ekofan
27.03.13,09:23
Starobnému dôchodcovi boli vyplatené dividendy v roku 2013 na základe VZ z 4.12.2012. Ide dividendy od r. 1994 do 2011.
- dividendy do 31.12.2003 - suma 93,88 €

1. je potrebné tieto dividendy zdaniť v DP za rok 2012 15% daňou?
2. ak áno, na ktorom riadku v DP typ B bude táto suma zapísaná?
3. aké odvody vyplývajú z týchto vyplatených dividend?

Ďakujem!
Mila123
27.03.13,08:43
Starobnému dôchodcovi boli vyplatené dividendy v roku 2013 na základe VZ z 4.12.2012. Ide dividendy od r. 1994 do 2011.
- dividendy do 31.12.2003 - suma 93,88 €

1. je potrebné tieto dividendy zdaniť v DP za rok 2012 15% daňou?
2. ak áno, na ktorom riadku v DP typ B bude táto suma zapísaná?
3. aké odvody vyplývajú z týchto vyplatených dividend?

Ďakujem!
​kedy boli vyplatené?
ekofan
27.03.13,08:45
február 2013
Tweety
27.03.13,08:47
február 2013
Budú teda v DP za rok 2013. Aj to len za obdobia kedy boli predmetom dane.
ekofan
27.03.13,08:51
takže za roky 1996-2003...
aj zdravotné odvody sa teda budú riešiť až v máji 2014?
Mila123
27.03.13,08:59
február 2013

oznámili ste správcovi dane, že budete zrážať zrážkovú daň?

pozri na § 51 d ZDP

§ 51d
Samostatný základ dane


(1) Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane, sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností. Ide o podiely na zisku (dividendy) vyplácané

a) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhý bod daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. d)],
b) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhý bod daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky [§ 2 písm. e)],
c) daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d)] zo zdrojov v zahraničí.

(2) Z podielov na zisku (dividend) vyplácaných daňovníkovi podľa odseku 1 písm. a) a b) sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, sadzbou dane vo výške 15 %. Na zdanenie podielov na zisku (dividend) sa uplatní postup podľa § 43 a vyplácajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo sa považuje za platiteľa dane podľa § 43, na ktorého sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia.(3) Ak sa vyplácajú podiely na zisku (dividendy) daňovníkovi podľa odseku 1 písm. c), tieto sú súčasťou samostatného základu dane na zdanenie pri podaní daňového priznania podľa § 32 alebo § 41, pričom samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky. Sadzba dane zo samostatného základu dane je vo výške 15 %.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa neuplatnia, ak sa tento príjem vypláca
a) daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie,
b) daňovníkovi podľa § 2 písm. d) od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.

(5) Pri zdanení podielov na zisku (dividend) podľa odseku 4 sa neuplatní postup podľa § 52 ods. 24.
ekofan
27.03.13,09:26
samozrejme, že nie:(
to znamená, že do 15.3.2013 som mala podať na DU "OZNÁMENIE PLATITEĽA DANE
O ODVEDENÍ DANE VYBERANEJ ZRÁŽKOU" a mala byť aj zaplatená daň????
priznám sa, ešte som sa s tým nestretla....

§ 51d/1 sa spomína dátum po 31.12.2012.... v mojom prípade bolo VZ 14.12.2012. Zmení sa tým niečo?
Mila123
27.03.13,10:04
samozrejme, že nie:(
to znamená, že do 15.3.2013 som mala podať na DU "OZNÁMENIE PLATITEĽA DANE
O ODVEDENÍ DANE VYBERANEJ ZRÁŽKOU" a mala byť aj zaplatená daň????
priznám sa, ešte som sa s tým nestretla....

§ 51d/1 sa spomína dátum po 31.12.2012.... v mojom prípade bolo VZ 14.12.2012. Zmení sa tým niečo?

