Jozef Mihál
24.02.13,17:45
Od 1.1.2013 došlo k zmene zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá sa významne dotýka niektorých poistencov štátu.

K zmene došlo v definícií poistencov štátu podľa § 11 ods. 7, spolu so zavedením nového § 11 ods. 8.


Čo uvádza zákon

Od 1.1.2013 štát nie je platiteľom poistného za:

- nezaopatrené dieťa; za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia,

- fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,

- fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená,

- fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,

- fyzickú osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,

- obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,

- fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne,

- študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo za žiaka alebo študenta, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike,

- fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,

- fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,

- fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení;

- manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,

- fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze,

- fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

- cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,

- azylanta,

- fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,

- študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,

- fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.

... a to vtedy, ak takáto osoba má v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 vyšší ako 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia (pre rok 2013 ide o sumu 2918,70 eura) alebo vyšší ako jeho pomerná časť prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol takouto osobou.


Čo to znamená

Ak osoba, ktorá by inak bola poistencom štátu (napríklad osoba poberajúca dôchodok alebo poberajúca rodičovský príspevok) bude mať vymeriavací základ ako zamestnanec alebo ako SZČO alebo príjem zdanený podľa § 7 alebo § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjem z dividend podliehajúci zdravotnému poisteniu, tak ak tento vymeriavací základ presiahne stanovenú hranicu, štát sa takúto osobu poistné platiť nebude.

Ak takáto osoba nebude zamestnancom alebo SZČO počas celého obdobia, za ktoré by inak platil štát, bude si musieť na základe ročného zúčtovania doplatiť poistné ako samoplatiteľ za obdobie, v ktorom daná osoba nebola zamestnancom ani SZČO a inak by platil štát.

Samoplatiteľ je v roku 2013 povinný platiť poistné vo výške 55,02 eura na mesiac.

Ďalej problém budú mať osoby v postavení poistenca štátu, ktoré sú súčasne SZČO. Ak ich vymeriavací základ z činnosti SZČO bude vyšší, ako stanovený hranica, nebde za nich platiť poistné aj štát. Dôsledkom bude, že v ročnom zúčtovaní sa na nich bude vzťahovať podmienka, podľa ktorej vymeriavací základ musí byť najmenej suma minimálneho základu. Za celý rok 2013 je to 4716 eur.


Príklady

Poberateľka rodičovského príspevku počas celého roka 2013 bude počas roka 2013 pracovať na dohodu o pracovnej činnosti 8 mesiacov od 1.1.2013 do 31.8.2013. V tomto čase je nepretržite prihlásená zamestnávateľom v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec. Na dohodu zarobí spolu 3000 eur. Z tohto príjmu platí ako zamestnanec zdravotné poistenie (4%), to platí i jej zamestnávateľ (10%).

V postavení poistenca štátu je počas celého roka, limit VZ je preto pre ňu daný ako 2918,70 eura. Jej VZ zamestnanca (na dohodu) je vyšší. Preto štát za ňu v roku 2013 poistné na zdravotné poistenie platiť nebude.

Na základe RZZP jej zdravotná poisťovňa uloží zaplatiť poistné ako samoplatiteľke za obdobie od 1.9.2013 do 31.12.2013 vo výške 4 x 55,02 = 220,08 eura.

***

Poberateľka starobného dôchodku počas celého roka 2013, pôsobí ako učiteľka v čase od 1.1.2013 do 30.6.2013. V tomto čase je prihlásená zamestnávateľom ako zamestnanec v zdravotnej poisťovni. Jej VZ zamestnanca je za 6 mesiacov suma 4200 eur. Od 1.7.2013 je už len na dôchodku.

Pretože jej VZ zamestnanca (dosiahnutý v čase kedy súčasne poberala dôchodok) je vyšší, ako 2918,70 eura, štát za ňu v roku 2013 poistné na zdravotné poistenie neplatí.

