Kvaka
05.12.12,13:40
Konečne sa podarilo presadiť úpravu starobných dôchodkov u tých dôchodcov, ktorí poberali predčasný starobný dôchodok a tento im bol pozastavený z dôvodu poberania príjmu, teda z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia.
Doterajšia úprava bola voči starobným dôchodcom pracujúcim bez poberania dôchodku určite diskriminujúca.


V schválenej novele je to napísané v novom § 69a:

(1) Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

(2) Ak poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, suma starobného dôchodku podľa odseku 1, na ktorú mal poistenec nárok v deň dovŕšenia dôchodkového veku, sa určí na žiadosť poistenca znovu. Suma starobného dôchodku podľa odseku 1 určená podľa § 68 ods. 2 a zvýšená podľa § 82 sa zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých netrval nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku; § 82 ods. 16 sa v tomto prípade neuplatní.

Týka sa to aj všetkých takto postihnutých predčasných dôchodcov, platí prechodné ustanovenie:

§ 293cr
(1) Poistencovi, ktorému nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2013, dôchodkový vek dovŕšil pred 1. januárom 2013 a predčasný starobný dôchodok nebol vyplácaný nepretržite od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma starobného dôchodku, na ktorú mal nárok v deň dovŕšenia dôchodkového veku, určí na žiadosť poistenca znovu podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.
(2) Nárok na výplatu starobného dôchodku podľa odseku 1 vzniká odo dňa podania žiadosti o nový výpočet tohto dôchodku, najskôr od 1. januára 2013.

Takže rýchlo treba v novom roku podať žiadosť, najlepšie k 1. januáru 2013, lebo tam je sviatok.
veronikasad
05.12.12,13:44
Kvaka, ak PSD ešte nedovršil dôchodkový vek, vykonáva podnikanie podľa osobitných predpisov (lekár) o nový výpočet môže požiadať k 1.1.2013, alebo až po ukončení podnikania, resp. dovršení dôch.veku ?
Kvaka
05.12.12,13:59
Kvaka, ak PSD ešte nedovršil dôchodkový vek, vykonáva podnikanie podľa osobitných predpisov (lekár) o nový výpočet môže požiadať k 1.1.2013, alebo až po ukončení podnikania, resp. dovršení dôch.veku ?Požiada vtedy, keď mu vznikne nárok na starobný dôchodok.
Kvaka
07.12.12,15:20
Kvaka
19.12.12,09:09
Pripomínam pre tých, čo toto ešte nečítali. Starobní dôchodcovia, ktorí ste pred dovŕšením dôchodkového veku poberali predčasný starobný dôchodok a tento vám bol pozastavený z dôvodu, že ste boli povinne poistení, máte možnosť požiadať o prepočítanie dôchodku. Za každých 30 dní pozastavenia výplaty dôchodku sa vám dôchodok zvýši o 0,5%.
Podať žiadosť treba už k 1.1.2013, lebo dôchodok sa vám navýši len od dátumu podania žiadosti.