andesz
13.03.13,12:33
Živnostníkovi bolo vrátené preplatok zo SP. Nebolo zdanené. Ako to dať do DP? Príjem ako úhrada fa a potom z toho 40% paušálne výdavky alebo zaplatené poistné SP -preplatok SP a zostatok len dať do výdavky?
Ďakujem.
andre111
13.03.13,16:31
Ja som sa na to tiež pýtala pred pár dňami. Zistila som, že to mám dať do príjmu a uplatním si 40 % paušálne výdavky aj z vráteného poistného.
andesz
14.03.13,07:19
Takto budem robiť. Volala som na daňový úrad a pani hovorila, že dať do príjmu a uplatniť aj z toho 40%.
AdaMtiM
14.03.13,07:51
Prikladám vyjadrenie k môjmu dopytu z januára 2013. Len akosi tam nevidím odpoveď či si môžem alebo nemôžem uplatniť na preplatok poistného 40% paušál.

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Poistné platené podľa osobitných predpisov, ktoré sa rozhodne platiť osoba ako dobrovoľne poistená osoba je už táto osoba povinná platiť v súlade s vymedzenými zákonnými podmienkami ustanovenými týmito osobitnými predpismi. V prípade, ak je takéto dobrovoľne platené poistenie platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov pri určení základu dane z príjmov podľa § 6 ZDP sa zahŕňa do daňových výdavkov podľa § 19 ZDP. Rovnako sa postupuje aj u daňovníka, ktorý uplatňuje postup podľa § 6 ods. 9 a 10 ZDP. Uplatniť poistné, či už povinne platené alebo platené ako dobrovoľne poistená osoba, však daňovník do daňových výdavkov môže uplatniť len ak ich platí v súvislosti s dosahovanými príjmami podľa § 6 ZDP. Podľa § 17 ods. 8 ZDP základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka podľa § 6 ZDP upraví daňovník, ktorý účtuje v sústave JÚ alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť. Ak daňovník ku dňu skončenia podnikania v roku 2013( uzatvorenia účtovných kníh) eviduje pohľadávku voči SP, potom o evidované pohľadávky je potrebné upraviť základ dane pri skončení podnikania. Podľa § 32 ods. 12 ZDP, ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosťou dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikania alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Za predpokladu, že daňovník ku dňu skončenia podnikania v roku 2013 neúčtoval o preplatku voči SP ako o pohľadávke, potom postupuje v súlade s ustanovením § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov a o takto prijatú sumu zvýši príjmy z podnikania za zdaňovacie obdobie , v ktorom skončil podnikania (2013). Ak daňovník podá DP alebo dodatočné DP za zdaňovacie obdobie v ktorom skončil podnikanie, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu ( sankcia).

Váš dopyt:

Dobrý deň.

SZČO ukončil živnosť 4.1.2013. V roku 2012 viedol jednoduché účtovníctvo /JÚ/.
V decembri 2012 zaplatil dobrovoľné sociálne poistenie na pol roka dopredu. Keďže ho prijali do zamestnania na PP, ukončil živnosť na začiatku roka 2013 a odhlásil sa z dobrovoľného sociálneho poistenia. Vznikol mu teda značný preplatok na poistnom, ktorý mu SP vráti v r.2013. Ako má vysporiadať tento preplatok na poistnom v 2013, keďže už nie je SZČO?

V r.2012 je to daňový výdavok - lebo vedie JÚ a poistné naozaj v r.2012 zaplatil. Ale v r.2013 mu preplatok vrátia - bude mať teda príjem, hoc už nie zo živnosti - tu si teda na preplatok poistného nemôže uplatniť ani 40% paušálne výdavky a preplatok musí dať do zdaniteľných príjmov r.2013 v plnej výške ako príjem z §8 - ostatné príjmy?

Je možný aj iný postup ako vysporiadať tento preplatok? A to:
V r.2012 si v JÚ poistné zahrnie do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane /prípadne ako pripočítateľnú položku/ - nebude to daňový výdavok 2012 - lebo pri podaní daňového priznania za rok 2012 už vie, že to je preplatok a vrátia mu ho. V roku 2013 /keď peniaze fyzicky prídu/ nemusí už tento príjem zdaňovať, keďže v 2012 toto poistné neuviedol ako daňový výdavok?

Ďakujem za odpoveď.
misurka
14.03.13,15:56
Ja prikladám odpoveď, ktorú som dostala začiatkom marca 2013:

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Vrátený preplatok, ktorý obdržala daňovníčka na účet v roku 2012, je príjmom ovplyvňujúcim základ dane v § 6 zákona o dani z príjmov. Daňovníčka vrátený preplatok pripočíta k ostatným príjmom v § 6, pričom si môže uplatniť daňové výdavky podľa § 6 ods. 10 - 40% z celkových príjmov.

Odbor služieb pre verejnosť
Ing. Marta Boráková

Váš dopyt:

SZČO boli na začiatku roka 2012 vrátené preplatky na SP a ZP (nie z titulu RZZP), pretože koncom roka 2011 a začiatkom roka 2012 bola PN, ale mesačné preddavky jej odchádzali na základe trvalého príkazu, kt. mala zadaný v banke. Výška vráteného preplatku, ktorý obdržala na účet v roku 2012 bol v úhrnnej výške vyšší ako zaplatené preddavky v roku 2012 do SP a ZP, pretože od februára až do septembra (k 30/09/2012 pozastavená živnosť) bola SZČO znovu PN. Za rok 2012 bude uplatňovať paušálne výdavky. Mne v podstate do SP vychádzajú skutočne zaplatené odvody v mínusovej hodnote vo výške 11,57 eur, čo nie je technicky možné dať sumu s mínusom do riadku preukazateľne zaplatené sociálne poistenie pod tabuľkou č. 1 na strane 3. Započítať celú sumu preplatku k príjmom sa mi takisto nepozdáva, pretože by automaticky boli z toho vyrátané 40%né náklady. Ako sa môžem s tým vysporiadať?

Ďakujem.
Katy a R
16.03.13,13:38
Prikladám vyjadrenie k môjmu dopytu z januára 2013. Len akosi tam nevidím odpoveď či si môžem alebo nemôžem uplatniť na preplatok poistného 40% paušál.

.

- ale prečo nevidíš:confused:;) Ak už to dáš do príjmu - a uplaňuješ paušálne výdavky - tak ani inú možnosť nemáš .
Výdavky (paušálne v tomto prípade) si uplatňuješ z celého príjmu;)
AdaMtiM
18.03.13,07:47
áno , ostatné mi len potvrdzujú , že môžem 40% dať