Na základe RZZP jej zdravotná poisťovňa uloží zaplatiť poistné ako samoplatiteľke za obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013 vo výške 6 x 55,02 = 330,12 eura.

***

Poberateľka čiastočného invalidného dôchodku počas školského roka pracuje (učí) na základnej škole na dobu určitú do 30.6.2013 a potom od 1.9.2013, V tom čase je prihlásená v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec. Počas letných prázdnin pracovný pomer nemá a mal by za ňu platiť poistné na zdravotné poistenie štát.

V čase, kedy jej trvá zamestnanie si však zarobí cca 5000 eur. To je viac ako 2918,70 eur. Znamená to, že na základe RZZP za ňu štát za dobu od 1.7.2013 do 31.8.2013 poistné platiť nebude. Bude si musieť doplatiť ako samoplatiteľ, sumu 2 x 55,02 = 110,04 eura.

***

Zamestnanec pracuje v spoločnosti ABC až do 30.9.2013, kedy PP končí dohodou. Od 1.10.2013 odchádza na starobný dôchodok. Za mesiac december 2013 mu zamestnávateľ doplatí odchodné vo výške 800 eur. Z tejto sumy on i zamestnávateľ zaplatia poistné za december 2013.

Od 1.10.2013 by mal byť ako zdravotne poistený ako poistenec štátu. Problém však je, že v čase medzi 1.10.2013 a 31.12.2013 dosiahol VZ ako zamestnanec vo výške 800 eur. Limit pri ktorom ešte je poistencom štátu je v jeho prípade (2918,70 eura/365 dní) x 92 dní = 735,67 eura.

Jeho VZ dosiahnutý v čase, kedy už bol na dôchodku, je vyšší ako limit pre poistenca štátu (800 je viac ako 735,67). To znamená, že na základe RZZP mu zdravotná poisťovňa vyrobí nedoplatok ako samoplatiteľovi 3 x 55,02 = 165,06 eura.

***

Poberateľ starobného dôchodku (dôchodok poberá celý rok 2013) má živnosť. Za rok 2013 dosiahne VZ zo živnosti vo výške 3100 eur. Pretože táto suma je vyššia, ako 2918,70 eura, za rok 2013 bude musieť na základe RZZP platiť poistné vypočítané z VZ 4716 eur.
MMonika
25.02.13,06:37
Mňa by zaujímala kombinácia poistenca štátu a príjem na dohodu. Ako sa bude posudzovať príjem z dohôd u poistencov štátu?
Jozef Mihál
25.02.13,09:35
Problém pri práci na dohodu budú mať tí poistenci štátu, ktorí sú z dohody posudzovaní ako zamestnanci na zdravotné poistenie - teda tí, čo pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti a nie sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku.
mizu24
25.02.13,17:23
Dobrý deň, a keď bol čiast.invalidný dôchodca v januári na úrade práce od februára začal pracovať. Keď zarobí viac ako 2918,70 €, bude si musieť za január doplatiť odvody do ZP? Ďakujem
Ivča
25.02.13,17:48
A ako je to u poberateľky invalidného dôchodku, ktorá ma zníženú prac. schopnosť viac ako 70%, aj tá si musí v RZZP doplatiť 55,02 € za každý mesiac, keď jej príjem v r. 2013 presiahne sumu 2918,70 €? Ďakujem.
Iveta Matlovičová
25.02.13,21:00
Dobrý deň, a keď bol čiast.invalidný dôchodca v januári na úrade práce od februára začal pracovať. Keď zarobí viac ako 2918,70 €, bude si musieť za január doplatiť odvody do ZP? Ďakujem
Ak nepracuje na dohodu, áno musí dopaltiť ako píše vyššie p. Mihál


1) Zárobková činnosť podľa zákona 580/2004 je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, 19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, 19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, 19a).
Iveta Matlovičová
25.02.13,21:01
A ako je to u poberateľky invalidného dôchodku, ktorá ma zníženú prac. schopnosť viac ako 70%, aj tá si musí v RZZP doplatiť 55,02 € za každý mesiac, keď jej príjem v r. 2013 presiahne sumu 2918,70 €? Ďakujem.

