karacenka
20.05.13,13:41
Patrí zamestnancovi, ktorý ma riadnu pracovnú zmluvu (nie dohodu) na výkon práce len počas zastupovania príplatok za zmennosť, keď pracuje na zmeny ?? (ide o zastupovanie zamestnanca dlhodobo PN)
avalik
20.05.13,21:44
ak je to zamestnanec vo verejnom zaujme

553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
§ 13
Príplatok za zmennosť

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 2,1 % až 16,7 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.
karacenka
21.05.13,07:44
ide o zastupovanie referentky Obecného úradu počas dlhodobej PN
avalik
21.05.13,07:50
a ta referentka pracuje na zmeny?