej máš ešte skúšobnú dobu, to by pomohlo.
Ľudka Lili
05.09.12,10:31
Dovolenku mám vyčerpanú a zamestnaná som tam 9 mesiacov. V zmluve mám uvedené, že ak ukončím pracovný pomer skôr, tak budem musieť zaplatiť jednomesačnú priemernú mzdu. Robia to tam, mám to potvrdené. Len neviem ako napísať tú výpoveď, aby bola správne, inak mi ju nemusia uznať.
Tweety
05.09.12,10:36
Dovolenku mám vyčerpanú a zamestnaná som tam 9 mesiacov. V zmluve mám uvedené, že ak ukončím pracovný pomer skôr, tak budem musieť zaplatiť jednomesačnú priemernú mzdu. Robia to tam, mám to potvrdené. Len neviem ako napísať tú výpoveď, aby bola správne, inak mi ju nemusia uznať.
Veľa možností nemáš, jedine skončiť dohodou. Samozrejme, ak zamestnáv., s tým bude súhlasiť. Výpoveď už nie je možná.
drobeceva
05.09.12,10:39
Ak sa nedohodnete, bez problémov PP skončíš 30.9. - nič iné Ti tu nepomôže, výpoveď nepripadá do úvahy.
terezamaria
05.09.12,10:40
Dovolenku mám vyčerpanú a zamestnaná som tam 9 mesiacov. V zmluve mám uvedené, že ak ukončím pracovný pomer skôr, tak budem musieť zaplatiť jednomesačnú priemernú mzdu. Robia to tam, mám to potvrdené. Len neviem ako napísať tú výpoveď, aby bola správne, inak mi ju nemusia uznať.
Pokiaľ nebude zamestnávateľ súhlasiť s Dohodou o skončení pracovného pomeru, tak Ti končí až 30.9.2012. Pokiaľ skončíš skôr a máš to uvedené v pracovnej zmluve, že budeš platiť, tak naozaj to budú od Teba vymáhať. Dohovor sa s novým zamestnávateľom, že nastúpiš o 2 týždne neskôr, alebo jednaj s terajším, aby Ti podpísal Dohodu o skončení pracovného pomeru.
terezamaria
05.09.12,10:42
§ 62
Výpovedná doba


(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

(2) Výpovedná doba je jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je
dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.

(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

(9) V kolektívnej zmluve možno vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými je možné v pracovnej zmluve dohodnúť rozsah peňažnej náhrady za nezotrvanie počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa odchylne ako je ustanovené v odseku 8, najviac však v sume násobku výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec nezotrval u zamestnávateľa, a sumy priemerného mesačného zárobku zamest
nikulik
18.09.12,12:06
Ahoje, ja by som Vás poprosila o odsuhlasenie, lebo si nie som ista. Ak dáva vypoved zamestnanec, pracoval u nas 8 rokov, tak vypovedna doba je 2 mesiace vsak? Lebo mi ten dotycny zamestnanec povedal ze 3 mesiace, ale podla zakonnika prace, ktory je aj citovany v prisp. od terezamarie, ta 3 mesiace su pri odprac. viac ako päť rokov ale len ked dava vypoved zamestnávael zamestnancovi. Alebo sa mylim?
Tweety
18.09.12,12:09
Ahoje, ja by som Vás poprosila o odsuhlasenie, lebo si nie som ista. Ak dáva vypoved zamestnanec, pracoval u nas 8 rokov, tak vypovedna doba je 2 mesiace vsak? Lebo mi ten dotycny zamestnanec povedal ze 3 mesiace, ale podla zakonnika prace, ktory je aj citovany v prisp. od terezamarie, ta 3 mesiace su pri odprac. viac ako päť rokov ale len ked dava vypoved zamestnávael zamestnancovi. Alebo sa mylim?
ÁNo , VD pri výpovedi danej zamestnancom je dvojmesačná.

§62ZP
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Presne tak, ako je to aj v cit.zákona v príspevku 8.
nikulik
18.09.12,12:14
Ďakujem :)