detto, ak nebude robiť na jednu z dohôd, áno
michelle84
26.02.13,08:07
Akou formou si môže starobný dôchodca privyrobiť popri dôchodku? Aká forma pracovného pomeru, dohody, zmluvy je pre neho najvýhodnejšia? Ďakujem.
Jozef Mihál
26.02.13,08:19
A ako je to u poberateľky invalidného dôchodku, ktorá ma zníženú prac. schopnosť viac ako 70%, aj tá si musí v RZZP doplatiť 55,02 € za každý mesiac, keď jej príjem v r. 2013 presiahne sumu 2918,70 €? Ďakujem.

Ak má počas roka 2013 príjem z ktorého platí zdravotné poistenie a ten bude vyšší, ako 2918,70 eura, bude musieť doplatiť poistné ako samoplatiteľ za tú časť roka 2013, kedy nemala súčasne postavenie zamestnanca alebo SZČO.

Napríklad bude pracovať v pracovnom pomere a bude tak zdravotne poistená ako zamestnanec od 1.1.2013 do 31.8.2013. Za tento čas dosiahne VZ ako zamestnanec vyšší, ako 2918,70 - to bude znamenať, že ako samoplatiteľ si bude musieť zaplatiť mesiace 9-12/2013 po 55,02 eura.

Ak ale bude pracovať v pracovnom pomere celý rok 2013 a zarobí viac ako 2918,70, tak ako samoplatiteľ nebude doplácať nič. A to preto, lebo celé obdobie mala kryté poistením zamestnanca.
Jozef Mihál
26.02.13,08:21
Akou formou si môže starobný dôchodca privyrobiť popri dôchodku? Aká forma pracovného pomeru, dohody, zmluvy je pre neho najvýhodnejšia? Ďakujem.

Pri dohode o vykonaní práce, resp. pri dohode o pracovnej činnosti, nemá problém so zdravotným poistením a platí sa len starobné poistenie, rezervný fond, úrazové a garančné poistenie.
gokko
27.02.13,07:00
Prosím bude sa to týkať poberateľa starobného dôchodku, pracuje na dohodu , príjem z dohody za rok vyšší ako 2918,7€ , ale zároveň spoločník s.r.o., bude mu vyplatený podiel na zisku. Zaplatí odvod do ZP z vyplateného zisku a stane sa z neho aj samoplatiteľ "z dohody" ? ďakujem ,
Jozef Mihál
27.02.13,07:45
Áno, aj príjem z podielov na zisku môže spôsobiť problém.

Ak VZ na ZP starobného dôchodcu (poberá dôchodok celý rok 2013) z podielov na zisku (za rok 2011 alebo 2102) prijatých v roku 2013 bude vyšší, ako 2918,70 eura, za dôchodcu štát platiť nebude.

1. Uvedená osoba si zaplatí poistné z podielov na zisku, sadzba 10%, do VZ sa započítava suma podielov na zisku nad sumou 347,41 eura, max. VZ je 28296 eur.

2. Ak VZ dôchodcu (v danom prípade z podielov na zisku) bude vyšší ako 2918,70 eura, stáva sa samoplatiteľom za rok 2013.

Do jeho VZ ako samoplatiteľa sa započítava aj VZ z dividend.

Minimálny VZ samoplatiteľa je suma 393 na mesiac, za rok 2013 suma 4716 eur. Sadzba poistného samoplatiteľa je 14%.

To znamená, že ak jeho VZ z podielov na zisku bude nižší, ako 4716 eur, poistné zaplatí zo základu 4716 eur.

Otázna je sadzba, bude 10% (ktorá sa uplatňuje pri podieloch na zisku za roky 2011 a 2012) alebo 14% (sadzba samoplatiteľa)...