tento § 51 d je nový, preto si sa nestretla.....
podľa môjho názoru nemáte povinnosť podľa hore uvedného §, ale radšej si to over a napíš e-mail na drsr.sk...
ak budeš mať od nich stanovisko, zaves ho tu na Poradu,aby aj iní vedeli čo a ako....
Janinkaaa
26.02.14,06:27
Neporadíte ?
Janinkaaa
27.02.14,10:42
V roku 2013 mi boli vyplatené dividendy z 1. vlny kupónovej privatizácie za roky 1994 až 2003 v sume 47,00 EUR.
Do ktorého riadku v DP (B) uvediem túto sumu ? Dividendy budú zdanené 15%? Ďakujem.
Chelsea34198
28.02.14,15:15
Dividendy nezdaňuje fyzická osoba ale právnická osoba.... Zdaňujú sa len dividendy za rok 2003 a skôr zrážkovou daňou (odvádza platiteľ dividend) .
Chelsea34198
28.02.14,15:25
Dividendy mali byť zdanene zražkovou daňou ale len za obdobie 1994-2003 . Podľa § 51d ako uvádza Mila 123 Dividendy za rok 2004-2010 sú oslobodené ani a neplatí sa z nich ZP. Ale pozor z dividend za rok 2011 sa už platí aj zdravotné poistnenie . Oznamovacia povinnosť je na sprane prijímateľa divident. A upozorním aj na nový rok z dividend vyplatených v roku 2014 za rok 2013 za platí zdravotné poistenie formou preddavkov a povinnosť odviesť aj oznámiť je povinnosťou platiteľa dividend. (ak však vyplatíte v roku 2014 dividendy za r. 2012 ide sa podľa starého - oznamovacú povinnosť má prijímateľ dividend) . Pre ZP je dôžité obdobie za ktoré sa platia dividendy nie obdobie kedy boli vyplatené .Ešte jedno upozornenie ZP z dividend za r. 2013 sa počíta z iného vymeriavacieho základu ako pre r. 2011 a 2012.
Ešte dodám, že je stanovená aj minimálna suma z ktorej sa odvody neplatia sumy neuvádzam, lebo z hlavy ich neviem ale pre rok 2013 je to cca 39x a r.2014 4xx€
Pridávam aj link:
http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/platitel-dividend/
Janinkaaa
03.03.14,08:16
Ďakujem pekne Chelsea za odpoveď.
Mne však spoločnosť, ktorá mi vyplatila dividendy za roky 1994 až 2003 napísala list, v ktorom ma upozorňujú, že ja mám povinnosť zdaniť vyplatené dividendy.
A ja teraz neviem, že kde v daň. priznaní to mám uviesť a akou sadzbou budú zdanené tieto vyplatené dividendy 15% alebo 19%?
Chelsea34198
03.03.14,08:26
to vám zle povedali zrážková daň sa nedá odviesť cez daňové príinanie. a nemôže ju odviesť Fyzická osoba (len právnická registrovaná na DU) , len právnická. Preto sa volá zrážková daň, lebo ten kto vypláca inéj osobe príjem podliehajúci zrázkovej dani je povinný zraziť z neho daň a tú aj odviesť. Pre potreby daňového priznania sa daň považuje za vysporiadanú a nevstupuje do DP.
Janinkaaa
11.03.14,05:52
Volala som do tej spoločnosti. Bolo mi povedané, že VZ schválilo vyplatenie dividend ešte v 12/2012, čiže oni ešte postupovali podľa starého znenia zákona, čiže ja som povinná odviesť daň. Nie je podstatné, že ja som mala dividendy vyplatené až v r. 2013, ale podstatné je to, že VZ rozhodlo ešte v r. 2012.
Centrum
11.03.14,07:15
Mám ten istý prípad, kedže ide o malú sumu ( 20 EUR ), môžem to zaradiť iba do § 8 riadok 12 ?!, aby to bolo zdanené. ( rozhodnutie VZ o vyplatení dividend bolo pred 1.januárom 2013, teda výnimka zo sadzby dane pre rok 2013 nie je z časti splnená.
Centrum
11.03.14,08:04
Ešte doplním predchádzajúci komentár.. zdaním teda aktuálnou sadzbou dane 19 % a do prílohy 1 na riadok 8 napíšem túto sumu dividend, uvedených v § 8 riadok 12 - aby z nich neboli odvody na účely ZP
uko
19.03.14,14:15
ja sa už v tom strácam.... z pohľadu prijímateľa. boli mi vyplatené dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) z obch. spoločnosti-banky za rok 2012 v roku 2013. v oznámení nie je nič ohľadom dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) ale len upozornenie ohľadom ZP. o aký príjem, podľa akého paragrafu zákona o dani z príjmov ide???? je to príjem podľa § 3 ods.2 písm. c? dakujem
Janinkaaa
20.03.14,13:47
Centrum asi áno. Dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) zapíšem tak isto do tých riadkov, ako píšeš.
Janinkaaa
20.03.14,13:49
Uko - daň z príjmu (http://www.porada.sk/dan-z-prijmu#__AUTOKW) neplatíš. Iba oznámiš ZP, že si mal v r. 2013 vyplatené dividendy. Zdrav.poisť. tie tlačivá (http://www.porada.sk/tlaciva#__AUTOKW) majú na svojich stránkach. Oznámiť to treba do 31.05.2014
ekofan
27.03.14,11:52
Dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) som zdanila 19%, lebo VZ bolo 14.12.2012. Vypočítaná daň na r.79 mi vyšla 17,83 €, r.82=0 a r.88=17,83. Daňová povinnosť r. 92 mi vychádza 0,-. Je to tak správne???
DP robím cez e-dane (http://www.porada.sk/e-dane#__AUTOKW) a takto ma to pustilo urobiť, inak mi vyhadzuje chybu.
Ďakujem!