hugofantozi
14.03.13,20:18
Vie mi prosím niekto poradiť, ako zdaniť príjem konateľa lekárne, ktorému spoločnosť distribujúca lieky vyplatí bonus za skorú úhradu faktúr. Bonus je vyplatený priamo konateľovi lekárne - nie s.r.o.
Mila123
14.03.13,20:26
ja by som to dala tu...§8 /1/l (el) ZDP

l) peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 37aa) jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, 37ab) výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny37ac) alebo prostredníctvom tretej osoby.
andreika
14.03.13,20:37
prečo to nie je vyplatené s.r.o.? nie je to náhodou nejaký tunel?
ewita888
14.03.13,20:45
toto je nejaké podivné, konateľ obchádza s.r.o.-čku? distribútor obchoduje s s.r.o., nie s konateľom..


ja by som to dala tu...§8 /1/l (el) ZDP

l) peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 37aa) jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, 37ab) výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny37ac) alebo prostredníctvom tretej osoby.

lekárnici nie sú poskytovatelia zdr. starostlivosti..
hugo.fantozi
14.03.13,20:46
Lenže keď pozriem zákon č. 578/2004 Z.z. (aspi://module='ASPI'&link='578/2004%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'), lekáreň tam nie je definovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - a konateľ lekárne už vôbec nemôže byť poskytovateľom. Nedalo by sa to dať do § 8 - iné príjmy /riadok 12, tabuľka 3, oddiel VII. daňového priznia "B"/?
hugo.fantozi
14.03.13,20:57
aj mne je to divné, no konateľ je zároveň spoločníkom, tak má nato asi nejaký dôvod. ;o)
ewita888
14.03.13,20:59
a je tam jediný spoločník?
hugo.fantozi
14.03.13,21:00
nie, sú viacerí. No či berú bonus všetci, netuším.
hena22
15.03.13,09:34
Lenže keď pozriem zákon č. 578/2004 Z.z. (aspi://module='ASPI'&link='578/2004%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'), lekáreň tam nie je definovaná ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - a konateľ lekárne už vôbec nemôže byť poskytovateľom. Nedalo by sa to dať do § 8 - iné príjmy /riadok 12, tabuľka 3, oddiel VII. daňového priznia "B"/?

Nesúhlasím s tým, že lekáreň nie je poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti. V z. 578/2004 je jednoznačne uvedená:

§ 4

Poskytovateľ

Poskytovateľ je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami podľa osobitného predpisu,9a)
2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) alebo
b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) alebo,
c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu.9b)