Ak jeho VZ z podielov na zisku bude vyšší, ako 4716 eur, poistné zaplatí z tohto VZ, sadzba 10%.

Záver:

Ak starobný dôchodca bude mať v roku 2013 vyplatené podiely na zisku za rok 2011 alebo 2012, tak platí z podielov na zisku poistné na zdravotné poistenie.

Sadzba 10%, do VZ sa započítava suma podielov na zisku nad sumou 347,41 eura, max. VZ je 28296 eur.

Ak VZ podľa predošlej vety je suma medzi 2918,70 a 4716 eurami, VZ sa zvýši na 4716 eur.

Poznámka na záver: Z príjmu na dohodu starobný dôchodca poistné na zdravotné poistenie neplatí, čiže takýto príjem si "nevšímame".
miro_l
27.02.13,09:27
Čiastočný invalidný dôchodca poberateľ ČID sa dal vyradiť na vlastnú žiadosť z evidencie ÚP. Je teda povinný v roku 2013 platiť ako samoplatiteľ 55,02 € poistné na ZP? V roku 2012 povinnosť nemal. (Nema žiadny príjem, okrem ČID.)
Jozef Mihál
27.02.13,09:36
Poberateľ čiastočného inv. dôchodku je osobou podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona o zdravotnom poistení.

Poistné ako samoplatiteľ si za rok 2013 bude musieť doplatiť vtedy, ak dosiahne vymeriavací základ z jeho vlastných príjmov vyšší ako 2918,70 eur.

Ak jediným jeho príjmom je čiastočný invalidný dôchodok, tento sa do VZ nezapočítava. Takéhoto dôchodcu sa tak netýka povinnosť doplatiť si poistné ako samoplatiteľa.
Jozef Mihál
02.03.13,09:05
DRAK Vám prináša informácie, ktoré inde nezískate, respektíve ich získate neskôr.

A tu je dobrá správa pre všetkých, ktorých sa týka problém popísaný v téme.

Môj návrh novely zákona o zdravotnom poistení

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4365

vládna väčšina v parlamente síce nepodporí,

ale MZ SR pripravuje vládnu novelu zákona, ktorej podstatou bude presne to isté, čo je v poslaneckom návrhu.

Teda:

1. Poistenci štátu s vlastným VZ vyšším ako 2918,70 eura, nebudú musieť doplácať poistné ako samoplatitelia.

2. Poistenci štátu, súčasne SZČO, s vlastným VZ v rozmedzí od 2918,70 do 4716 eur, budú platiť poistné z dosiahnutého VZ a nie z minimálneho VZ 4716 eur.
IgorS
27.03.13,05:39
SZČO má prerušenú živnosť do 30.06.2013,je evid.nezamestnaným pracujúcim na dohodu o prac.činnosti u 3 rôznych zamestnávateľov. Ak príjem z dohôd v úhrne neprekročí 143,40 mesačne do 30.06.2013 a od 1.7.2013 bude platiť poistné na ZP ako SZČO môže mať problém s doplatkom na ZP za r. 2013? Ďakujem
veronikasad
27.03.13,06:43
DRAK Vám prináša informácie, ktoré inde nezískate, respektíve ich získate neskôr.

A tu je dobrá správa pre všetkých, ktorých sa týka problém popísaný v téme.

Môj návrh novely zákona o zdravotnom poistení

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4365

vládna väčšina v parlamente síce nepodporí,

ale MZ SR pripravuje vládnu novelu zákona, ktorej podstatou bude presne to isté, čo je v poslaneckom návrhu.

