betka
16.03.13,22:29
Príklad č. 4:
Podnikateľ František 30. decembra 2011 vyfakturoval za dodaný tovar sumu 5 000 €. Pohľadávku riadne zaúčtoval v knihe pohľadávok. Podnikateľ František pri uzavieraní peňažného denníka zistil, že za rok 2011 vykáže daňovú stratu vo výške cca 10 000 €, a to najmä z dôvodu nákupu tovaru pred koncom roka. V roku 2012 naproti tomu predpokladá vysoký zisk.
Podnikateľ František preto pohľadávku „daňovo“ odpíše v roku 2011. V pe*ňažnom denníku pri jeho uzatváraní zaúčtuje ako nepeňažný príjem sumu 5 000 € v druhovom členení ako príjem zahrnovaný do základu dane, stĺpec „predaj tovaru“. V internom doklade pre tento zápis uvedie odkaz na § 17 ods. 12 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. V knihe pohľadávok poznamená, že príjem zahrnul do základu dane. Po tomto zaúčtovaní je pohľadávka daňovo odpísaná, právne však existuje. V tejto súvislosti vyvstáva otázka, či podnikateľ František má túto pohľadávku vykazovať vo výkaze o majetku a záväzkoch za rok 2011. Keďže pohľadávka naďalej právne existuje a nejde o trvalé upustenie od jej vymáhania, sme toho názoru, že aj táto pohľadávka podlieha inventarizácii, a teda aj jej uvedeniu v účtovnej závierke.
V roku 2012, keď bude pohľadávka zinkasovaná, podnikateľ František v peňažnom denníku na základe výpisu z banky zaúčtuje príjem peňažných prostriedkov na účte v banke a v druhovom členení ako príjem, ktorý nesmie ovplyvniť základ dane účtovnej jednotky. Tento spôsob účtovania vyplýva z ustanovenia § 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z., podľa ktorého suma, ktorá už bola u toho istého daňovníka zdanená podľa tohto zákona alebo podľa doterajších predpisov, sa nezahŕňa do základu dane. Uvedený postup účtovania je v súlade aj s ustanovením § 14 ods. 2 postupov účtovania v JÚ.
Podnikateľ František tak v roku 2011 zníži daňovú stratu o sumu 5 000 € a v roku 2012 zníži základ dane o rovnakú sumu.

Autor: Ing. MArián Drozd - daňový poradca
betka
16.03.13,22:35
Ahojte, dlho som tu nebola.
Keďže sa deje, čo sa deje, stav zúfalstva nad situáciou v SR je taký, aký je, keďže treba ešte viac drať z kože, priložila som optimalizáciu, treba zdaniť všetko, čo sa dá, za rok 2012.......:) Naozaj, potom treba radšej umorovať ....