Teda:

1. Poistenci štátu s vlastným VZ vyšším ako 2918,70 eura, nebudú musieť doplácať poistné ako samoplatitelia.

2. Poistenci štátu, súčasne SZČO, s vlastným VZ v rozmedzí od 2918,70 do 4716 eur, budú platiť poistné z dosiahnutého VZ a nie z minimálneho VZ 4716 eur.
P. Mihál, v akom štádiu je Vaš návrh novely zákona o ZP ?
Jozef Mihál
27.03.13,07:15
P. Mihál, v akom štádiu je Vaš návrh novely zákona o ZP ?
Bol na programe rokovania NRSR včera (26.3.2013) a nebol schválený. Takže sa musí čakať na vládnu novelu zákona, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. ... Pre zaujímavosť, moje vystúpenie v rozprave: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/100190/Mihal_Jozef.html
veronikasad
27.03.13,07:16
Bol na prorame rokovania NRSR včera (26.3.2013) a nebol schválený. Takže sa musí čakať na vládnu novelu zákona, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. ... Pre zaujímavosť, moje vystúpenie v rozprave: http://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/100190/Mihal_Jozef.html
nepotešili ste ma. Je predpoklad, že bude zapracovaný Váš návrh do vládnej novely ?
Jozef Mihál
27.03.13,07:18
SZČO má prerušenú živnosť do 30.06.2013,je evid.nezamestnaným pracujúcim na dohodu o prac.činnosti u 3 rôznych zamestnávateľov. Ak príjem z dohôd v úhrne neprekročí 143,40 mesačne do 30.06.2013 a od 1.7.2013 bude platiť poistné na ZP ako SZČO môže mať problém s doplatkom na ZP za r. 2013? ĎakujemNie, on problém mať nebude, aj keby sa zákon nezmenil. Ako poistenec štátu v čase od 1.1.2013 do 30.6.2013 nebude mať VZ z dohôd vyšší, ako 2918,70/2.
Jozef Mihál
27.03.13,07:19
nepotešili ste ma. Je predpoklad, že bude zapracovaný Váš návrh do vládnej novely ?
Áno, v tomto momente, v tejto fáze legislatívneho procesu, to je vo vládnej novele a verím, že to v nej aj zostane.
veronikasad
27.03.13,07:21
Áno, v tomto momente, v tejto fáze legislatívneho procesu, to je vo vládnej novele a verím, že to v nej aj zostane.
Ďakujem. Účinnosť tej vládnej novely by mala byť odkedy ? Budú potom platiť obmedzenia príjmu pre rok 2013 ?
Jozef Mihál
27.03.13,07:38
Tu je link na vládny návrh: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5957&langEID=1 ... účinnosť sa navrhuje 1. októbra 2013 a podľa navrhovaných prechodných ustanovení sa má RZZP za rok 2013 vykonať podľa novely = poistenci štátu s príjmom vyšším ako ... by tak nemali doplácať poistné ako samoplatitelia.
veronikasad
27.03.13,07:40
Tu je link na vládny návrh: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5957&langEID=1 ... účinnosť sa navrhuje 1. októbra 2013 a podľa navrhovaných prechodných ustanovení sa má RZZP za rok 2013 vykonať podľa novely = poistenci štátu s príjmom vyšším ako ... by tak nemali doplácať poistné ako samoplatitelia.
Ďakujem.
Iveta Matlovičová
04.04.13,08:01
Zamestnakyňa pracovala do konca februára na pracovný pomer, išla na MD, počas nej chce robiť na dohodu (nepravidelný príjem) - z príjmu vyplateného počas MD sa platí len úrazové p. a zdravotné p. (medzi výnimkami sú len študenti a "vybraní" dochodcovia), tak ?

Na ňu sa § 11 ods. 8 ZZP (hranics príjmu) nevzťahuje (ak keď bude zákon zmenený) - ust. sa neodkazuje na poistencov štátu písm.m) tak ?

ďakujem:-)
Jozef Mihál
04.04.13,13:04
Zamestnankyňa pri práci na dohodu nemá žiadne špeciálne výnimky, pokiaľ ide o sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Pri dohode s nepravidelným príjmom tak platí spolu so zamestnávateľom:
- starobné poistenie
- invalidné poistenie
- rezervný fond
- úrazové poistenie
- garančné poistenie
- zdravotné poistenie.
.
Pripomínam, že v SP sa každý vzťah posudzuje osobitne, preto krátenie max. VZ, ktoré zrejme máte na mysli, sa týka poistenia z ktorého poberá materské, nie iného poistenia z dohody.
.
A potvrdzujem, že § 11 ods. 8 zákona o zdravotnom poistení sa netýka poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. m) - teda ani žien na materskej.
Jana Motyčková
05.04.13,05:54
Nesúhlasím.
Poberanie materského sa vzťahuje na osobu. Keď poberá materské, vylúčenie platenia poistného sa vzťahuje na všetky právne vzťahy. Pri vylúčení platenia poistného sa nehovorí o tom, že každý právny vzťah sa posudzuje osobitne. Je to aj výklad SP.

PN sa posudzuje inak, lebo teoreticky v jednom právnom vzťahu zamestnanec môže byť uznaný za PN a v druhom nie.
Iveta Matlovičová
05.04.13,07:37
dakujem za oba "protichodne nazory":-) je to paradox..ved MD aj ND sú obe nemocenské dávky, a vzťahuje sa nich § 140 ods. 6 rovnako:

ak by ta zena bola z pracovného pomeru na PN-ke, počas PN-ky by si nasla dohodu, ktoru moze popri svojom zdr.stave (a PN z hlavneho PPsucasne) vykonavat, tak by z dohody odvody platila IP, SP, .... ?

ust. dolu hovorí, ak nie je zamestnanec povinný platiť .., tak ani zamestnávateľ, ako hore píšete "zákon tu nehovorí, že každý právny vzťah sa posudzuje osobitne", tak mi z toho vychádza, že ak je niekto PN, MD ...a má príjem z iného PP tak by mal platiť len ÚP

uhm, tak som zase na začiatku:-)


Zamestnávateľ nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
Jana Motyčková
05.04.13,09:44
Vychádza sa z toho, že ak má zamestannec dve zamestnania, lekár môže na jedno zamestnanie vystaviť PN a na druhé nie (ak to druhé zdravotný stav dovoľuje vykonávať) - zamestnanec je práceneschopný na výkon konkrétnej zárobkovej činnosti. Preto je aj potrebné pre každý právny vzťah aby mal zamestnanec vystavený originál PN. Aj v §140 sa hovorí o práceneschopnosti zamestnanca, nie o tom, že zamestnanec poberá nemocenksé, náhradu príjmu a pod.. Pri materskom je formulácia, ak zamestnanec poberá materské a nie je povedané, že vylúčenie povinnosti platiť poistné je len v právnom vzťahu, z ktorého poberá materské.

Čiže ak zamestnanec by bol na PN a počas PN uzavrel dohodu a nebolo by to porušenie liečebného režimu, potom tu vylúčenie platenia poistného nie je, lebo z tejto dohody nie je uznaný za práceneschopného.

Ešte informácia zo SP k poberaniu materského + dohoda:
http://www.socpoist.sk/aktuality-prijmy-pocas-materskej-nemusia-ohrozit-poberanie-tejto-davky-/48411s54926c?
Iveta Matlovičová
05.04.13,12:29
je to také "divoké":)
Marta Žigová
05.04.13,16:25
Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o informáciu či sa ma týka zmena zákona platná k 01.01.13
v prípade že poberám peňažný príspevok za opatrovanie svojho 33-ročného syna s ťažkým postihnutím /ZŤPS/ či som naďalej poistencom štátu.
Ďakujem
Adriana
Jana Motyčková
08.04.13,05:51
V tomto k 1.1.2013 zmena zákona nebola - osobní asistenti osôb s ŤZP sú naďalej poistencami štátu. Ale aj pre nich platí zmena, že ak ich VZ presiahne určitú sumu, poistencami štátu prestanú byť, ale zase podľa chystanej novely by sa to nemalo prejaviť na tom, že by mali platiť poistné ako smaoplatitelia z minimálneho VZ.
Denis@
15.04.13,06:42
Potrebovala by som poradiť. Chceme zamestnať zamestnanca (Slováka, t.č. študujúceho a pracujúceho v ČR - zdravotne poistený v Českej republike). K dátumu nástupu u nás už nebude študentom, skončí vysokoškolské štúdium a bude pracovať na HPP. Ako je to, prosím, s prihlásením - zdravotné a sociálne poistenie, u nás na SR? Ďakujem
Jozef Mihál
16.04.13,16:03
Denis@
16.04.13,16:36
Velmi pekne dakujem, p. Mihal.
michelle84
19.09.13,12:25
Jozef, ako skončil návrh zákona o zdravotnom poistení? Zmenilo sa niečo? Alebo stále platí, že poistenci štátu budú musieť doplácať zdravotné poistenie? Ďakujem.
Jozef Mihál
19.09.13,13:25
V novele zákona o zdravotnom poistení sa zrušila povinnosť poistencov štátu s vlastným príjmom nad 2918 eur doplácať poistné ako samoplatitelia. Ospravedlňujem sa, dlžím Vám všetkým príslušný článok k tejto novele, o pár dní ho napíšem.
sta
15.11.13,16:04
Dobrý deň,

poprosím Vás o radu ohľadom súbehu rodičovskej dovolenky a SZČO.
Do augusta 2012 som mala súbeh zamestnania a živnosti. Pracovný pomer mi skončil 31.8.2012. Od septembra 2012 som bola PN. V marci 2013 som nastúpila na materskú dovolenku. Táto mi teraz skončila a od 6.11.2013 som prešla na rodičovskú dovolenku.

Teraz neviem, či pri súbehu SZČO a RD som povinná platiť si preddavky v rovnakej výške ako samoplatca alebo živnostník?

V zdravotnej poisťovni mi povedali, že v r. 2013 som povinná platiť si preddavky tak ako mi vypočítali v RZZP za r. 2011. Tam mi však vyšlo platiť iba 3,83 eur.

Nedávno mi zdravotná poisťovňa zaslala RZZP za r. 2012 a tam mi vyčíslila preddavok od 1.1.2014 vo výške 56,35 eur.

Takže keď som na RD a zároveň SZČO, mám povinnosť rovnako ako "čisto" živnostník platiť si preddavky v minimálnej výške od r. 2014 56,35 eur?

Ďakujem vopred za odpoveď.
Jana Motyčková
15.11.13,20:14
Zrejme ide súbeh szčo a poberania rodičovského príspevku. Počas poberania rodičovského príspevku sa na szčo nevzťahuje minimálny základ. Čiže nemal by byť pravdepodobne preddavok 56,35, ale závisí to od skutočného základu dane.
j_ana
22.11.13,12:07
Študent pracujúci na základe DoBPŠ od 1.1.2013 do 31.12.2013, celý rok 2013 je denným študentom, t.j. poistencom štátu, úhrn jeho príjmu z DoBPŠ za celý rok bude 3000 €, iný príjem, ani PP vzťah nemá. Ak ZP vykoná RZZP za 2013, vznikne tomuto študentovi nedoplatok ? a z akej sumy ? a koľko percent ? Pýtam sa tatko až absurdne, nakoľko som dnes dostala až tri rôzne stanoviská z ZP. Za odpoveď vopred ďakujem.
Jana Motyčková
22.11.13,12:13
Nedoplatok mu nevznikne, lebo :
1. Príjem z DoBPŠ nie nie vymeriavacím základom pre ZP
2. Po novele platnej od 1.10.2013, aj na účely rzzp za rok 2013 uź pre platenie ZP týchto osôb nie je podstatné, či VZ presiahne alebo nepresiahne cca 2918 €.
mojto
26.02.14,11:19
Starobný dôchodca, ktorý je majiteľom SRO, do akej sumy môže mať podiely za rok 2013, teda vyplatené v r. 2014, aby nemusel platiť odvody do ZP.
Ďakujem.
mojto
26.02.14,11:20
Starobný dôchodca, ktorý je majiteľom SRO, do akej sumy môže mať podiely za rok 2013, teda vyplatené v r. 2014, aby nemusel platiť odvody do ZP?
Ďakujem.
mojto
26.02.14,11:21
Prepáčte, chcela som opraviť, namiesto opravy duplicitný príspevok.
Jozef Mihál
26.02.14,15:25
Starobný dôchodca, ktorý je majiteľom SRO, do akej sumy môže mať podiely za rok 2013, teda vyplatené v r. 2014, aby nemusel platiť odvody do ZP.
Ďakujem.
... akýkoľvek poberateľ podielov na zisku za rok 2013 pri akejkoľvek sume, bude z podielov na zisku za rok 2013 vyplatených v roku 2014 platiť poistné na zdravotné poistenie pri sadzbe 14% od prvého eura takéhoto príjmu.

Čiže starobní dôchodcovia v tom nemajú žiadnu výnimku.
mojto
27.02.14,07:15
Ďakujem.
To znamená, že bude oznamovať do zdravotnej poisťovne do 8 dní po vyplatení podielov, snáď aj tlačivo bude k dispozícii.

Zahraniční majitelia, ktorí v SR nemajú zdravotné poistenie, si to budú - predpokladám - vysporiadavať doma.
Jana Motyčková
27.02.14,07:20
Dividendy oznamuje firma, ktorá ich vypláca, po poslednej novele do 8. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení. Tlačivo je už k dispozícii. Ak vypláca aspoň 3 osobám, oznamuje elektronicky.
Ak zahraničný majiteľ nie je na Slovensku poistený, náš zákon o zdravotnom poistení sa na neho nevzťahuje a zdravotné poistenie z dividend neplatí.
AdrianaA
01.04.15,11:05
Matka, ktorá je poistencom štátu z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov - je teda na neplatenej rodičovskej sa od 01.05.2015 zamestná na pracovnú zmluvu s mes. mzdou 800,- EUR. V RZZP by musela doplatiť mesiace 01-04 ?
Jana Motyčková
01.04.15,13:04
Nie. Ten problém, ktorý bol sa už legislatívne vyriešil.
Ak je na ZP prihlásená ako poistenec štátu, je všetko OK.
AdrianaA
05.04.15,17:14
Nie. Ten problém, ktorý bol sa už legislatívne vyriešil.
Ak je na ZP prihlásená ako poistenec štátu, je všetko OK.

Je prihlásená ako poistenec štátu. Takže jedinú povinnosť, ktorú má je odhlásiť sa ako poistenec štátu zoZP a SP a následene ju zamestnávateľ prihlási .
Jana Motyčková
07.04.15,06:04
Áno .
ecompka
29.05.15,08:40
Dobrý den, syn ukoncil v máji 2015 vysokú školu, v júni odchádza na 3 mesiace do USA, bude tam pracovať. Podla vyjadrenia agentúry, budú tam zanho platit aj zdravotné odvody. Ako je to so zdravotným poistením v SR pocas tohto obdobia? V prípade, že sa nenahlasi na urade práce / este tam ide, neviem, ci ho zaevidujú/ musí si platit dobrovolné zdravotné poistenie na Slovensku? Neviem, či môze byt súbezne zdravotne poistený v dvoch štátoch, na zdravotnej poistovni Union mi tvrdia, ze si musí aj tu platit, lebo tam ide na menej ako pol roka.

Viete mi nejako poradiť?

Ďakujem.
Jana Motyčková
01.06.15,05:37
Podľa § 3 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení osoba s trvalým pobytom v SR tu nie je verejne zdravotne poistená ak je zamestnaná v cudzine a je tam verejne zdravotne poistená.
Výnimka môže byť daná medzinárodnou zmluvou, ale predpokladám, že nie je.